Chwilio'r wefan
English
Family in hand

Cyrsiau hyfforddiant i weithwyr y sector gofal plant a gofalwyr

Cyrsiau ar gael i'r rhai sy'n gweithio yn y sector gofal plant.

Mae cyrsiau ar gael am ddim i'r grwpiau o bobl ganlynol. Mae gan dudalen pob cwrs barth o'r enw 'pwy all ddod' er eglurder.

  • Staff amlasiantaeth a darparwyr a gomisiynwyd
  • Staff mewnol a gweithwyr cymdeithasol plant
  • Gofalwyr maeth prif ffrwd (a rhwydwaith cefnogi estynedig gofalwr os yw hyfforddiant wedi'i nodi fel angen)
  • Gofalwyr sy'n aelodau o'r teulu neu'n ffrindiau/berthnasau (a rhwydwaith cefnogi estynedig gofalwr os yw hyfforddiant wedi'i nodi fel angen)
  • Gofalwyr â gorchymyn gwarcheidwaeth arbennig 
  • Mabwysiadwyr â gweithiwr cymdeithasol neilltuedig 
  • Gweithwyr preswyl gofal plant mewnol sydd wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Staff sydd wedi cofrestru ar gyfer cymhwyster FfCCh sy'n berthnasol i'w swydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyrsiau, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen ar-lein er mwyn cofrestru eich diddordeb. Noder ni fydd yn golygu y byddwch yn sicr o gael lle ar y cwrs pan fyddwch yn cofrestru eich diddordeb. Os cewch le ar y cwrs, cysylltir â chi trwy e-bost 3 wythnos cyn dyddiad y cwrs er mwyn cadarnhau eich lle.

Datblygiad plant lefel 1

Mae'r hyfforddiant hwn yn datblygu gwybodaeth am yr hyn yw datblygiad plant, yr agweddau gwahanol ar ddatblygiad plant a cherrig milltir datblygiadol plant.

Hyfforddiant ymwybyddiaeth o amddiffyn plant/diogelu - lefel 2

Nod y cwrs hwn, sy'n para am ddiwrnod llawn, yw cynnig ymwybyddiaeth o amddiffyn plant a'u rolau a chyfrifoldebau ynghylch diogelu.

Troseddau casineb

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu cyfranogwyr i adnabod yr hyn yw troseddau casineb a'u heffaith ynghyd â rhwystrau i adrodd amdano a'r safbwynt lleol.

Hyrwyddo gwell canlyniadau ar gyfer plant (addysg)

Lluniwyd y cwrs hwn yn benodol ar gyfer yr holl ofalwyr maeth a gweithwyr preswyl gofal plant. Bydd yn ystyried yr anawsterau allweddol a all effeithio ar addysg plant a phobl ifanc mewn gofal maeth ac yn nodi ffyrdd o annog a chefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal â'u haddysg.

Cofnodi ac Adrodd (gofalwyr)

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn trafod y gwahanol fathau o gofnodion y mae angen i ofalwyr maeth eu cadw, bydd yn ystyried defnydd y cofnodion ac yn archwilio sut y gall cofnodion ysgrifenedig gofalwyr gefnogi canlyniadau Plant sy'n Derbyn Gofal.

Gofalu mwy diogel, rheoli risgiau a honiadau yn erbyn gofalwyr

Datblygwyd y cwrs hwn yn arbennig ar gyfer gofalwyr maeth a gweithwyr gofal plant preswyl. Bydd y cwrs hwn yn trafod ystyr gofalu mwy diogel, sut i leihau'r risg o honiadau a'r broses ymchwiliol os bydd plentyn yn gwneud honiad yn eich erbyn.

Rhyw, perthnasoedd a thyfu lan

Bydd y cwrs hwn yn archwilio cyfreithiau sy'n ymwneud ag iechyd rhywiol ac yn myfyrio arnynt. Bydd hefyd yn ystyried offer ar gyfer trafod perthnasoedd a chydsyniad.

Camddefnyddio sylweddau

Lluniwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth i chi am y gyfraith sy'n ymwneud â sylweddau anghyfreithlon, effeithiau sylweddau a sut cânt eu defnyddio a'r peryglon sy'n gysylltiedig â defnyddio sylweddau ynghyd â dealltwriaeth o'r materion hyn.

Ymennydd yr arddegwr

Lluniwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth i chi am gamau llencyndod, newidiadau i ymennydd yr arddegwr ac effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar iechyd a lles, ynghyd â dealltwriaeth o'r materion hyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM