Toglo gwelededd dewislen symudol

Asesiad o les lleol 2022

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe: arolwg lles.

Mae Asesiad o Les Lleol yn dod â thystiolaeth ynghyd am faterion sy'n effeithio ar ansawdd bywyd yn Abertawe. Defnyddir yr wybodaeth hon i ddatblygu Cynllun Lles Lleol ac amcanion lles sy'n hybu cydweithredu er mwyn mynd i'r afael â heriau yn Abertawe. Mae'r dystiolaeth hefyd yn dylanwadu ar benderfyniadau a blaenoriaethau partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn 2017, cyhoeddodd BGC Abertawe ei Asesiad o Les Lleol cyntaf, y gellir ei ddarllen yma: Asesiad o Les Lleol 2017. Ei nod oedd ennill dealltwriaeth gytbwys o ansawdd bywyd yn Abertawe a sut y gallwn ei wella. Rydym bellach yn bwriadu diweddaru'r sylfaen dystiolaeth bwysig hon ac adeiladu arni, a gweithio tuag at ein hail Asesiad o Les Lleol yn 2022.

Fel rhan o'r asesiad, rydym yn cynnal arolwg o farn pobl Abertawe ar wahanol agweddau ar les.  Rydym am ddeall yr hyn sy'n bwysig i unigolion yn Abertawe heddiw a'r hyn y mae'n ei olygu i'n heconomi, ein cymdeithas, ein hamgylchedd a'n diwylliant. Mae'r arolwg hwn yn gofyn i bobl Abertawe ein helpu i ddeall y pethau sydd o'r pwys pennaf iddyn nhw a'u cymuned, a rhannu eu profiadau a'u straeon i helpu i gyfleu hyn.

Dweud eich dweud

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech gwblhau ein harolwg byr sydd ar gael drwy'r ddolen isod:

Dweud eich dweud: asesiad o les lleol

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd yr arolwg yw Dydd Llun 1 Tachwedd 2021.

Os oes angen yr arolwg arnoch mewn fformat arall e.e. print bras neu gopi caled, e-bostiwch swansea.psb@abertawe.gov.uk.