Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth am lles meddyliol a phroblemau iechyd meddwl

Mae nifer o sefydliadau - lleol ac cenedlaethol - yn darparu gwybodaeth, cyngor neu gymorth ar gyfer iechyd meddwl

Gall un ym mhob pedwar ohonom yn disgwyl yn profi problem iechyd meddwl ar ryw adeg yn ystod ein bywydau. Mae deall materion emosiynol neu les a chael mynediad i gyngor ar sut y gellir ymdrin â hwy yn gamau cyntaf pwysig a allai atal cyflyrau rhag gwaethygu yn y dyfodol.

Cymorth Lleol

Arweiniadau Hunangymorth

Gwnaeth bwrdd y bartneriaeth leol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi datblygu cyfres o arweiniadau hunangymorth ar-leinYn agor mewn ffenest newydd â'r nod o gynnig gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth eang o bynciau. Maent yn helpu defnyddwyr i wneud synnwyr o faterion emosiynol a lles ac yn eu cyfeirio i wasanaethau priodol os oes angen mwy o gymorth arnynt. 

Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe (CGGA)

Mae'r Gwasanaeth Datblygu Iechyd Meddwl CGGAYn agor mewn ffenest newydd yn cyhoeddi ystod o adnoddau ar gyfer pobl yn Abertawe sydd â phroblemau iechyd meddwl a'r rhai sy'n eu cefnogi.  Mae'r rhain yn cynnwys sefydliadau sy'n darparu cefnogaeth arbenigol ym maes iechyd meddwl a'r rhai sy'n darparu cefnogaeth mewn meysydd eraill a allai effeithio ar les meddyliol.

Grwp ymbarél yw Fforwm Iechyd Meddwl AbertaweYn agor mewn ffenest newydd ar gyfer grwpiau'r sector gwirfoddol sy'n darparu gwasanaeth i oedolion a allai fod yn wynebu problemau iechyd meddwl. Cydlynir y Fforwm gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe.

Ffôn: 01792 544021

Mind AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Mae Mind Abertawe'n darparu Canolfan Les lle gall unrhyw un alw heibio am sgwrs, yn ogystal ag amrywiaeth o grwpiau hunangymorth.

Ffôn: 01792 642999

HafalYn agor mewn ffenest newydd

Mae Hafal yn gweithio gyda phobl sy'n gwella ar ôl salwch meddwl difrifol a'u teuluoedd. Mae ei Raglen Wella'n grymuso cleientiaid a'u teuluoedd i reoli eu bywydau a gwella'n llawn.

Ffôn: 01792 466990

SamariaidYn agor mewn ffenest newydd

Cefnogaeth emosiynol i'r rhai sydd mewn gofid neu anobaith, gan gynnwys y rhai sydd mewn perygl o ladd eu hunain.

Ffôn: 116 123 (am ddim, 24 awr y dydd)
Llinell Gymraeg: 0300 123 3011 (7pm - 11pm yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)

Grŵp Gofalwyr Iechyd MeddwlYn agor mewn ffenest newydd

Mae Canolfan Gofalwyr Abertawe yn cefnogi  grŵp misol ar gyfer gofalwyr pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

Ffôn 01792 653344

Cyfeiriadur Dinas Iach - AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Chwilio rhestr o sefydliadau lleol sy'n darparu cefnogaeth iechyd meddwl.

TranscendYn agor mewn ffenest newydd

Prosiect Monitro Iechyd Meddwl Cymheiriaid a gydlynir gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe. Mae mentoriaid cymheiriaid yn bobl â phrofiad personol o wella ar ôl cael anawsterau iechyd meddwl, ac fe'u hyfforddir i gefnogi'r rhai y maent yn eu mentora trwy'r broses wella trwy weithgareddau galluogi, cynllunio gweithredu a chlust i wrando.

Ffôn: 01792 543637

Prosiect ConnectYn agor mewn ffenest newydd

Mae'r prosiect aelodaeth hwn yn cynnal rhaglen wythnosol o weithdai anffurfiol cyrsiau achrededig a gweithgareddau cymdeithasol i oedolion. Os ydych chi'n hunan-nodi bod gennych chi anhawster iechyd meddwl neu anhawster dysgu ac eisiau dod yn rhan o'r prosiect hwn, ffoniwch ni i drefnu ymweliad i gwrdd â'r staff a dysgu mwy am y prosiect.

01792 465383 / connect@caerlas.org 


Cymorth Cenedlaethol a Chymreig

CALL (Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol)Yn agor mewn ffenest newydd

Cefnogaeth a gwybodaeth gyfrinachol ac emosiynol drwy linell gymorth, negeseuon testun a gwefan.

Ffôn: 0800 132 737 neu anfonwch y neges 'Cymorth' ynghyd â'ch cwestiwn i 81066

Amser i Newid CymruYn agor mewn ffenest newydd

Grwp o sefydliadau iechyd meddwl yn gweithio gyda'i gilydd ac yn ymgyrchu i herio'r stigma sydd ynghlwm wrth broblemau iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu.

MindYn agor mewn ffenest newydd

Elusen iechyd meddwl sy'n cefnogi ac yn ymgyrchu ar ran pobl â phroblemau iechyd meddwl.

A-Y o bynciau iechyd meddwlYn agor mewn ffenest newydd Mind

Llinell gymorth: 0300 123 3393

GofalYn agor mewn ffenest newydd

Gofal yw elusen iechyd meddwl a lles Cymru sy'n darparu gwasanaethau i bobl ag afiechyd meddwl, i gefnogi eu hannibyniaeth, eu hiechyd a'u lles ac er mwyn iddynt wella.

Ffôn: 01792 321390

Ymddiriedolaeth Iechyd MeddwlYn agor mewn ffenest newydd

Elusen sy'n helpu pobl i oroesi a gwella ar ôl dioddef problemau iechyd meddwl yn ogystal â helpu pawb i fyw bywydau iachach eu meddwl.

A-Y o bynciau iechyd meddwl yr Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl

Podlediadau LlesYn agor mewn ffenest newydd hunangymorth yr Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl

Iechyd Meddwl CymruYn agor mewn ffenest newydd

Gwefan a reolir gan Hafal gyda gwybodaeth a newyddion am iechyd meddwl yng Nghymru.

Bipolar UKYn agor mewn ffenest newydd

Yn cefnogi pobl yr effeithir arnynt gan anhwylder deubegwn i reoli eu bywydau'n well.

Gwybodaeth Cymru: 01633 244244 

Cymorth Eiriolaeth Cymru / Advocacy Support CymruYn agor mewn ffenest newydd

Eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol ar gyfer pobl sydd yn yr ysbyty o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl.

Ffôn: 029 2054 0444

Eiriolaeth Llais a Ddewis ('Voice and Choice Advocacy')Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei redeg gan y Gymdeithas Alzheimers yn eirioli ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia neu sydd yn y broses o gael diagnosis.

Ffôn: 01792 531208 

Diverse CymruYn agor mewn ffenest newydd

Sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac sy'n herio gwahaniaethu. Un o'i rolau yw darparu gwasanaethau iechyd meddwl a chefnogi pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a du.

Dewisiadau GIG

Yn darparu rhestr o linellau cymorthYn agor mewn ffenest newydd sy'n ymwneud ag amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl.

Mae yna hefyd dudalennau ar StraenYn agor mewn ffenest newydd a Lles Meddwl.Yn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM