Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - gwasanaethau Swyddfa'r Post

Y gwasanaethau talu a bancio sydd ar gael.

Payout Now

Sut mae'n gweithio

Payout Now yw'r ffordd newydd o godi arian heb orfod gadael eich cartref. Ar gael yn wreiddiol mewn canghennau o'r Swyddfa Post yn unig, mae bellach ar gael mewn banciau, cymdeithasau tai ac undebau credyd (sylwer nad yw Undeb Credyd Abertawe yn defnyddio'r dull hwn - gweler Undeb Credyd Celtic am fanylion y dulliau maent wedi'u rhoi ar waith).

Gyda Payout Now, gallwch ofyn i'ch banc am gôd bar untro drwy neges destun, e-bost neu drwy'r post i wirfoddolwr dibynadwy, sy'n gallu'i ddefnyddio i godi swm penodol o arian o'ch cyfrif yn swyddfa'r post.

Chi sy'n rheoli beth yw gwerth y côd bar a'r swm penodol hwnnw o arian yn unig y bydd y gwirfoddolwr yn gallu'i godi.

Bydd rhai banciau'n caniatáu i chi wneud hyn dros y ffôn os nad ydych yn bancio ar-lein.

Er mwyn i Payout Now weithio, bydd angen i ddeiliad y cyfrif gysylltu â'i fanc i roi gwybod iddo pwy fydd yn casglu'r arian ar ei ran, faint o arian fydd yn cael ei godi ac o ba gangen o'r Swyddfa Bost.

Yn ôl Which?, Santander yw'r unig brif fanc sy'n defnyddio Payout Now, o 27 Ebrill 2020 ymlaen. Fodd bynnag, mae banciau eraill yn cynnig rhywbeth tebyg gyda 'mynediad trydydd parti - gweler yr adran am fanciau.

Gall pob un o gwsmeriaid personol Santander sydd â chyfrif cyfredol ddefnyddio canghennau'r Swyddfa Bost ar gyfer:

  • codi arian parod
  • adneuo arian
  • gwirio balans
  • adneuo sieciau (bydd angen i chi archebu amlenni a mewn-slipiau o flaen llaw).

 

Mae oriau agor, gwasanaethau a chyfyngiadau trafodion yn amrywio o swyddfa bost i swyddfa bost. Gwiriwch yn eich cangen leol o'r Swyddfa Bost: https://www.santander.co.uk/personal/support/ways-to-bank/at-the-post-office

I gael rhagor o wybodaeth am fancio yn y Swyddfa Bost, ewch i'w gwefan: https://www.postoffice.co.uk/branch-banking-services or call Santander on 0800 9123 123.

neu ffoniwch Santander ar 0800 9123 123.

Fodd bynnag, er mai dim ond Santander sy'n cynnig y gwasanaeth hyd yn hyn, mae'r sefyllfa'n newid o ddydd i ddydd, felly cysylltwch â'ch darparwr i weld a yw'n barod i gynnig yr opsiwn hwn i chi.

Mae'r gwasanaeth ar gael ym mhob un o 11,500 o ganghennau'r Swyddfa Bost.


Fast Pace

Sut mae'n gweithio

Gwasanaeth yw Fast Pace sy'n caniatáu i gwsmeriaid drefnu i berson dibynadwy a enwir gasglu siec a ragawdurdodwyd ganddynt a'i thalu i mewn i un o ganghennau'r Swyddfa Bost ar ei ran.

Er mwyn i Fast Pace weithio, bydd angen i ddeiliad y cyfrif banc gysylltu â'i fanc i roi gwybod iddo pwy fydd yn casglu'r arian ar ei ran, faint o arian fydd yn cael ei godi ac o ba gangen o'r Swyddfa Bost.

Yna bydd y banc yn rhoi manylion cyfrif y cwsmer i'r Swyddfa Bost ac yn trefnu i'r arian gael ei gasglu o'r gangen leol.

Ond, er bod gwasanaeth Fast Pace ar gael i'r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu, nid ydynt o reidrwydd wedi cofrestru i'w ddefnyddio, felly bydd angen i chi gysylltu â nhw i wirio hyn. Yn ôl Which? o 22 Ebrill 2020 ymlaen, dim ond HSBC sydd wedi cofrestru i ddarparu'r gwasanaeth hyd yn hyn. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n newid yn ddyddiol, felly cysylltwch â'ch darparwr i weld a yw'n barod i gynnig yr opsiwn hwn.