Toglo gwelededd dewislen symudol

Galw am Dystiolaeth

Ymchwiliad Craffu i Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Prif ffocws yr ymchwiliad yw edrych ar sut mae'r Cyngor yn rheoli'r broses o drosglwyddo asedau cymunedol sy'n eiddo i'r Cyngor yn Abertawe. Y cwestiwn allweddol felly yw:

Sut gall y Cyngor sicrhau bod ei asedau cymunedol yn gweithio i ddarparu'r canlyniadau gorau i bobl Abertawe? 
Beth nad yw'n rhan o'r ymchwiliad? Lleoliadau penodol, dim ond fel enghreifftiau o arfer. Bydd gan yr ymchwiliad ffocws strategol, gyda throsolwg o rolau a chyfrifoldebau, blaenoriaethau, pwerau, profiad a thueddiadau cyfredol, gweithgarwch a chyflawniad partneriaeth a sut y gellir gwella pethau.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar drosglwyddo asedau cymunedol mewn perthynas â darparu swyddogaethau'r Cyngor a sut mae'n gweithio gyda'i bartneriaid ac eraill i sicrhau bod asedau cymunedol yn cael eu rheoli a'u trosglwyddo yn effeithio yn Abertawe. Bydd hefyd yn ystyried beth y mae'r Cyngor yn ei wneud yn dda a'r hyn y gellid ei wella yn y maes hwn. 

I helpu i ddeall y materion hyn ac ateb rhai o'r cwestiynau, rydym yn gwahodd cyflwyniadau ysgrifenedig ar y llinellau ymholi canlynol:
 

 1. Effeithiolrwydd deddfwriaeth, strategaethau, polisïau a gweithdrefnau mewn perthynas â throsglwyddo asedau cymunedol.
 2. Y ffordd y mae'r Cyngor yn rheoli trosglwyddo asedau cymunedol yn Abertawe.
 3. Rôl rhanddeiliaid wrth drosglwyddo asedau cymunedol.
 4. Buddion ariannol i'r Cyngor o ganlyniad i drosglwyddo asedau cymunedol.
 5. Budd cymunedol o ganlyniad i drosglwyddo asedau cymunedol.
 6. Risgiau a rhwystrau i drosglwyddo asedau cymunedol.
 7. Sicrhau bod diwydrwydd dyladwy yn cael ei gwblhau wrth drosglwyddo ased, hefyd fod achos busnes clir a'i fod yn gynaliadwy.
 8. Darparu arweiniad a chefnogaeth i'r rheini sy'n ymgymryd ag ased cymunedol. 
 9. Pa mor dda yw'r wybodaeth a ddarperir i'r cyhoedd, a'r modd yr ymgynghorir ac y cyfathrebir â hwy a/neu randdeiliaid. 
 10. Enghreifftiau o brofiadau trosglwyddo asedau cymunedol. Beth yw'r hyn sydd wedi gweithio'n dda a'r hyn nad oedd wedi gweithio'n dda?
 11. Goblygiadau Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol ar drosglwyddo asedau cymunedol yn Abertawe. 

Hoffai'r panel glywed gan gynifer o aelodau'r cyhoedd a sefydliadau â phosib cyn gynted â phosib. 

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth sy'n ymwneud â'r ymchwiliad hwn, gallwch wneud hynny drwy ysgrifennu atom yn:

E-bost: craffu@abertawe.gov.uk
Drwy'r post: Y Tîm Craffu, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4SN

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 29 Chwefror 2024