Toglo gwelededd dewislen symudol

Dweud eich dweud - Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft

Hoffem gael eich adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft ar gyfer Abertawe.

Dyddiadau ar gyfer y sesiynau galw heibio cyhoeddus bellach wedi'u hychwanegu. 

Cyclist resting under a tree on Swansea PromCefndir

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn pwysleisio pwysigrwydd cynnwys pobl leol pan fydd awdurdodau lleol yng Nghymru'n cynllunio'u rhwydweithiau o lwybrau cerdded a beicio. Mae'n bwysig bod barn pobl sy'n newydd i gerdded a beicio, yn ogystal â'r rheini sydd eisoes yn mynd o gwmpas y lle ar droed ac ar gefn beic, yn cael ei hystyried yn llawn.

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu darparu rhwydwaith o lwybrau teithio llesol a fydd yn caniatáu i gerdded a beicio ddod yn ffyrdd naturiol ac arferol o fynd o gwmpas y lle wrth deithio'n lleol. Bydd hyn hefyd yn hyrwyddo iechyd a lles pawb ac yn gwneud Abertawe'n lle mwy anheddol.

Mae'r ffocws ar lwybrau ar gyfer teithiau pob dydd yn hytrach na llwybrau at ddefnydd hamdden yn unig. Mae hyn yn golygu bod gennym ddiddordeb penodol mewn llwybrau presennol a rhai'r dyfodol sy'n cysylltu ag ysgolion, siopau neu safleoedd cyflogaeth. 

Yn yr ymgysylltiad cychwynnol ar ddechrau 2021, gofynnwyd i aelodau'r cyhoedd am eu barn ar welliannau i lwybrau teithio llesol, a'r bylchau mewn llwybrau teithio llesol ar draws yr ardal. Mae'r adborth hwn wedi'n helpu i lywio datblygiad map drafft sy'n dangos llwybrau newydd posib y gellir eu rhoi ar waith yn y dyfodol. Cynigir bod y llwybrau hyn yn rhai defnydd a rennir, i bobl sy'n cerdded ac yn beicio, a chaiff union natur y llwybrau eu cadarnhau yn y map terfynol. Mae'n arbennig o bwysig bod y map yn nodi'r holl lwybrau teithio llesol posib ar gyfer y dyfodol oherwydd os na chaiff llwybr cerdded neu feicio'i gynnwys yn y map, ni all y cyngor wneud cais am gyllid i'w roi ar waith. 

Mae llwybrau'r dyfodol a ddangosir ar y map drafft yn cynrychioli syniadau am rwydwaith tymor hwy a'n nodau tymor hwy.  Bydd yn cymryd sawl blwyddyn i ddarparu'r llwybrau hyn ar gyfer y dyfodol - caiff ei wneud fesul cam a bydd yn amodol ar sicrhau cyllid addas. Fodd bynnag, mae diffinio'r llwybrau ar fap yn gam cyntaf pwysig a fydd yn caniatáu i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol. Wrth i ni ddarparu llwybrau newydd a gwelliannau i lwybrau sydd eisoes yn bod, bydd proses dylunio ac ymgynghori'n berthnasol i bob un ohonynt.

Bydd ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol newydd yn disodli ac yn cymryd lle'r ddau fap rydym yn eu defnyddio ar hyn o bryd - sef y Map Llwybrau Presennol a'r Map Rhwydwaith Integredig.

 

Cyflwyniad ar-lein

 

Dweud eich dweud

Mae ein map drafft yn sail i ymgynghoriad 12 wythnos lle'r ydym yn annog pawb i gael dweud ei farn. Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 15 Tachwedd 2021.

Hoffem glywed eich barn am y llwybrau presennol a'r llwybrau newydd arfaethedig a gynhwysir ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft. Os oes rhywbeth ar goll, dywedwch wrthym amdano. Efallai eich bod yn gwybod am lwybr troed da sy'n cysylltu ardal breswyl ag ysgol neu lwybr beicio yr hoffech ei ddefnyddio i gyrraedd y siopau. Neu efallai fod gennych syniad am le y gallai llwybr defnyddiol fynd.

Hoffem glywed eich sylwadau hefyd ar ba lwybrau ar gyfer y dyfodol y dylid eu rhoi ar waith fel blaenoriaeth yn eich tyb chi.

Dangosir map rhwydwaith cyffredinol a mapiau ardaloedd lleol isod.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft [4MB]

Cyfres Mapiau [28MB]

Rhestr o lwybrau [197KB]

Sylwer bod ffeiliau'r map wedi'u diweddaru ar 11 Hydref. Mae rhai ardaloedd a ddangoswyd yn flaenorol ar y map trosolwg bellach wedi'u cynnwys ar y mapiau manwl newydd i'w gwneud hi'n haws i bobl adolygu'r llwybrau yn yr ardaloedd hyn.

Sesiynau galw heibio cyhoeddus

Dros yr ychydig wythnosau nesaf byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio sy'n agored i aelodau'r cyhoedd. Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i bobl weld copïau mawr o'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft a'u trafod gyda thîm y prosiect. Mae croeso i chi alw heibio ar adeg sy'n gyfleus i chi.

Sesiynau galw heibio cyhoeddus
LleoliadDyddiad/amser
Canolfan Ostreme
Newton Road, y Mwmbwls, Abertawe SA3 4BA
Dydd Gwener 15 Hydref
11.00am - 2.00pm
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Canolfan Ddinesig, Oystermouth Road, Abertawe SA1 3SN
Dydd Sadwrn 16 Hydref
10.00am - 2.00pm
Canolfan Adnoddau Cymuned Forge Fach
Hebron Road, Clydach, Abertawe SA6 5EJ
Dydd Llun 18 Hydref
11.00am - 2.00pm
Llyfrgell Gorseinon
15 West Street, Gorseinon, Abertawe SA4 4AA
Dydd Iau 21 Hydref
4.00pm - 6.00pm
Canolfan Hamdden Pen-lan
Heol Gwyrosydd, Pen-lan, Abertawe SA5 7BU
Dydd Mercher 3 Tachwedd
4.00pm - 7.00pm

Cyn dod i'ch digwyddiad o ddewis, awgrymwn eich bod yn dychwelyd i'r dudalen hon ac yn gwirio'r dyddiad a'r amser rhag ofn bod unrhyw beth wedi newid oherwydd rhesymau COVID.

Cynhelir yr holl ddigwyddiadau gan gadw pellter cymdeithasol. Anogir pawb sydd am ddod i wisgo mygydau wyneb, diheintio a chynnal pellter priodol oddi wrth eraill. Ar adegau prysur gall hyn olygu ein bod ni'n gofyn i chi aros nes bod aelod o staff yn rhydd.

Yn anffodus, nid yw'r tîm sy'n staffio'r digwyddiadau hyn yn siarad Cymraeg.  Os hoffech drafod y prosiect yn Gymraeg, e-bostiwch ni yn swansea.activetravel@arcadis.com a byddwn yn hapus i'ch helpu.

Sut byddwn yn defnyddio'ch sylwadau

Unwaith ein bod wedi casglu'ch holl adborth ynghyd, byddwn yn adolygu'r map, yn gwneud newidiadau lle y bo'n briodol ac yna'n cyflwyno'r map i Lywodraeth Cymru yn hwyr yn 2021 am gymeradwyaeth. Bydd y map yn sail i'r gwaith rydym yn ei wneud dros y pymtheng mlynedd nesaf i wella cerdded a beicio ar draws Abertawe, er y byddwn yn ymgynghori eto ar fersiwn ddiwygiedig o'r map bob tair blynedd.

Llenwch yr arolwg ar-lein

Mae'r ddolen isod yn mynd â chi i arolwg ar-lein lle gallwch ddewis pa ardal leol yr hoffech wneud sylw amdani. Gallwch wneud sylw ar fwy nag un map ardal leol.

Dweud eich dweud - arolwg Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft

 

Cwestiynau cyffredin

Pa waith ymgysylltu a wnaed yn flaenorol?

Mae ystod o weithgareddau ymgysylltu eisoes wedi'u cynnal. Maent wedi cynnwys offeryn mapio ar-lein (Commonplace) yn gynharach eleni, a arweiniodd at 839 o ymatebion a 3,210 o gyfraniadau ynghylch y gwelliannau a'r llwybrau newydd yr hoffai pobl eu gweld ar draws Abertawe. Rydym hefyd wedi cynnal amrywiaeth o weithdai i randdeiliaid. Mae'r adborth hwn wedi helpu i lunio'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft rydym bellach wedi'i gyhoeddi ar ein gwefan ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol 12 wythnos.

Beth ydych chi'n ei olygu pan rydych chi'n dangos llwybrau'r dyfodol fel rhai 'defnydd a rennir'?

Ar ein mapiau rydym yn dangos y rhan fwyaf o'r llwybrau posib yn y dyfodol fel rhai 'defnydd a rennir'. Trwy hyn rydym yn golygu ein bod ni'n gobeithio y bydd y rhan fwyaf o lwybrau yn y dyfodol yn addas ar gyfer cerddwyr a beicwyr.

Ar y rhan fwyaf o'n llwybrau presennol mae cerddwyr a beicwyr yn defnyddio'r un lle oddi ar y ffordd. Yn yr un modd, byddwn yn disgwyl i'r mwyafrif o lwybrau yn y dyfodol ddarparu ar gyfer cerdded a beicio oddi ar y ffordd ac i ffwrdd o draffig lle bo hynny'n bosib.

Fodd bynnag caiff union fanylion holl lwybrau'r dyfodol, gan gynnwys a fyddant ar gyfer cerdded, beicio neu'r ddau, a fyddant yn rhai a rennir neu ar wahân, p'un ai yw cyfleusterau i feicwyr ar y ffordd mewn rhai lleoedd, pa mor llydan y maent, ar ba ochr o'r ffordd yr ânt a sut olwg fydd arnynt eu hystyried wrth i ni ymchwilio i bob llwybr. Bydd pob llwybr ar gyfer y dyfodol yn destun proses ddylunio unigol ac ymgynghoriad penodol pellach yn ddiweddarach, yn amodol ar gyllid.

Mae'r mapiau'n dangos nifer o lwybrau'r dyfodol. Sut bydd y cyngor yn penderfynu ar ba rai i fwrw ymlaen â nhw?

Mae llwybrau'r dyfodol yn cynrychioli syniadau ar gyfer rhwydwaith tymor hwy. Bydd yn cymryd sawl blwyddyn i ddarparu'r llwybrau hyn ar gyfer y dyfodol, a byddai'n cael ei wneud fesul cam a bydd yn amodol ar sicrhau cyllid priodol. Fodd bynnag, mae diffinio'r llwybrau ar fap yn gam cyntaf pwysig a fydd yn caniatáu i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae'n arbennig o bwysig fod y map yn nodi'r holl lwybrau Teithio Llesol posib ar gyfer y dyfodol oherwydd os na chaiff llwybr cerdded neu feicio'i gynnwys yn y map, ni all y cyngor wneud cais am gyllid i'w roi ar waith. 

Fel rhan o'r broses o gadarnhau'r map byddwn yn nodi pa lwybrau sy'n cael y flaenoriaeth uchaf wrth fynd i'r afael â nhw. Hoffem glywed eich sylwadau am ba lwybrau yw eich prif flaenoriaethau a pham - mae croeso i chi wneud sylw ar unrhyw un o'r llwybrau.

Mae'n wych eich bod chi'n ymgynghori ar hyn, ond beth sy'n cael ei wneud i greu llwybrau cerdded a beicio gwell?

Mae ein gwaith o ran Teithio Llesol yn barhaus ac mae Cyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru'n ymrwymedig i wella cyfleusterau ar gyfer cerdded a beicio.

Ar y cyd â llunio ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol mae'r cyngor yn parhau i roi Cynlluniau Teithio Llesol ar waith: Cynlluniau teithio llesol cyfredol

Beth yw'r ffordd orau i mi roi fy adborth?

Dweud eich dweud - arolwg Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft