Chwilio'r wefan
English
Exclamation mark

Newidiadau i Gredyd Cyffredinol o 13 Rhagfyr 2017

Caiff CC ei estyn i bob hawliwr newydd sy'n destun prawf modd o 13 Rhagfyr 2017.

Mae Credyd Cynhwysol (CC) yn fudd-dal a delir i bobl oed gwaith ar incwm isel a chanddynt ychydig neu ddim cynilion.  Caiff ei dalu os ydynt yn gweithio neu beidio, yn ofalwr, yn sâl a/neu'n anabl, yn gofalu am blant neu angen cefnogaeth â chostau tai fel rhent neu forgais.

Bydd CC yn disodli Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Budd-dal Tai, Credyd Treth Gwaith a Chredyd Treth Plant.

Ni fydd yn disodli budd-daliadau eraill fel Lwfans Ceiswyr Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cyfrannol. Efallai bydd angen i chi hawlio CC os yw eich amgylchiadau wedi newid gan olygu bod eich hawl i fudd-daliadau presennol wedi dod i ben.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i fudd-daliadau eraill?

 • Ni fydd unrhyw ffurflenni hawlio papur. Caiff y rhan fwyaf o hawliadau eu gwneud ar-lein.
 • Ni fydd hawl gennych i fudd-dal am y saith niwrnod cyntaf ar ddechrau eich hawliad - gelwir y rhain yn 'ddiwrnodau aros'
 • Mae eich hawl i fudd-dal yn dechrau ar 8 fed diwrnod eich cais. Yna cewch eich cynnwys mewn cyfnod asesu o un mis calendr. Ar ôl hyn, caiff eich hawl i fudddal ei hasesu a'i dalu (6 wythnos o ddyddiad y cais).
 • Caiff unrhyw newid mewn amgylchiadau yn y cyfnod asesu ei ôl-ddyddio i ddechrau'r cyfnod asesu. Rhaid i chi ddweud wrth yr AGPh ar unwaith yn ystod yr un cyfnod asesu am unrhyw gynnydd.
 • Caiff unrhyw ostyngiad mewn hawliad ei ôl-ddyddio i ddechrau'r cyfnod asesu pan ddigwyddodd y newid.
 • Telir arian i un aelod o bâr.
 • Byddwch yn derbyn un taliad misol sy'n cynnwys elfen ar gyfer eich rhent. Bydd yn rhaid i chi dalu'ch rhent i'ch landlord.
 • Gallwch ofyn am drefniadau talu amgen.
 • Caiff pob hawliwr, gan gynnwys y ddau aelod o bâr, ei roi mewn grŵp amodoldeb sy'n gysylltiedig â gwaith.
 • Caiff eich hawliad ei reoli ar-lein a chysylltir â chi drwy e-bost/neges destun.
 • Bydd angen i hawlwyr gwblhau dyddlyfr ar-lein i gynnal eu hawliad.

A fydd hyn yn effeithio arna i?

 • Os ydych chi neu'ch partner o oed gweithio ac mae angen i chi hawlio budddal prawf modd am y tro cyntaf ar ôl 13 Rhagfyr 2017, bydd rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol
 • Os ydych eisoes yn derbyn budd-dal prawf modd, ac mae'ch hawliad yn dod i ben oherwydd newid mewn amgylchiadau, bydd angen i chi hawlio CC. Er enghraifft, rydych yn derbyn Budd-dal Tai ac mae eich cyflogaeth yn dod i ben, felly mae angen i chi hawlio budd-dal am eich bod yn ddi-waith.
 • Os ydych eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol ond gwnaethoch gyflwyno cais cyn 13 Rhagfyr, cysylltir â chi rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2018 fel y gellir trosglwyddo'ch hawliad CC i'r gwasanaeth digidol llawn.

Y rhai na fydd hwn yn effeithio arnynt

 • Unrhyw un nad yw'n hawlio CC
 • Y rhai sy'n derbyn budd-dal nad yw eu hamgylchiadau wedi newid
 • Os oes gennych dri neu fwy o blant, ni fyddwch yn gallu hawlio CC

Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a CC

Bydd angen gwneud ceisiadau Budd-dal Tai o hyd os ydych yn hawlio CC ac yn byw mewn llety â chymorth.

Bydd angen i chi hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor os oes rhaid i chi dalu Treth y Cyngor.

Mynnwch fwy o gyngor a chefnogaeth cyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol os ydych:

 • yn fyfyriwr
 • yn wladolyn yr AEE
 • yn derbyn budd-dal anabledd ac yn cael eich plentyn cyntaf
 • yn ddiweddar, wedi'ch cael yn ffit i weithio felly mae eich dyfarniad Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi dod i ben, ond nid ydych yn cytuno â'r penderfyniad ac rydych yn ei herio.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM