Chwilio'r wefan
English

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi'u hymestyn i 28ain o Awst 2020.

£ pound sign

Grantiau i breswylwyr y mae llifogydd wedi effeithio arnynt

Mae gan breswylwyr Abertawe y mae'r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt y cyfle i wneud cais am arian gan Lywodraeth Cymru i'w helpu gyda'r gwaith adfer ar ôl stormydd y mis hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cynllun lliniaru llifogydd brys a fydd yn darparu cymorth ariannol di-oed i bobl y mae eu cartrefi wedi dioddef llifogydd. Gall pob cartref sydd wedi dioddef difrod oherwydd llifogydd yn mis Chwefror 2020 wneud cais am yr arian.

Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud Taliadau Cymorth Brys o 'i chronfa cymorth dewisol (CCD) i breswylwyr yr effeithiwyd arnynt am grantiau o hyd at £500 i'r rheini ag yswiriant, a £1,000 i'r rheini heb yswiriant.

Dim ond preswylwyr sydd wedi dioddef llifogydd yn eu tai (nid eu gerddi/tai allan/decin) sy'n gymwys ar gyfer y taliadau.

Mae'r CCD wedi cadarnhau nad yw unrhyw un sydd wedi dioddef llifogydd yn y gorffennol (e.e. mis Tachwedd 2019) yn gymwys ar gyfer y taliadau hyn.

Sut i wneud cais

Mae Gwasanaeth Budd-daliadau Cyngor Abertawe wedi cael cyfarwyddyd ynghylch y  ffurflen a sut i gefnogi dinasyddion y mae angen iddynt wneud cais i'r gronfa. Byddant yn gallu helpu ymgeiswyr sy'n gymwys i lenwi ffurflen ar-lein Llywodraeth Cymru a hefyd ddarparu cadarnhad i'r CCD fod yr eiddo wedi dioddef llifogydd.

Bydd y Gwasanaeth Budd-daliadau'n defnyddio rhestr a ddarperir gan Adran Priffyrdd y cyngor fel prawf bod eiddo wedi dioddef llifogydd. Mae'r rhestr yn cael ei diweddaru'n barhaus. Os nad yw'r awdurdod yn ymwybodol bod eiddo wedi dioddef llifogydd, bydd angen cael cadarnhad amgen a allai gynnwys ymweld â'r cyfeiriad hwnnw. Archwilir yr holl opsiynau tystiolaeth, â'r nod o leihau anawsterau i'r ymgeisydd.

Wrth ffonio'r cyngor i wneud cais am arian gan y gronfa, bydd angen i breswylwyr yr effeithiwyd arnynt ddarparu'r canlynol hefyd:

  • Enw llawn
  • Dyddiad geni
  • Cyfeiriad gan gynnwys y côd post
  • Rhif yswiriant gwladol
  • Manylion banc - fel y gall y CCD wneud y taliadau'n uniongyrchol i'r cyfrif
  • Rhif polisi yswiriant (os oedd ganddynt yswiriant)
  • Gwybodaeth am y sawl sy'n byw gyda nhw
  • Manylion effeithiau'r llifogydd

Ffoniwch y Gwasanaeth Budd-daliadau ar: 01792 635353.

Gellir cael cymorth wyneb yn wyneb hefyd yn y Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan ddinesig, Heol Ystumllwynarth neu drwy ffonio Uned Cefnogi Tenantiaid y cyngor ar 01792 774360.

 

Gallwch wneud cais i'r gronfa heb gael cymorth gan y cyngor, ond cawn ein cynghori gan reolwr y bartneriaeth ar gyfer y CCD y bydd y broses o gael taliad yn cymryd yn hirach oherwydd bydd angen darparu tystiolaeth o'r llifogydd. Yr opsiwn gorau felly yw cael cymorth y cyngor.

Mae ffurflenni cais a gwybodaeth gymhwyso ar gael yma: www.llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais.

 

Cymorth Dewisol Treth y Cyngor i breswylwyr sydd wedi dioddef o lifogydd

Er mwyn gallu darparu cymorth ychwanegol, mae'r cyngor wedi penderfynu rhoi cymorth ariannol ychwanegol gan ddefnyddio'n disgresiwn, a ganiateir gan y gyfraith mewn amgylchiadau eithafol, i leihau Treth y Cyngor sy'n daladwy ar gyfer cartrefi sydd wedi dioddef o lifogydd o ganlyniad i'r stormydd diweddar i DDIM, am gyfnod o chwe mis o ddyddiad y llifogydd.

Dyfernir y cymorth hwn yn awtomatig i'r bobl rydym eisoes wedi'u cynorthwyo i gyflwyno cais llwyddiannus ar gyfer taliadau argyfwng Llywodraeth Cymru. Caiff manylion unrhyw un sy'n derbyn cymorth gan y cyngor i gyflwyno cais llwyddiannus am daliadau o hyn ymlaen eu trosglwyddo o'r Is-adran Budd-daliadau i Adran Treth y Cyngor er mwyn rhoi'r gostyngiad yn Nhreth y Cyngor ar waith.

Mae'n bosib y bydd preswylwyr a ddioddefodd lifogydd o ganlyniad i stormydd eraill heblaw am Ciara a Dennis, efallai'r rheini ym mis Tachwedd 2019, hefyd fod yn gymwys ar gyfer cymorth dewisol (nid y taliad argyfwng CCD) ond ni fydd y cyngor yn gallu ei ddyfarnu'n awtomatig oherwydd ni fyddai unrhyw daliad argyfwng wedi cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i'w ddefnyddio fel sbardun. Bydd angen iddynt gysylltu â ni i wneud cais a byddwn yn gofyn am unrhyw dystiolaeth ategol angenrheidiol sydd ei hangen. Dylai unrhyw un yn y sefyllfa honno ffonio Adran Treth y Cyngor i gael cyngor ar yr hyn y mae angen iddynt ei wneud ar 01792 635382.

Efallai bydd preswylwyr y bu'n rhaid iddynt symud o'u cartref oherwydd y llifogydd yn gymwys i'w heithrio'n llawn o Dreth y Cyngor nes y byddant yn gallu symud yn ôl iddo, wrth i'r eiddo gael ei drwsio. Gellir caniatáu hyn am gyfnod o hyd at 12 mis. Dylai pobl yn y sefyllfa honno ffonio Adran Treth y Cyngor ar 01792 635382 i gael cyngor.

Os na fydd preswylydd yn gallu symud yn ôl i fyw yn yr eiddo erbyn diwedd y cyfnod hwnnw o 12 mis, byddwn yn ystyried pa gymorth ychwanegol y gallwn ei ganiatáu ar yr adeg honno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM