Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - Ein Gwaith

Gwybodaeth am sut mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu help a chefnogaeth ar gyfer plant a theuluoedd

five children

Coronafeirws a diweddariadau gofal cymdeithasol


Rydym ni yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn credu bod gan blant yr hawl i fyw mewn amgylchedd diogel a hapus, i gael eu parchu am bwy ydynt a chael cyfleoedd i gyflawni'r canlyniadau gorau posib a'u potensial llawn.

Rydym yn gwybod bod angen ychydig o help ychwanegol ar deuluoedd weithiau. Gall athrawon, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau eraill sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth.

Mae ein tudalennau Cyngor, Gwybodaeth a Chefnogaeth i Deuluoedd yn darparu amrywiaeth o wybodaeth am y rhain.

Hefyd, yn Abertawe gall unrhyw un gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd i gael trafodaeth a chael cymorth.

Rydym yn cefnogi ac yn gweithio gyda'r teuluoedd hynny â phlant dan 18 oed sydd yn yr angen mwyaf. Er enghraifft, rydym yn helpu

  •  Plant anabl
  •  Rhieni y mae angen cefnogaeth ychwanegol arnynt i'w helpu i ofalu am eu plant yn ddiogel
  •  Plant a phobl ifanc sydd mewn perygl esgeulustod, niwed neu gam-fanteisio rhywiol
  •  Plant a phobl ifanc sydd mewn trafferth gyda'r heddlu
  •  Pobl a hoffai roi cartref i blentyn drwy faethu neu fabwysiadu

Gall teuluoedd sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe gysylltu â ni'n uniongyrchol i ofyn am help neu gyngor. Weithiau bydd pobl fel athrawon neu ymwelwyr iechyd yn cysylltu â ni i weld a oes modd i ni gynnig cefnogaeth ychwanegol i deulu.

Pan fydd rhywun yn cysylltu â ni, byddwn yn gofyn cwestiynau i'n helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd yn eich teulu, a oes angen cefnogaeth a phwy fyddai'r person neu'r sefydliad gorau i'ch helpu.

Weithiau, ni fydd angen cymorth uniongyrchol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, ond gallwn roi gwybodaeth a chyngor a thrafod sefydliadau eraill a all helpu gyda'r sefyllfa.

Os yw'n ymddangos bod angen i ni roi mwy o gefnogaeth, bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi a siarad â chi am y math o gefnogaeth a chymorth mae eu hangen arnoch. Asesiad yw'r enw am y broses hon.

Mewn rhai amgylchiadau, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i weithredu, hyd yn oed os nad yw'r teulu wedi gofyn am ein help. Mae'n rhaid i ni amddiffyn unrhyw blentyn y gall fod perygl i'w ddiogelwch, ei iechyd a'i les os nad yw'n derbyn cymorth.

Gallwch gysylltu â'r gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd drwy ffonio 01792 635700 neu e-bostio tccacb@abertawe.gov.uk

Os yw'ch achos yn agored i weithiwr cymdeithasol ffoniwch 01792 635180.

Asesu Plant a'u Teuluoedd

Mae asesiad yn helpu'r Gwasanaethau Cymdeithasol a theuluoedd i edrych ar y sefyllfa bresennol gyda'i gilydd ac ystyried y camau nesaf efallai y bydd angen eu cymryd.

Dyma beth mae teuluoedd yn ei ddweud amdanom ni

Darllenwch sylwadau gan deuluoedd yn Abertawe am eu gweithwyr cymdeithasol

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Bae'r Gorllewin (Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) yn defnyddio ymagwedd aml-asiantaeth at droseddau ieuenctid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM