Chwilio'r wefan
English

Y weledigaeth, yr amcanion a'r opsiynau strategol CDLl

Mae'r cyfnod rhagarweiniol hwn yn y broses yn sefydlu amcanion trosgynnol y CDLl ac yn cynnig opsiynau amrywiol i fodloni'r gofynion twf dros gyfnod y cynllun.

  • Y Weledigaeth - Diben craidd y cynllun
  • Amcanion - Manylu ar y weledigaeth a chanolbwyntio ar ddanfonadwyedd y cynllun 
  • Opsiynau Strategol - Sefyllfaoedd amrywiol ar gyfer lefelau twf yn y dyfodol a lleoliadau bras i'w hystyried er mwyn bodloni anghenion y twf hwn

Mae arweiniad CDLl ar gyfer y cam hwn o'r broses, gan gynnwys atebion i rai cwestiynau cyffredin, ar gael yn:  PDF Document Taflen wybodaeth CDLI 2 - Gorffennaf 2012 (PDF, 358KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Amcanion y CDLl

Diben Amcanion y CDLl yw ceisio manylu ar yr elfennau hynny o'r CDLl a chanolbwyntio ar ddanfonadwyedd y cynllun. Mae'n bosib mynd i'r afael â'r amcanion a nodwyd drwy'r system cynllunio defnydd tir. Maent yn deillio o egwyddorion strategol Cynllun Gofodol Cymru, nodau ac amcanion Strategaeth Gymunedol y cyngor ac adolygiad o'r dystiolaeth waelodlin a'r arweiniad polisi berthnasol.

Opsiynau Strategol

Mae Opsiynau Strategol y CDLl yn ystyried sefyllfaoedd twf poblogaeth a thai posib yn y dyfodol yn Abertawe hyd at 2025, gan ystyried lleoliadau eang i ymdopi â'r twf hwn.

Nid yw'r opsiynau a gynigir yn nodi ffiniau penodol na dyraniadau defnydd tir. Bydd dyraniadau safleoedd penodol yn rhan o'r CDLl Adnau yn ddiweddarach yn y broses. Yn lle hynny, mae'r opsiynau'n dangos ardaloedd daearyddol eang y gallai datblygu fod yn briodol ynddynt, ac a fydd yn cyfeirio'r dewis o safleoedd penodol i'w dynodi yn y dyfodol. 

Ymgynghoriad 

Mae'r Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol yn nodi mwy o fanylion am y cam hwn o'r broses, ynghyd â chrynodebau o'r sylwadau a dderbyniwyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM