Chwilio'r wefan
English

Llythyr ar y cyd at staff - 9 Ebrill 2020

Llythyr ar y cyd at staff oddi wrth, Phil Roberts, Prif Weithredwr; Rob Stewart, Arweinydd ac Undebau Llafur UNSAIN, GMB ac Unite.

Word Document Dogfen Word Llythyr ar y cyd at staff (Word, 16KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymateb i'r alwad hon i weithredu: www.swansea.gov.uk/stafftemporaryrole.

Mae'r swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys: swyddogaethau Gwasanaethau Cymdeithasol; gofal rheng flaen i'r henoed; glanhau; gwaith gweinyddol; banciau bwyd; gyrwyr a gwaith dosbarthu; gwaith corfforol; crefftwyr medrus; paratoi bwyd/arlwyo.

Dywed y llythyr:

Llythyr at yr holl staff.

Oddi wrth: Phil Roberts, Chief Executive; Rob Stewart, Arweinydd ac Undebau llafur, UNSAIN, GMB ac Unite.

Annwyl gydweithwyr,

Hoffem gychwyn trwy ddiolch i chi am ei holl gwaith caled a'ch ymrwymiad rhagorol yn ystod ychydig wythnosau cyntaf argyfwng Coronafeirws.

Mae'r galwadau a wneir ar ein staff a'r Cyngor yn ddigynsail. It's not over-stating it to say we are all facing the biggest challenge of our working and personal lives. Nid yw dweud ein bod ni oll yn wynebu her fwyaf ein gyrfaoedd a'n bywydau personol yn gorliwio'r sefyllfa.

Heb os, mae ar bobl Abertawe angen gwasanaethau eu cyngor yn fwy nag erioed.

Nid yw hwn yn gyfnod arferol ac nid yw hyn yn fusnes arferol i'n gweithlu ac i'n gwasanaethau. Rydym ni wedi bod yn gofyn i chi weithredu uwchlaw a thu hwnt i'ch dyletswydd, a bydd yn rhaid i ni barhau i wneud hynny. 

I'n galluogi ni i sicrhau fod y ddinas yn dal i redeg, amddiffyn pobl fregus ac achub bywydau, mae arnom ni angen i chi weithio mewn ffyrdd gwahanol a bydd arnom ni angen i lawer ohonoch chi wneud rolau newydd.

Mae llawer o'n gwasanaethau hanfodol bellach yn dod yn weithrediadau 24/7 i ymodopi a galwadau cynyddol argyfwng Coronafeirws.

Nid yw'r feirws hwn yn parchi unrhyw ffiniau, ac mae hyn yn golygu y bydd arnom ni angen staff i weithio oriau a phatrymau gwahanol i sicrhau y byddwn ni ar gael yn ystod y nos, ar benwythnosau ac ar wyliau banc.

Fel cyngor a chynrychiolwyr eich undebau, rydym ni'n anfon galwad ar y cyd i'r gad atoch chi. Mae arnom ni eisiau i chi barhau i fynd gam ymhllach er budd pobl Abertawe, yn cynnwys llawer o'n perthnasau, ein ffrindiau, ein cymdogion a'n cydweithwyr.

Fel cyflogwr ac ar ôl sicrhau cytundeb ar y cyd gan yr undebau, mae arnom ni angen taer i sicrhau fod ein gweithlu yn hyblyg o safbwynt ble a phryd y byddwch yn gweithio. Rydym ni'n hyderus y gallwn ni oroesgyn yr heriau enfawr rydym ni'n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Rydym ni'n gwybod fod hyn yn aberth fawr i chi ar adeg o bwysau cynyddol yn bersonol ac o safbwynt gwaith, ond nid oes gennym ni unrhyw ddewis arall mewn gwirionedd, wrth i anterth yr argyfwng agosáu.

Rydych chi eisoes wedi dangos ffyddlondeb ac ymrwymiad aruthrol, ac heb os, rydym ni'n cydnabod hynny, ac mae pobl Abertawe'n cydnabod hynny hefyd.

Fel ein hymrwymiad i chi yn gyfnewid am hynny, ar waethaf yr heriau sefydliadol ac ariannol aruthrol rydym ni'n eu hwynebu, byddwn ni'n gwneud y canlynol:

  • Sicrhau na fydd neb yn colli tâl oherwydd Covid-19.
  • Talu'r cyfraddau tâl priodol am waith oddi allan i'ch patrymau gwaith arferol.
  • Bod mor hyblyg ag y gallwn ni o ran cronni TOIL a gwyliau a chaniatâi i hyn gael ei droi'n daliadau ariannol ychwanegol, pan fo hynny'n briodol.
  • Wrth gwrs, byddwn ni'n darparu'r offer amddiffynnol personol gofynnol i staff sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i lenwi swyddi gofal hanfodol.
  • A byddwn yn parhau i wrando ar bryderon cyflogeion a chynnig cyngor.

Bydd yn rhaid i lawer ohonoch chi hunan-ynysu rywbryd neu'i gilydd yn ystod yr argyfwng hwn.<0} {0>Many of you will not be able to work as normal because of your, or a loved one's ill-health.<}0{>Bydd llawer ohonoch chi'n methu gweithio yn unol â'r arfer oherwydd eich salwch chi neu salwch anwyliad.<0} {0>We will all rely on the critical services provided by the council and our NHS.<}0{>Byddwn ni oll yn dibynnu ar y gwasanaethau hanfodol a ddarperir gan y Cyngor a'n GIG.

Rydym ni'n gwybod y gwnewch chi dderbyn yr her, a thrwy sefydlu'r ymrwymiadau hyn, rydym ni'n dymuno rhoi rhywbeth yn ol i'n gweithlu ymroddedig ar adeg pan mae arnom ni ac ar bobl Abertawe eich hangen chi yn fwy nag erioed.

Dyma eich cyfle i helpu'r GIG i achub bywydau ac rydym ni'n diolch i chi am eich holl waith.

LLOFNODWYR AR RAN YR UNDEBAU

UNISON

Chris Cooze

Branch Secretary

G.M.B

Dorothy Gordon

Branch Secretary

UNITE

Jason Stranigan

Branch Secretary

Wedi'i bweru gan GOSS iCM