Toglo gwelededd dewislen symudol

Rôl y CADY a gweithwyr proffesiynol

Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), efallai y bydd yn derbyn cefnogaeth gan nifer o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Bydd angen i bob ysgol, oni bai am sefydliadau anghenion dysgu ychwanegol (ADY) arbenigol, fod wedi nodi aelod o staff i weithredu fel Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY).

Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwarchodwyr plant achrededig sy'n plentyn i rwydweithiau cymeradwy. Yn y sefydliadau hyn, gall rol y CADY gael ei rhannu rhwng gwarchodwyr plant unigol a chydlynydd y rhwydwaith. Mae'r CADY yn gyfrifol am:

 • Ysgrifennu polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a'i roi ar waith
 • Cysylltu staff ysgol ar faterion ADY a chynnig cyngor iddynt
 • Rheoli staff cefnofi ADY
 • Penderfynu ar y cyd ag arbenigwyr allanol a oes ADY gan blentyn
 • Cyfrannu at hyfforddiat mewn swydd i athrawon
 • Cysylltu a rhieni plant sydd ag ADY a threfnu cyfarfodydd adolygu
 • Sicrhau bod y cynllun addysg unigol (neu grwp) priodol ar waith
 • Goruchwylio gweithrediad polisi ADY yr ysgol o ddydd i ddydd
 • Cydlynu darpariaeth i blant sydd ag ADY
 • Rheoli Cynorthwywyr Cymorth Dysgu neu Gynorthwywyr Addysgu
 • Goruchwylio cofnodion yr holl blant ag ADY
 • Cysylltu ag asiantaethau allanol gan gynnwys athrawon ymgynghorol a gwasanaeathau seicoleg addysg, gwasanaethau iechyd a chymdeithasol a chyrff gwirfoddol.

Rol y Seicolegydd Addysg

Mae seicolegwyr addysg yn cefnogi ysgolion wrth gyflwyno anghenion dysgu ychwanegol i blant a phobl ifanc. Mae gwaith seicolegwyr addysg yn cynnwys:

 • asesu
 • arsylwi
 • ymyrryd
 • ymgynghori
 • hyfforddiant
 • ymchwil

Yn bennaf maent yn gweithio mewn ysgolion ond hefyd mewn sefydliadau cyn-ysgol ac yn cartref. Weithiau bydd seicolegwyr addysg yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Ar adeg eraill, maent yn gweithio gydag athrawon ac oedolion eraill ar ran y blant. Gall y rhain fod yghylch dysgu, ymddygiad, rhyngweithiadau cymdeithasol neu les emosiynol. Trwy ymgynghori a phlant, pobl ifanc a'r athrawon sy'n gweithio ddylai arwain at ddatrysiad. Maent yn gosod amser penodol i adolygu cynnydd a nodi a yw'r cynllun yn gweithio. Mae seicolegwyr addysg hefyd yn chwarae rhan yn y broses amlasiantaeth o nodi anghenion dysgu ychwanegol sylweddol ac argymell sut y gellir ymdrin a nhw.