Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am y Theatr

Nifer y lleoedd, parcio, cyfleusterau bar, staffio a mynediad i'r anabl

Gwybodaeth Gyffredinol:

  • Lle i 505 o bobl eistedd
  • Lle i 655 o bobl sefyll yn yr awditoriwm
  • Lle i 165 yn y balconi

Cynllun cyffredinol:

  • 168 o seddi yn y balconi
  • 337 o seddi yn yr awditoriwm

Cynllun cabare:

  • 200 i eistedd yn yr awditoriwm (20 bwrdd crwn/10 sedd o amgylch pob un)
  • 179 o seddi yn y balconi (dewisol)

Cefn llwyfan: dwy ystafell werdd gyda thoiledau, man ymolchi, cawodydd, drychau mawr â byrddau o flaen silffoedd. (Byrddau a chadeiriau ychwanegol ar gael).

  • Lle i 27 o bobl yn ystafell werdd y dynion
  • Lle i 33 o bobl yn ystafell werdd y menywod

Stiwdio ddawns/drama - tu ôl i'r llwyfan, gyda mynediad i ddwy ochr y llwyfan. Llawr sbringog, bariau wal ac un wal â drychau. Mae lle i 140 o bobl yn y stiwdio.

Parcio
Mae gan Theatr Penyrheol faes parcio heb oruchwyliaeth sydd am ddim i'r rhai sy'n defnyddio'r theatr. Mae mannau parcio i'r anabl ar gael yn agosach i fynedfa'r theatr.

Sylwer bod y maes parcio ar agor i aelodau o'r cyhoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau ym Mhenyrheol, sy'n cynnwys y theatr, y ganolfan hamdden a'r pwll nofio, felly gall fod yn brysur yn ystod amserau brig. Yn yr achosion hyn, sicrhewch fod digon o amser gennych i barcio cyn i'r sioe ddechrau.

Cyfleusterau bar

Mae Penyrheol yn darparu bar ar gyfer digwyddiadau yn unol â gofynion ein cwsmeriaid. Ni chodir tâl am gynnwys y bar mewn unrhyw ddigwyddiad gan mai'r theatr sy'n darparu'r staff a'r stoc a bydd y theatr yn cadw unrhyw incwm.

Mae pob bar yn amodol ar ofynion y sawl sy'n llogi. Yn y gorffennol rydym wedi darparu'r canlynol ar gyfer digwyddiadau:

Diodydd meddal safonol, losin a hufen iâ.

Mae'n rhaid gwneud unrhyw geisiadau i estyn oriau'r bar trwy'r tîm rheoli ac mae'n rhaid gwneud y cais pan fyddwch yn trefnu i logi'r theatr. Yr ymgeisydd fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau ar gyfer estyn oriau'r bar megis costau staffio.

Os yw eich cynhyrchiad yn cynnwys perfformiad yn y prynhawn, bydd y theatr yn ystyried agor y bar yn gynnar. Os yw eich cynhyrchiad yn cynnwys perfformiad ar ddydd Sul, bydd y theatr yn ystyried agor y bar.

Staffio

Staff ar y drws
Mae gofyn i chi gael pedwar aelod o staff ar y drws ar gyfer pob perfformiad. Bydd y theatr yn darparu'r rhain, ond codir tâl ychwanegol. Gellir lleihau nifer y staff ar y drws, yn dibynnu ar faint y gynulleidfa a'r ardaloedd a ddefnyddir.

Staff technegol
Mae gan y theatr staff technegol ar gael am bris ychwanegol NEU gallwch ddarparu eich gweithwyr technegol eich hun. Ond mae'n rhaid i'r tîm rheoli gytuno ar hyn pan rydych yn trefnu.

Mynediad i'r anabl
Mae'r theatr yn gwbl addas i'r anabl gael mynediad i lawr gwaelod yr awditoriwm, gan gynnwys y bar. Nid oes gennym fynediad i'r anabl ar gyfer y llawr cyntaf/balconi ar hyn o bryd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM