Chwilio'r wefan
English

Gwneud Cais am Fathodyn Glas

Mae'n rhaid i geisiadau am Fathodynnau Glas gael eu cyflwyno drwy'r system ar-lein.

Gwneud cais ar lein nawr (gov.uk)Yn agor mewn ffenest newydd

Rydym yn gofyn i ymgeiswyr gwblhau'r broses drostynt eu hunain lle y bo'n bosib, neu i gael cefnogaeth gan deulu, ffrindiau neu sefydliadau cefnogi. Gallwch gael cefnogaeth gan wasanaeth Cyngor ar Bopeth, y Groes Goch Brydeinig, Age UK, Ymddiriedolaeth Shaw neu cysylltwch â CGGA i gael manylion sefydliadau cefnogi eraill; dangosir y dolenni isod:

http://www.citizensadvicesnpt.org.uk/

https://www.redcross.org.uk/get-help/get-support-at-home

https://www.ageuk.org.uk/cymru/swanseabay/

https://www.shaw-trust.org.uk/en-GB/Shaw-Trust-in-your-area

https://www.scvs.org.uk/

Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau cywirdeb wrth nodi gwybodaeth bersonol a sensitif ac i alluogi penderfyniad teg a diduedd i gael ei wneud gan ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir yn annibynnol.

Mae'r gwasanaeth ar-lein ar gyfer pobl sy'n cyflwyno cais ar ran rhywun ac mae hefyd nodwedd 'cadw a dychwelyd', sy'n caniatáu i bobl aros i rywun eu helpu i gwblhau eu cais.

Lle nad yw ymgeiswyr yn gallu cael mynediad at systemau ar-lein, rydym yn darparu cyfrifiaduron i alluogi hyn yn y Ganolfan Ddinesig a hefyd yn ein Canolfannau Cymunedol a'n llyfrgelloedd.

Lle nad yw ymgeiswyr yn gallu defnyddio'r system ar-lein oherwydd nam corfforol neu wybyddol, gallwn drefnu apwyntiad i gasglu a chyflwyno'r wybodaeth: ffoniwch 01792 637366 i esbonio'r sefyllfa a bydd apwyntiad yn cael ei drefnu yng Nghanolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN ar adeg sy'n gyfleus.

Os oes posibilrwydd y byddwch yn cael anhawster wrth gyrraedd y Ganolfan Ddinesig, dylech grybwyll hyn pan fyddwch yn ffonio'r tîm Bathodyn Glas a byddwn yn egluro'r trefniadau sydd gennym i'ch helpu.

Cyn dechrau eich cais

Cyn dechrau eich cais, bydd angel y canlynol arnoch:

 • Llun digidol neu lun wedi'i lofnodi
 • Eich Rhif Yswiriant Gwladol
 • Prawf o'ch hunaniaeth a'ch cyfeiriad (gweler isod)
 • Manylion eich bathodyn presennol (os oes un gennych)

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar bapur bellach.

Ceisiadau ar gyfer pobl sydd â chyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd

Fel arfer bydd pobl sydd â chyflwr sy'n cyfyngu ar fywyd wedi derbyn DS1500 ac felly'n gymwys i gael Bathodyn Glas ar yr amod eu bod yn cael anhawster wrth gerdded hefyd. Adroddiad byr yw'r DS1500 am gyflwr meddygol person. Rydym wedi cael gwybod y gellir eu cael gan feddyg, arbenigwr neu feddyg ymgynghorol er mwyn cefnogi ceisiadau am y Lwfans Gweini a'r Lwfans Byw i'r Anabl, ond gellir eu defnyddio i gefnogi ceisiadau am Fathodyn Glas hefyd.

Fel arall, byddwn yn derbyn llythyr gan nyrs Macmillan neu arbenigwr iechyd perthnasol arall i gadarnhau bod yr ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf y cyflwynir DS1500 ar eu cyfer fel arfer.

Os yw'r amgylchiadau hyn yn berthnasol i chi, ffoniwch ni ar 01792 637366, neu gofynnwch i rywun ei wneud ar eich rhan oherwydd bydd y broses ymgeisio yn llawer byrrach.

Beth sy'n digwydd pan fydd y bathodyn yn dod i ben?

Pan fydd bathodyn yn dod i ben, bydd angen i chi wneud cais arall am un newydd.

Mae'r dyddiad terfyn ar y bathodyn. Fel arfer mae'n ddilys am 3 blynedd a byddwch yn derbyn llythyr atgoffa yn agosach at y dyddiad terfyn yn eich gwahodd i wneud cais arall, ond gall hyn amrywio yn unol â'ch amgylchiadau personol a/neu'r budd-daliadau a ddefnyddir i gefnogi'ch cais. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y cais newydd am fathodyn yn cael ei gyflwyno.

Os caiff y cais newydd ei gymeradwyo, gofynnir i chi ddychwelyd eich hen fathodyn unwaith y byddwch wedi derbyn eich bathodyn newydd. Os na chaiff eich cais newydd ei gymeradwyo, gofynnir i chi ddychwelyd eich hen fathodyn ar unwaith.

Pa dystiolaeth y mae angen i chi ei darparu gyda'ch cais?

Byddwn yn darparu opsiynau i lanlwytho prawf adnabod neu dystiolaeth arall fel rhan o'r broses ar-lein neu, lle nad yw hyn yn bosib, byddwn yn ceisio casglu unrhyw wybodaeth y mae ei hangen arnom drwy wirio ein cofnodion presennol. Fodd bynnag, os na allwn gasglu tystiolaeth yn y ffordd hon, efallai y gofynnir i chi ddarparu peth tystiolaeth eich hun yn ddiweddarach.

Prawf o ble rydych yn byw

Os na allwn gadarnhau eich cyfeiriad o'n cofnodion presennol, byddwn yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth megis:

 • Bil cyfleustodau sydd wedi'i ddyddio o fewn y 3 mis diwethaf (er enghraifft bil nwy/trydan/dŵr/ffôn)
 • Llyfr rhent diweddar
 • Trwydded Yrru ddilys sy'n dangos eich cyfeiriad
 • Dogfen cofrestru cerbyd ar gyfer y cyfeiriad cywir
 • Llythyr o Adran y Llywodraeth wedi'i ddyddio o fewn y 12 mis diwethaf
 • Cyfriflen Banc/Cymdeithas Adeiladu wedi'i ddyddio o fewn y 3 mis diwethaf
 • Trwydded Deledu gyfredol
 • Os yw eich cais am Fathodyn Glas ar gyfer plentyn: llythyr dyfarnu Budd-dal Plant neu Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer y plentyn hwnnw

Prawf o'ch Hunaniaeth

Os na allwn gadarnhau eich hunaniaeth o'n cofnodion presennol, byddwn yn gofyn i chi ddarparu tystiolaeth megis:

 • Pasbort dilys
 • Trwydded yrru ddilys
 • Tystysgrif geni/mabwysiadu
 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil
 • Cerdyn adnabod Lluoedd EM
 • Cerdyn hunaniaeth genedlaethol y DU neu'r UE
 • Cerdyn y GIG
 • Cerdyn adnabod i ddinasyddion tramor

Ar gyfer cais am Fathodyn Glas heb unrhyw asesiad pellach, bydd angen y dystiolaeth ganlynol arnom:

 • Rydych yn derbyn Cydran Symudedd Cyfradd Uwch Lwfans Byw i'r Anabl (Sylwer NAD yw hyn yn Lwfans Gweini nac yn Gydran Gofalu Lwfans Byw i'r Anabl).
  • Darparu tystiolaeth - Bydd angen i chi ddarparu'ch llythyr dyfarniad gwreiddiol ac os yw'r llythyr hwnnw'n dyddio'n ôl 12 mis, eich hysbysiad o dâl diweddaraf. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llythyr hwn, ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 01792 7123456 a gofynnwch am gopi arall i gefnogi'ch cais am Fathodyn Glas.
 • Rydych yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar gyfradd uwch am gynllunio taith neu'r gyfradd safonol am symud o gwmpas. Hynny yw, rydych yn bodloni Categori Symudedd Dd ar gyfer cynllunio a dilyn taith neu Gategorïau Symudedd C, Ch, D neu Dd ar gyfer symud o gwmpas.
  • Darparu tystiolaeth - Bydd angen i chi ddarparu eich llythyr dyfarniad gwreiddiol yn llawn, gan fanylu ar y pwyntiau a ddyfarnwyd ym mhob categori gwahanol ac, os yw'n dyddio'n ôl 12 mis, eich hysbysiad o dâl diweddaraf. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llythyr hwn, ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau ar 0845 850 3322 a gofynnwch am gopi arall i gefnogi'ch cais am Fathodyn Glas.
 • Rydych yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel.
  • Darparu tystiolaeth  - byddwn yn ceisio cadarnhau hyn yn uniongyrchol â'r Weinyddiaeth Amddiffyn (Veterans UK) pan fyddwn yn cwrdd â chi. Fodd bynnag, weithiau ni ellir gwneud hyn felly byddwn yn awgrymu eich bod yn dod â/anfon llythyr diweddar sy'n nodi eich bod yn derbyn y budd-dal hwn.
 • Personél y lluoedd arfog a anafwyd yn ddifrifol - rydych yn derbyn taliad wedi'i warantu yn ôl tariff 1-8 Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS) a wedi ardystio bod gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu nad ydych yn gallu cerdded neu eich bod yn cael cryn anhawster wrth gerdded.
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch lythyr diweddar sy'n nodi eich bod wedi derbyn y taliad hwn.
 • Rydych wedi'ch cofrestru'n ddall.
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch gopi o'ch Offthalmolegydd CV1/BD8 neu Dystysgrif Nam ar y Golwg neu lythyr sy'n cadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru'n ddall.

Ar gyfer cais am Fathodyn Glas gydag asesiad pellach:

Pan fyddwn yn penderfynu a ydych yn gymwys ar gyfer bathodyn glas, byddwn yn edrych ar eich amgylchiadau. Bydd hyn yn cynnwys:-

 • Eich cyflwr a sut mae'n effeithio ar eich symudedd
 • Y feddyginiaeth rydych yn ei chymryd
 • Y driniaeth rydych yn ei derbyn gan arbenigwyr gofal iechyd
 • Unrhyw wasanaethau rydych yn eu defnyddio oherwydd eich cyflwr
 • Unrhyw addasiadau a wnaed i'ch cartref er mwyn eich helpu chi i ymdopi â'ch cyflwr

Bydd angen i ni ofyn am dystiolaeth am eich cyflwr/salwch. Byddwn yn gofyn i chi ddarparu hyn oni bai ein bod ni'n gallu cael gafael ar yr hyn y mae ei angen arnom o wybodaeth sydd eisoes gan y cyngor. Rydym yn gobeithio gwneud hyn mewn cynifer o achosion â phosib er mwyn cyflymu'r broses ymgeisio i'n cwsmeriaid. 

Sylwer: Os byddwn yn gofyn i chi am dystiolaeth gefnogol, ni all y cyngor dalu i gael y dystiolaeth hon.

 • Eich cyflwr a'r driniaeth rydych yn ei derbyn
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch lythyr oddi wrth y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n cadarnhau ei fod yn eich trin am y cyflwr sy'n effeithio ar eich gallu i gerdded. 

Gall y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol fod, er enghraifft, yn ymgynghorydd, yn glinig poen neu'n nyrs ardal (ond nid eich meddyg teulu). Gall y llythyr fod, er enghraifft, yn gerdyn apwyntiad neu'n gynllun gofal. 

 • Eich meddyginiaeth
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch gopi o'ch presgripsiwn diweddaraf.
 • Gwasanaethau rydych yn eu defnyddio
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch ddogfen swyddogol oddi wrth y darparwr sy'n dangos pa wasanaethau y mae'n eu darparu i chi ar gyfer unrhyw wasanaethau na ddarperir gan y cyngor. Er enghraifft, os ydych chi'n talu am ofal eich hunain, gan unrhyw un ar wahân i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r darparwr gofal.  
 • Addasiadau a wnaed i'ch cartref
  • Darparu tystiolaeth - dewch â/anfonwch yr anfoneb ar gyfer unrhyw waith a gwblhawyd ar gyfer unrhyw addasiadau na wnaed gan y cyngor.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM