Chwilio'r wefan
English

Oes gennych hawl i dderbyn Bathodyn Glas?

Canfod a ydych yn gymwys i dderbyn Bathodyn Glas.

Bathodynnau Glas ar gyfer oedolion

Mae Llywodraeth Cymru'n darparu  gwiriwr cymhwysedd Bathodyn Glas ar-leinYn agor mewn ffenest newydd ar ei gwefan

Rhennir y meini prawf cymhwysedd i ddau grŵp, sef:

 1. Y rhai sydd â'r hawl i dderbyn bathodyn heb unrhyw asesiad pellach - fel arfer gan eu bod eisoes yn derbyn budd-daliadau gwladol penodol. Weithiau cyfeirir at hyn fel cymhwysedd 'awtomatig'.
   
 2. Y rhai sydd â'r hawl i dderbyn bathodyn ar ôl asesiad pellach - fel arfer nid yw'r bobl yn y grŵp hwn yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau gwladol ac mae'n rhaid iddynt ddarparu tystiolaeth o'u cyflwr a sut mae'n effeithio ar eu symudedd.

Bathodynnau Glas heb unrhyw asesiad pellach

Byddwch yn gymwys i dderbyn Bathodyn Glas heb asesiad pellach os ydych yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol.

 • Rydych yn derbyn Cydran Symudedd Cyfradd Uwch Lwfans Byw i'r Anabl (NID yw hyn yn Lwfans Gweini nac yn Gydran Gofalu Lwfans Byw i'r Anabl).
 • Rydych yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) ar gyfradd uwch am gynllunio taith neu'r gyfradd safonol am symud o gwmpas. Hynny yw, rydych yn bodloni Categori Symudedd Dd ar gyfer cynllunio a dilyn taith neu Gategorïau Symudedd C, Ch, D neu Dd ar gyfer symud o gwmpas.
 • Rydych yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel.
 • Personél y lluoedd arfog a anafwyd yn ddifrifol - rydych yn derbyn taliad wedi'i warantu yn ôl tariff 1-8 Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS) a wedi ardystio bod gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu nad ydych yn gallu cerdded neu eich bod yn cael cryn anhawster wrth gerdded.
 • Rydych wedi'ch cofrestru'n ddall.

Bathodynnau gydag asesiad pellach

Gellir eich hystyried am fathodyn ar ôl asesiad pellach:

 • Os oes gennych anabledd parhaol a sylweddol sy'n golygu na allwch gerdded neu rydych yn cael anhawster sylweddol wrth gerdded.
  Yn ôl arweiniad Llywodraeth Cymru, anabledd parhaol a sylweddol yw cyflwr sy'n debygol o bara am hyd eich bywyd sy'n golygu nad ydych yn gallu cerdded neu rydych yn cael anhawster sylweddol wrth gerdded.
 • Os oes gennych nam gwybyddol ac yn ei chael hi'n anodd cynllunio a dilyn taith, i'r graddau y mae angen goruchwyliaeth barhaus arnoch.
 • Os oes gennych anabledd dwys yn eich dwy fraich, rydych yn gyrru cerbyd modur yn rheolaidd ond ni allwch droi olwyn lywio cerbyd modur â llaw, hyd yn oed os oes ganddi ddolen droi - mae categorïau Trwydded Yrru penodol yn berthnasol..
 • Rydych yn gyrru cerbyd heb ei addasu yn rheolaidd ond methu â defnyddio neu'n cael anhawster wrth ddefnyddio peiriannau parcio neu gyfarpar talu ac arddangos oherwydd nam sylweddol ar y ddwy fraich (er enghraifft, pobl ag anableddau thalidomid) - mae categorïau Trwydded Yrru penodol yn berthnasol.

Cyflyrau dros dro

 • Os oes gennych gyflwr difrifol, tymor hir, nad yw'n barhaol sy'n ei gwneud hi'n anodd cerdded.

Bydd rhaid i chi ddangos bod eich anabledd yn effeithio ar eich gallu i gerdded i'r graddau na fyddech yn gallu cael nwyddau a gwasanaethau oni bai eich bod yn gallu parcio'n agos at y siopau, adeiladau cyhoeddus a chyfleusterau eraill.

Efallai bydd yn rhaid i chi ddarparu prawf eich bod yn un o'r grwpiau hyn, oni bai ein bod yn gallu cael tystiolaeth o rywle arall.

Ni fyddwch yn gymwys am fathodyn:

 • Os nad ydych yn bodloni unrhyw un o'r meini prawf a restrir uchod.
 • Os oes gennych anabledd dros dro ac nid anabledd parhaol, megis torri eich coes.
 • Os oes gennych anhwylder seicolegol nad yw'n achosi anesmwythder difrifol parhaus i chi wrth gerdded (oni bai eich bod yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol ac yn bodloni Categori Symudedd Dd ar gyfer cynllunio taith).
 • Os ydych yn cael problemau wrth gerdded dim ond pan fyddwch yn cario pethau, megis siopa.
 • Os nad yw eich cyflwr yn cyfyngu'n ddifrifol ac yn barhaus ar eich gallu i gerdded, er enghraifft rhai pobl yn gallu cerdded yn well ar rai diwrnodau nag ar ddiwrnodau eraill. Gall hyn hefyd gynnwys rhai cyflyrau megis canser, sy'n newid bywyd ond nid ydynt yn effeithio ar symudedd o reidrwydd.

Bathodynnau Glas ar gyfer plant dan 3 oed

Gall rhieni wneud cais am fathodyn ar gyfer eu plentyn os oes gan y plentyn gyflwr meddygol sy'n golygu bod yn rhaid iddo:

 • Deithio gyda chyfarpar meddygol swmpus na ellir ei gario'n hawdd NEU
 • Fod yn agos at gerbyd rhag ofn y bydd angen triniaeth feddygol frys arno.

Unwaith bydd y plentyn yn cyrraedd 3 oed, nid yw'r meini prawf hyn yn gymwys ac ymdrinnir â'r cais fel cais oedolyn.

Gall cyfarpar meddygol swmpus gynnwys:

Peiriannau anadlu, peiriannau sugnedd, pwmpiau bwydo, cyfarpar gweinyddu neu fonitro ocsigen, castiau a chyfarpar meddygol ar gyfer cywiro camdyfiant y glun.

Nid yw'r rhestrau hyn yn gyflawn felly os oes angen cyngor arnoch, ffoniwch ni ar 01792 637366 a byddwn yn barod i'ch helpu.

Bathodynnau Glas ar gyfer sefydliadau

Gellir Bathodynnau Glas ar gyfer Sefydliadau sy'n gyfrifol am ofalu am bobl anabl a'u cludo.

Gellir ei gyflwyno pan fydd y cerbyd y mae'r sefydliad yn berchen arno'n cael ei ddefnyddio i gludo pobl anabl a fyddai'n gymwys am fathodyn eu hunain fel arfer.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori Awdurdodau Lleol ei bod yn annhebygol y byddai tacsis neu weithredwyr llogi preifat a gweithredwyr cludiant cymunedol yn gymwys i dderbyn Bathodyn Glas sefydliadol oherwydd nid ydynt fel arfer yn gyfrifol am ofalu am bobl anabl a fyddai'n bodloni un neu fwy o'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer bathodyn. Gall gweithredwyr o'r fath, fodd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM