Chwilio'r wefan
English

CCA Drafft ar Dai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Myfyrwyr wedi'i Adeiladu at y Diben (PBSA)

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Drafft - Tai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Pwrpasol i Fyfyrwyr (PBSA)

Hoffai'r cyngor gael eich barn am ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft HMO a PBSA. 

Mae'r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn darparu gwybodaeth i gefnogi'r polisïau cynllunio perthnasol yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Abertawe. Diben y ddogfen yw darparu arweiniad ar sut y dylid gweithredu polisïau perthnasol y CDLl er mwyn cynorthwyo wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio am ddatblygiadau HMO a PBSA.

Sylwer nad ydym yn gofyn am eich barn ynghylch cynnwys polisïau cynllunio'r CDLl.  Mabwysiadwyd y CDLl yn swyddogol gan y cyngor ym mis Chwefror 2019 yn dilyn cyfnod ymgynghori cyhoeddus helaeth ac archwiliad cyhoeddus statudol a ddyfarnwyd gan Arolygwyr Llywodraeth Cymru. 

Hoffai'r cyngor gael eich barn benodol am a yw'r CCA drafft yn darparu digon o esboniad ac eglurdeb ynghylch diffiniad y polisïau CDLl perthnasol a sut y dylid eu gweithredu.

Cynhelir yr arolwg tan 5pm ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019.

Darllenwch y ddogfen CCA ac atebwch yr holiadur ar-lein yn y ddolen ganlynol:

http://www1.swansea.gov.uk/snap/snapforms/2019/09_19/HMO/Welsh/hmopbsawelsh.htmYn agor mewn ffenest newydd

Os byddai'n well gennych gael copi papur, gallwch gael un o'r mannau canlynol (adeiladau'r cyngor) yn ystod oriau busnes arferol (dychwelwch yr holiadur papur i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen):

  • Ganolfan Ddinesig
  • Llyfrgell Ganolog Abertawe
  • Llyfrgell St Thomas
  • Llyfrgell Sgeti

Cynhelir sesiwn galw heibio gyhoeddus yn nerbynfa'r Ganolfan Ddinesig rhwng 4pm a 7pm ar 16 Hydref lle bydd swyddogion y cyngor ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM