Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i'r rhwydwaith llwybrau

Gellir creu, dargyfeirio neu gau Hawliau Tramwy Cyhoeddus drwy orchymyn cyfreithiol yn unig.

Mae'r 'gorchymyn llwybr cyhoeddus' mwyaf cyffredin yn cynnwys:

Dargyfeiriadau - dargyfeirio llwybr troed neu lwybr ceffyl yn barhaol er lles tirfeddianwyr, preswylwyr neu'r cyhoedd.

Creu - ychwanegu llwybr newydd at y rhwydwaith, gyda neu heb gytundeb y tirfeddiannwr.

Addasu - mae hyn fel arfer yn ymwneud ag ychwanegu llwybrau at y rhwydwaith oherwydd nad yw llwybr troed neu lwybr ceffyl yn cael ei ddangos ar y Map Diffiniol ond mae tystiolaeth yn awgrymu y dylai fod. Fodd bynnag, gellir gwneud addasiadau hefyd i newid neu ddileu llwybrau cerdded neu lwybrau ceffyl o'r Map Diffiniol.

Diddymu - cau llwybr troed neu lwybr ceffyl yn barhaol. Gall tirfeddiannwr wneud cais am hyn neu gall y cyngor ddechrau'r broses. Mae diddymiadau'n brin iawn.

Bydd y rhan fwyaf o orchmynion dargyfeirio a diddymu'n mynd trwy'r un weithdrefn sylfaenol:

  • Cais
  • Ymgynghoriad anffurfiol
  • Os yw'r gorchymyn yn ymddangos yn ddadleuol neu'n cael gwrthwynebiadau nad ydynt yn cael eu tynnu'n ôl, bydd adroddiad yn mynd gerbron yr is-bwyllgor hawliau tramwy
  • Os caiff ei gymeradwyo, ymgynghoriad ffurfiol
  • Caiff y gorchymyn ei wneud a'i hysbysebu
  • Cyfnod gwrthwynebu
  • Caiff gorchmynion diwrthwynebiad eu cadarnhau a'u hysbysebu
  • Caiff gorchmynion a wrthwynebir eu hanfon at yr Ysgrifennydd Gwladol am benderfyniad.

Mae'n amlwg bod nifer o gamau yn y broses, (rhai ag amserlenni penodol) felly gall gymryd amser maith i ddargyfeirio neu ddiddymu Hawl Tramwy Cyhoeddus. Hefyd, nid oes sicrwydd y bydd cais yn llwyddo.

Ffurflen Cais am Ddargyfeiriad (Word doc) [744KB]

Ymgymerir â chytundebau creu lle mae'r tirfeddiannwr am gyflwyno hawl tramwy cyhoeddus newydd trwy gydgytundeb ac nid oes angen iddynt fynd trwy'r un broses â gorchymyn.

Gall tirfeddianwyr wneud cais i'r cyngor i hawl tramwy cyhoeddus sy'n mynd ar draws eu tir gael ei dargyfeirio neu ei diddymu. Mae ffi weinyddu i dalu am holl gostau gwneud y gorchymyn ac mae'n rhaid i'r ymgeisydd dalu costau hysbysebu'r gorchymyn hefyd.

 

Cau dros dro

Gall hawliau tramwy gael eu cau dros dro i ddiogelu defnyddwyr pan mae gwaith yn cael ei wneud ger y llwybr neu os yw'r arwyneb wedi cael ei ddifrodi. Gall y gorchmynion hyn fod ar waith am hyd at chwe mis a gellir eu hestyn ymhellach yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.

Cau llwybrau troed dros dro

Cais i gau llwybr dros dro Cais i gau llwybr dros dro

 

Hawliau tramwy a hawlir

Gall aelodau'r cyhoedd gyflwyno cais i ychwanegu llwybr at y map diffiniol - hawliad yw'r term am hyn.

Ar ôl derbyn hawliad, mae'n rhaid i'r cyngor ei asesu trwy ystyried y dystiolaeth a ddarperir. Fel arfer, y dystiolaeth a ddarperir gan yr hawlwyr fydd datganiadau sydd wedi'u cwblhau gan aelodau'r cyhoedd sy'n honni eu bod wedi defnyddio'r llwybr. Mae'n rhaid i'r fath dystiolaeth gan ddefnyddwyr ddangos bod y llwybr wedi cael ei ddefnyddio'n barhaus am o leiaf 20 mlynedd gan y cyhoedd. Cyfrifir y cyfnod 20 mlynedd trwy weithio'n ôl o'r dyddiad pan heriwyd y llwybr gan y tirfeddiannwr. Felly os cafodd llwybr ei atal ym mis Medi 2013, y cyfnod 20 mlynedd fyddai o fis Medi 1993 tan fis Medi 2013. Nid oes angen dangos bod pob hawliwr wedi defnyddio'r llwybr am ugain mlynedd, dim ond bod y cyhoedd yn gyffredinol wedi defnyddio'r llwybr.

Os penderfynwn fod digon o dystiolaeth ar gael, byddwn yn cyhoeddi gorchymyn addasu i ychwanegu'r llwybr at y map diffiniol. Ceir cyfnod chwe wythnos i gyflwyno gwrthwynebiadau i'r gorchymyn addasu. Os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiadau erbyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, caiff y gorchymyn ei gadarnhau a chaiff y llwybr ei ychwanegu at y map diffiniol. Fodd bynnag, mae'n arferol derbyn gwrthwynebiadau i orchymyn ac os digwydd hynny, mae'n rhaid cyflwyno'r gorchymyn a'r gwrthwynebiadau i'r Arolygiaeth Gynllunio i'w hystyried.

Ffurflenni ar gyfer hawlio hawl tramwy cyhoeddus (Word doc) [1MB]

Canllawiau ar gyfer cwblhau ffurflenni hawlio hawl tramwy cyhoeddus (Word doc) [88KB]

Ffurflen Dystiolaeth (Word doc) [97KB]

Mae dyddiadau'r pwyllgor ar gael ar dudalen y pwyllgor cynllunio.

Cofrestr adran 53B.

Cofrestr o'r holl geisiadau i addasu'r map swyddogol a'r datganiad o dan Adran 53(5) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Gorchmynion llwybrau cyhoeddus

Gellir creu, dargyfeirio neu gau Hawliau Tramwy cyhoeddus gan orchymyn cyfreithiol yn unig.

Cais i gau llwybr dros dro

Rhaid derbyn ceisiadau o leiaf 6 wythnos cyn y dyddiad y mae'n rhaid cau'r llwybr.

Cofrestr adran 31A

O dan adran 31(6) o Ddeddf Priffyrdd 1980, gall perchnogion tir gyflwyno mynegiadau a datganiadau i ni i gydnabod hawliau tramwy cyhoeddus ar draws eu tir a datgan nad oes ganddynt unrhyw fwriad i gyflwyno unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus pellach bryd hynny.

Cau llwybrau troed dros dro

Cau llwybrau troed dros dro ar gyfer gwaith ffordd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.
Close Dewis iaith