Chwilio'r wefan
English

Hyfforddiant Coronafeirws ar gyfer darparwyr sector gofal annibynnol a gwirfoddol

Cynnig Cyngor Abertawe i gefnogi sefydlu ar gyfer gweithwyr newydd yn y sector gofal annibynnol a gwirfoddol yn ystod argyfwng COVID-19.

 

Mae Uned Datblygu a Hyfforddi Staff Cyngor Abertawe wedi gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd y maent yn cynnig hyfforddiant yn y sector.  Mae'r holl hyfforddiant wyneb yn wyneb wedi'i ohirio am y tro, ond byddwn yn parhau i gynnig hyfforddiant a chyngor i chi dros yr wythnosau sydd i ddod.

Rydym yn ymwybodol eich bod yn gweithio'n galed iawn i barhau i gyflwyno'r gwasanaethau hanfodol. I gefnogi'ch prosesau recriwtio a sefydlu, rydym wedi darparu tri math o ddeunydd i gefnogi'ch hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol.

Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol: 

 

 


Datblygu Fframwaith Sefydlu

Mae'r canllawiau statudol ar gyfer Rheoliadau Gwasanaeth 36 yn nodi bod angen i ddarparwyr gwasanaeth sicrhau bod ganddynt raglen sefydlu sy'n galluogi'r holl staff newydd i fod yn hyderus yn eu rolau a'u harfer, ac sy'n galluogi iddynt wneud cyfraniad cadarnhaol at les unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

Mae gan bob cyflogwr ddyletswydd i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael rhaglen sefydlu addas.

 

Ymateb i COVID a Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Abertawe wedi datblygu trefniadau dros dro ar gyfer ei staff y mae croeso i chi gael mynediad atynt.

Rydym yn cyflwyno'n trefniadau sefydlu drwy hyfforddiant e-ddysgu a ddatblygwyd i ddiwallu anghenion sefydlu yn ystod cyfnod COVID-19.

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant hwn bydd angen i'r recriwtiaid newydd gael eu mentora gan weithiwr profiadol i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn iach i weithio.

Datblygwyd yr hyfforddiant e-ddysgu i ddiwallu anghenion sylfaenol y fframwaith hwn a bydd yn eich helpu chi a'r unigolyn cyfrifol i ddangos bod gweithwyr yn cwblhau cyfnod sefydlu cadarn, strwythuredig i sicrhau bod gofynion rheoliadol a monitro contractau'n cael eu bodloni, yn enwedig yn y sefyllfa COVID bresennol.

Dyluniwyd a datblygwyd y fframwaith sefydlu hwn fel y gellir ei ddefnyddio gan yr holl weithwyr gofal a chymorth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol.

 

Word Document Staff Name and Number 03 PART A (Word, 38KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Previous skills or experience induction PART B (002) (Word, 19KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ongoing Competency checked and discussed in supervision by PART C (Word, 14KB)Yn agor mewn ffenest newydd

ZIP FILE  -  Competencies

 

Nôl i dop y dudalen


Mynediad E-ddysgu at y Gronfa Ddysgu

Gallwn gynnig mynediad i chi at ein pecyn hyfforddiant E-ddysgu a elwir yn Gronfa Ddysgu. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn drwy edrych ar y ddogfen hon:  Word Document Swansea Learning Pool Registration Form (Word, 29KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Ar gyfer darparwyr allanol, anfonwch y ffurflen hon at Annie.O'Reilly@abertawe.gov.uk

Ar gyfer gwirfoddolwyr CGGA, anfonwch y ffurflen hon at Helena.Gammond@abertawe.gov.uk

Dyma restr o rai o'r prif fodiwlau dysgu sydd ar gael yn y Gronfa Ddysgu: Mae angen 45-60 munud i gwblhau pob modiwl.

 • Côd Ymarfer Proffesiynol
 • Diogelu Oedolion a Phlant
 • Iechyd a Diogelwch Sylfaenol
 • Hylendid Bwyd
 • Diogelwch tân
 • Dementia
 • Rheoli straen
 • Symud a thrafod (llwyth difywyd)
 • Rheoli Heintiau/Cyfarpar Amddiffyn Personol

Mae'r adnoddau hyn yn cael eu gwirio a'u diweddaru'n rheolaidd mewn ymateb i COVID-19.

 

Adnoddau ychwanegol

Mae adnoddau ychwanegol ar gyfer y Gronfa Ddysgu'n cael eu datblygu ar hyn o bryd a byddant ar gael yn y dyfodol agos.

 • Profedigaeth
 • Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Lles a'i bwysigrwydd
 • Gofal sy'n canolbwyntio ar y person (oedolion)
 • Gofal sy'n canolbwyntio ar y plentyn
 • Maeth a hydradiad
 • Diabetes
 • Gofal ceg

 

Nôl i dop y dudalen


 

Dolenni ac adnoddau defnyddiol eraill 

Mae gwe-dudalen newydd Gofal Cymdeithasol Cymru bellach yn fyw a bydd yn gweithredu fel pwynt mynediad cyffredin ar gyfer unrhyw adnoddau, blogiau, ymchwil ac adnoddau hyfforddiant sy'n ymwneud â COVID-19.

Dyma'r ddolen https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/gwybodaeth-ac-adnoddau-ich-tywys-trwy-covid-19 

Diogelu Oedolion - trefniadau Llywodraeth Cymru 

 

Yn ystod pandemig Coronafeirws, rhoddir trefniadau newydd ar waith ar gyfer gofal ac i sicrhau bod staff o asiantaethau eraill yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod.

Bydd rhai ymarferwyr yn gweithio fel rhan o wasanaethau neu mewn adeiladau sy'n anghyfarwydd iddynt a chyda phobl nad ydynt yn eu hadnabod. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhyddhau awdurdodau lleol neu bartneriaid perthnasol o'u dyletswyddau statudol unigol o ran diogelu.

Mae'n hanfodol bod gan bawb sy'n gweithio gydag oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod fynediad at wybodaeth glir ynghylch sut i adrodd am bryder o ran diogelu. Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ymarferwyr ynghylch sut i ymateb i bryder o ran diogelu.

 

 • Diogelu Oedolion - Adnoddau (Llywodraeth Cymru)
 • Diogelu Oedolion - Taflen Ymarferydd (Llywodraeth Cymru)

Mae diogelu'n rhan bwysig o waith y Gwasanaethau Cymdeithasol a bydd y timau Brys a Dyletswydd yn parhau i dderbyn galwadau am oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod.

 

Gallwch hefyd ddarllen rhagor o wybodaeth ar-lein am:

 • Rhannu gwybodaeth er mwyn diogelu pobl
 • Adrodd am oedolyn mewn perygl

 

Mae gwybodaeth ychwanegol hefyd ar gael gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol: bwrdddiogelu.cymru/?noredirect=cy_GB

 

Grŵp Gofal Clwyfau

Nôl i dop y dudalen

Wedi'i bweru gan GOSS iCM