Chwilio'r wefan
English

Llywodraethu cynaliadwy

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe'n ymroddedig i sefydlu datblygu cynaliadwy fel ei egwyddor drefnu ganolog.

Mae datblygu cynaliadwy'n ystyried lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol tymor hir ym mhob agwedd ar wneud penderfyniadau. Gan mai'r amcan yw datblygu cymdeithas gref, iach a chyfiawn sy'n byw o fewn ei therfynau amgylcheddol, yn seiliedig ar economi gynaliadwy, llywodraethu da a thystiolaeth gadarn.

Mae'r egwyddorion llywodraethu cynaliadwy sy'n sail i'n gwaith yng Nghyngor Abertawe'n cynnwys

  • Edrych i'r tymor hir
  • Cydweithio effeithiol
  • Integreiddio - cymryd safbwynt systemau wrth gydnabod safbwyntiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.
  • Atal ac Ymyrryd yn Gynnar
  • Ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y dinesydd wrth ddylunio a chyflwyno gwasanaethau
  • Defnydd tystiolaeth gadarn

Roeddem gyda'r cyntaf i fabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015Yn agor mewn ffenest newydd sy'n ceisio gwneud yr egwyddorion datblygu cynaliadwy hyn yn gyfrifoldeb statudol ar draws y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru.

Mae Abertawe'n gweithredu fel awdurdod lleol enghreifftiol Cymru wrth gyflwyno Fframwaith Datblygu Cynaliadwy CLlLC. Mae'r arfer gorau hwn yn helpu'r cyngor i gynllunio a chyflwyno canlyniadau cynaliadwy i'n cymunedau.

Mae Abertawe'n arwyddwr y Siarter Datblygiad CynaliadwyYn agor mewn ffenest newydd. Mae dros 200 o sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a thrydydd sector yng Nghymru hefyd wedi addo rhoi datblygu cynaliadwy wrth graidd eu penderfyniadau, gan sicrhau'r canlyniadau gorau yn y tymor hir iddynt eu hunain ac am ddyfodol Cymru.

Ym mis Mai 2014, Cyngor Abertawe oedd y cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu Ymrwymiad Hinsawdd Leol yr CLlLYn agor mewn ffenest newydd sy'n cydnabod cyfleoedd i adeiladu cydnerthedd economaidd a chymdeithasol trwy weithredu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dyma rai o'r prosiectau sydd wrthi'n cael eu datblygu sy'n cymryd yr ymagwedd hon:

  • Cynllun Ynni Adnewyddadwy a Menter Gymunedol Abertawe (CREES). Mae'r cynllun hwn yn archwilio sut mae pobl leol yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Abertawe'n economaidd yn gallu elwa ar brosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol.
     
  • Cynllun Gwresogi Ardal Canol Dinas Abertawe. Mae astudiaethau dichonoldeb wedi dod i'r casgliad bod rhwydwaith gwresogi ardal sy'n darparu gwres carbon isel yn Abertawe'n opsiwn dichonol a fyddai'n cyflwyno manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd allweddol. Bydd rhagor o waith dichonoldeb, wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth y DU, yn edrych ar ddatblygu Cynllun Gwresogi Ardal fesul cam gyda datrysiad cychwynnol yn yr Ardal Forol yn ffurfio cam 1 o'r rhwydwaith, yn cysylltu dau glwstwr arall ar draws canol y ddinas yng ngham 2. 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM