Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd

Os ydych yn gofidio am blentyn neu berson ifanc, gallwch gysylltu â ni i drafod hyn ac i gael cymorth.

ferch gyda ffôn

Coronafeirws a diweddariadau gofal cymdeithasol

Gellir cysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth Cyngor a Chymorth Integredig i Blant a Theuluoedd drwy ffonio 01792 635700 neu e-bostio: mynediadiwybodaeth@abertawe.gov.uk ond gan fod y tîm GCaChI yn derbyn nifer digynsail o alwadau, oni bai fod eich galwad yn ymwneud â risg sylweddol o niwed neu risg i fywyd plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â ni drwy e-bost.


Diolch am gysylltu â ni...

Mae'r tîm hwn yn delio â'r holl ymholiadau ac atgyfeiriadau cychwynnol sy'n ymwneud â phlant mewn angen, gan gynnwys materion amddiffyn plant.

Gall unrhyw un gysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCC) i Blant a Theuluoedd i gael trafodaeth a chael cymorth. Bydd gweithiwr cymdeithasol cymwys yn gwrando arnoch chi ac yn dweud wrthych ba wybodaeth, cyngor neu gymorth y gellir ei ddarparu a phwy all eich helpu o'r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, troseddau ieuenctid, addysg, ymyrryd ac atal cynnar, yr heddlu a'r trydydd sector. Bydd yr hyn y gallwn ei drafod â chi ynglŷn â phlentyn penodol yn dibynnu ar y rheswm a'r amgylchiadau dros eich galwad ffôn.

  • Gwybodaeth- Gallwn ddarparu gwybodaeth am wasanaethau cymorth cyffredinol, cymunedol ac ataliol i alluogi pobl i wneud penderfyniadau gwybodus am eu lles. Nid oes rhaid i chi ddarparu manylion y plentyn na'r teulu i dderbyn gwybodaeth.
  • Cyngor - Os oes anghenion penodol gan blant neu deuluoedd, gallwn ddechrau asesiad drwy gael trafodaeth 'Yr Hyn sy'n Bwysig i Mi' i gynorthwyo teuluoedd a/neu weithwyr proffesiynol wrth ystyried sut i wella eu hamgylchiadau. Gallwn ystyried yr opsiynau sy'n gallu tarddu o ffrindiau a theuluoedd, o weithiwyr proffesiynol neu o unrhyw wasanaeth ymyrryd ac atal cynnar arall.
  • Cymorth - Hwn yw pan fydd person yn gweithredu gyda theulu i'w helpu neu i gyrchu gwasanaethau cymorth ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd. Gyda chaniatâd rhieni/gofalwyr, gall y Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth(GCC) atgyfeirio'n uniongyrchol i wasanaeth ar ran y teulu neu gall drefnu cyfarfod er mwyn nodi'r cymorth priodol.

Dewch o hyd i sut rydym yn darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth...

Cysylltwch â Ni

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd

Ffôn: 01792 635700

Cyfeiriad e-bost: access.information@swansea.gov.uk

Oriau agor:

8.30am tan 5.00pm, dydd Llun i ddydd Iau

8.30am - 4.30pm dydd Gwener.

Os yw'ch achos yn agored i weithiwr cymdeithasol ffoniwch 01792 635180.

Mewn sefyllfa argyfwng lle gall oedolyn neu blentyn fod mewn perygl uniongyrchol o niwed ffoniwch 999.

Mae'r Tîm Dyletswydd Brys ar gael y tu allan i'r oriau gwaith arferol ar 01792 775501. 
 

Os ydych yn e-bostio y tu allan i'r oriau gwaith arferol, byddwch yn ymwybodol yr ymdrinnir â'ch ymholiad ar y diwrnod gwaith nesaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM