Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin ynglyn a thyllau yn y ffordd

Cwestiynau cyffredin ynglyn a thyllau yn y ffordd a'r tim trwsio tyllau yn y ffordd.

Beth yw'r timau trwsio tyllau yn y ffordd?

Mae'r timau trwsio tyllau yn ddau dîm a sefydlwyd gan y cyngor i fynd i'r afael â'r broblem o dyllau yn y ffordd. Eu bwriad yw atgyweirio twll yn y ffordd o fewn 48 awr i gael eu hysbysebu amdano.

Ar adegau bydd eu gwaith yn oedi traffig ond byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib ar fodurwyr. Ein bwriad yw cadw traffig i symud drwy atgyweirio tyllau yn y ffordd mor gyflym â phosib.

Os ydych am gael y diweddaraf am ein cynnydd dros amser, ewch i'r dudalen atgyweirio tyllau yn y ffordd.

Beth yw twll yn y ffordd?

Crëir twll yn y ffordd pan fo ar wyneb ffordd neu lwybr cerdded yn torri'n ddarnau. Gallai hyn fod o ganlyniad i lawer o ffactorau gwahanol, o dywydd a thraffig trwm i draul gyffredinol.

Mae'r cyngor wedi pennu diffiniad o dwll yn y ffordd yn unol â safon Cymru gyfan ac i fodloni dyletswyddau dan 'Côd Ymarfer Da ar gyfer Cynnal a Chadw Priffyrdd.' Yn gyffredinol mae hwn yn cyfeirio at ddyfnder o 50mm ar ffordd a 25mm ar lwybr cerdded. Mae hyn yn berthnasol i bob archwiliad diogelwch a gwaith arferol.

Ynghyd â'n tîmau trwsio tyllau yn y ffordd newydd, byddwn yn gwneud pob  ymdrech i atgyweirio pob twll yn y ffordd yr adroddwyd amdano i'r cyngor, boed hwnnw'n 50mm o ddyfnder neu'n llai.

Pa wybodaeth sydd angen arnai er mwyn adrodd am dwll yn y ffordd?

Gallwch adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein neu drwy ymweld a'r Ganolfan Ddinesig lle gallwn eich helpu gyda'r ffurflen.

Mae angen gwybodaeth eglur arnom am y lleoliad a siap y twll yn y ffordd fel y gallwn ei ganfod a'i lenwi cyn gynted a phosibl.

Nodwch enw'r stryd a defnyddiwch fap neu disgrifiwch yr union leoliad. Gallwch dynnu llun ar eich ffon clyfar a'i lanlwytho gan ddisgrifio'r lleoliad e.e. tu allan i ba eiddo? A yw yng nghanol neu wrth ymyl y ffordd? Pa ochr y ffordd?

Er bod enw stryd yn hanfodol, po fwyaf o wybodaeth y gallwch gyflwyno, mwyaf tebygol y byddwn i'n gallu dod o hyd i'r broblem a'i hatgyweirio. Rhowch fanylion, e.e. esboniwch le mae'r stryd.

Bydd adegau pan na fyddwn ni'n gallu canfod y twll yn y ffordd os nad yw'r manylion a roddir gennych yn ddigon cywir.

Gallai adrodd am dwll yn y ffordd ar wefannau eraill?

Nid ydym yn cael digon o wybodaeth o'r gwefannau a'r apiau yma, sy'n ei wneud yn anodd dros ben i leoli'r yn y ffordd.

Defnyddiwch y ffurflen atgyweirio tyllau yn y ffordd a ddarparwyd gan y cyngor yma.

Oes rhaid i mi roi cyfeiriad e-bost pan rwy'n adrodd am dwll yn y ffordd?

Gofynnir i chi ddarparu cyfeiriad e-bost pan ydych yn adrodd am dwll yn y ffordd fel ein bod ni'n gallu adrodd yn ol i chi pan ydym wedi trwsi'r twll yn y ffordd. Fodd bynnag, nid oes angen i chi ddarparu un er mwyn adrodd am dwll yn y ffordd, nac er mwyn i ni weithredu.

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost, mae hyn yn golygu na fyddwn ni'n gallu adrodd yn ol i chi.

Beth yw ystyr y cynllun atgyweirio twll yn y ffordd 48 awr?

Byddwn yn ceisio bob twll yn y ffordd yr ydych yn rhoi gwybod i ni amdano o fewn 48 awr ar ol i chi ddweud wrthym. Nid yw pob diffyg yn y ffordd yn cael ei ystyried fel twll yn y ffordd. Fodd bynnag, os ydych yn nodi ei fod, bydd ein Timau Trwsio Tyllau yn y ffordd yn gwneud eu gorau i'w atgyweirio o fewn deuddydd. Nodwch eich cyfeiriad e-bost a byddwn hyd yn oed yn rhoi gwybod i chi pan atgyweirir y twll yn y ffordd.

Mae eisoes gennym system ymateb argyfwng sy'n ymdrin a diffyg difrifol yn y ffordd o fewn 24 awr. Ni fydd hyn yn newid.

Faint mae'r cyngor yn gwario bob blwyddyn ar dyllau yn y ffordd?

Y llynedd, gwariodd y cyngor £1 milliwn ar ailwynebu'r ffyrdd, £600k ar ailwynebu palmentydd a tua £2 filiwn ar atgyweiriadau arferol megis atgyweirio tyllau yn y ffordd, dreiniau, slabiau, cyrbiau a graenu ffyrdd.

Yn 2016/2017, byddwn yn gwario dros £5 miliwn a bydd rhan o'r arian ychwanegol yn mynd tuag at sefydlu timau trwsio tyllau yn y ffordd newydd.

Faint o dyllau yn y ffordd y mae'r cyngor yn eu llenwi yn flynyddol?

Y llynedd gwnaeth y cyngor atgyweirio 9,997 o ddiffygion yn y ffordd, gan gynnwys tyllau yn y ffordd.

Sawl tim tyllau yn y ffordd sydd gan y cyngor?

Mae gennym 4 tim atgyweirio tarmac ac un tim argyfwng, felly bydd y timau atgyweirio tyllau yn y ffordd newydd yn cynyddu'r nifer hwnnw i 7. Mae'r timau yma yn gweithio ar dros 1,000km o ffyrdd a 1,500km o lwybrau cerdded ac yn gwneud cyfartaledd o 360km fesul tim.

Yn ogystal, mae gennym y tim PATCH a rhaglen flynyddol o waith cynlluniedig sy'n cynnwys ailwynebu'r ffordd ac ailadeiladu palmant. Cynhelir y gwaith hwn trwy'r flwyddyn a bydd yn parhau oherwydd bydd y timau atgyweirio tyllau yn y ffordd ar gael i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i'ch ceisiadau i lenwi tyllau yn y ffordd.

Beth sy'n digwydd pan fydd y tywydd yn wael?

Yn ystod cyfnodau o dywydd garw, pan mae glaw trwm, eira neu ia, ni fydd hi'n bosib i atgyweirio bob twll yn y ffordd o fewn 48 awr. Fel bob amser, byddwn ni'n rhoi blaenoriaeth i argyfyngau ac wedyn bwriadwn ddal lan cyn cynted a phosib a'r gweddill.

Ydych chi'n stopio'r tim PATCH?

Nac ydych. Sefydlwyd ein Tim Gweithredu Blaenoriaethol ar gyfer Priffyrdd Cymunedol sawl blwyddyn yn ol. Ei waith yw i ymweld a phob ward yn y ddinas i fynd i'r afael ac i atgyweirio tyllau yn y ffordd, ac i atgyweirio ardaloedd bach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM