Chwilio'r wefan
English
House with tick

Hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor

Gallwch wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio, fodd bynnag os oes gennych dros £16,000 o gyfalaf ni fyddwch fel arfer yn gymwys ar gyfer gostyngiad. Dysgwch sut i gael cymorth gyda Threth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

Cliciwch yma i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor (a/neu Fudd-dal Tai) ar-lein

Os nad ydych yn gallu cwblhau ein ffurflen gais ar-lein, yna bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais bapur. Gellir ei chasglu o'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig  neu o'ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen gais:

PDF Document Cais am Ffudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a Phrydau Ysgol am Ddim (PDF, 137KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffurflen gais – Newid cyfeiriad (PDF, 75KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os na allwch anfon y ffurflen gais atom ar unwaith, gallwch ddweud wrthym eich bod yn bwriadu hawlio erbyn 

gan lenwi'r ffurflen hon

Pa dystiolaeth sydd angen ei darparu gyda'r ffurflen gais?

Fel arfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth:

  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol chi a'ch partner
  • Pwy ydych chi a'ch partner
  • Eich cyfrifon, cynilion a'ch buddsoddiadau
  • Eich enillion
  • Unrhyw incwm arall
  • Eich budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau

Gellir derbyn copïau electronig o'r mwyafrif o ddogfennau, heblaw am brawf o'ch Rhif Yswiriant Gwladol a'ch hunaniaeth. Ni allwn dalu budd-dal i chi nes i ni weld yr holl dystiolaeth rydym wedi gofyn amdani.

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Gallwch argraffu'r ffurflenni hyn a'u cwblhau a'u hanfon atom fel tystiolaeth.

Os na allwch ddarparu peth o'r dystiolaeth hon, cysylltwch â ni a gallwn drafod ffyrdd eraill o gael gafael ar y dystiolaeth.

A fyddaf yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Treth y Cyngor?

Gall ein cyfrifiannell gyfrifo amcangyfrif i weld a ydych chi'n debygol o fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Pethau i'w cofio

  • Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosib. Bydd eich gostyngiad fel arfer yn dechrau o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich ffurflen gais.
  • Darparwch yr holl dystiolaeth gefnogol yr ydym yn gofyn amdani. Ni fyddwn yn gallu talu eich budd-dal nes i ni weld yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom.
  • Os oes angen i chi wneud cais ar gyfer Budd-dâl Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor, mae'r un ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer y ddau, felly un yn unig sydd angen ei chwblhau.
  • Ni allwn ddyfarnu Gostyngiad Treth y Cyngor oni bai eich bod yn cyflwyno cais.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM