Chwilio'r wefan
English

Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - Ein Gwaith

Gwybodaeth am sut mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu help a chefnogaeth ar gyfer plant a theuluoedd

five children

Update: 23.3.20

The Information, Advice and Assistance Team within child and family services has been experiencing an unprecedented volume of calls.  In light of this increased demand and to make sure we can respond to all emergency enquiries straight away we would ask that unless your call relates to significant risk of harm or risk to life to a child or young person you do not stay on the line and instead contact us via email at access.information@swansea.gov.uk  However, should you be unable to email please wait on the line and we will answer as soon as possible.For general information on Coronavirus please review the latest updates available at Public Health Wales and at Swansea.gov.uk.  For all other enquiries regarding support services please email us at access.information@swansea.gov.uk

Child and Family Services is working with the Health Visiting service to  continue to  maintain contact with families as normally as possible within the guidelines set out by Public Health Wales. Needs and vulnerability are being prioritised to make sure this important work is maintained and we continue to be grateful to all staff who are working hard and making adaptations where needed to enable this to happen safely.

Staff who have been deemed to be in the most vulnerable groups as per government guidance are not making visits - but other skilled staff are completing this work instead.

All Flying Start childcare settings remain open despite the schools closing so that staff and families will be able to access the settings and childcare will continue.

Our Respite home Ty Laura remains open and work is ongoing to ensure the continued safety of children and parents who use this provision. We are contacting parents and carers of our vulnerable children to understand what would be helpful to them during this period.  

Our family Contact centre remains open to offer contact between children and their parents at Palm Tree House although this is operating with a reduce service. Relevant families are being contacted.

Info-Nation will continue to provide services to young people who are most in need: the drop-in service has been temporarily stopped as part of social distancing, but information and advice enquiries will handled through their Facebook pages (www.facebook.com/infonationswansea); Cam Nesa will still maintain contact with their clients; BAYS+ clients will still be able to access emergency support but young people are being asked to phone in advance to arrange appointments on 01792 460 007. Emergency contacts and support will continue as normal. 

 

Rydym ni yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn credu bod gan blant yr hawl i fyw mewn amgylchedd diogel a hapus, i gael eu parchu am bwy ydynt a chael cyfleoedd i gyflawni'r canlyniadau gorau posib a'u potensial llawn.

Rydym yn gwybod bod angen ychydig o help ychwanegol ar deuluoedd weithiau. Gall athrawon, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau eraill sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth.

Mae ein tudalennau Cyngor, Gwybodaeth a Chefnogaeth i Deuluoedd yn darparu amrywiaeth o wybodaeth am y rhain.

Hefyd, yn Abertawe gall unrhyw un gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd i gael trafodaeth a chael cymorth.

Rydym yn cefnogi ac yn gweithio gyda'r teuluoedd hynny â phlant dan 18 oed sydd yn yr angen mwyaf. Er enghraifft, rydym yn helpu

  •  Plant anabl
  •  Rhieni y mae angen cefnogaeth ychwanegol arnynt i'w helpu i ofalu am eu plant yn ddiogel
  •  Plant a phobl ifanc sydd mewn perygl esgeulustod, niwed neu gam-fanteisio rhywiol
  •  Plant a phobl ifanc sydd mewn trafferth gyda'r heddlu
  •  Pobl a hoffai roi cartref i blentyn drwy faethu neu fabwysiadu

Gall teuluoedd sy'n byw yn Ninas a Sir Abertawe gysylltu â ni'n uniongyrchol i ofyn am help neu gyngor. Weithiau bydd pobl fel athrawon neu ymwelwyr iechyd yn cysylltu â ni i weld a oes modd i ni gynnig cefnogaeth ychwanegol i deulu.

Pan fydd rhywun yn cysylltu â ni, byddwn yn gofyn cwestiynau i'n helpu i ddeall yr hyn sy'n digwydd yn eich teulu, a oes angen cefnogaeth a phwy fyddai'r person neu'r sefydliad gorau i'ch helpu.

Weithiau, ni fydd angen cymorth uniongyrchol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, ond gallwn roi gwybodaeth a chyngor a thrafod sefydliadau eraill a all helpu gyda'r sefyllfa.

Os yw'n ymddangos bod angen i ni roi mwy o gefnogaeth, bydd gweithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi a siarad â chi am y math o gefnogaeth a chymorth mae eu hangen arnoch. Asesiad yw'r enw am y broses hon.

Mewn rhai amgylchiadau, mae dyletswydd gyfreithiol arnom i weithredu, hyd yn oed os nad yw'r teulu wedi gofyn am ein help. Mae'n rhaid i ni amddiffyn unrhyw blentyn y gall fod perygl i'w ddiogelwch, ei iechyd a'i les os nad yw'n derbyn cymorth.

Gallwch gysylltu â'r gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd drwy ffonio 01792 635700 neu e-bostio tccacb@abertawe.gov.uk

Os yw'ch achos yn agored i weithiwr cymdeithasol ffoniwch 01792 635180.

Asesu Plant a'u Teuluoedd

Mae asesiad yn helpu'r Gwasanaethau Cymdeithasol a theuluoedd i edrych ar y sefyllfa bresennol gyda'i gilydd ac ystyried y camau nesaf efallai y bydd angen eu cymryd.

Dyma beth mae teuluoedd yn ei ddweud amdanom ni

Darllenwch sylwadau gan deuluoedd yn Abertawe am eu gweithwyr cymdeithasol

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Bae'r Gorllewin (Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid) yn defnyddio ymagwedd aml-asiantaeth at droseddau ieuenctid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM