Chwilio'r wefan
English

Parchwch eraill ar lwybrau a rennir y gwanwyn hwn

Anogir ymwelwyr a phreswylwyr i gofio'r neges 'Rhannwch gyda Gofal' os ydynt yn mynd allan ar un o'r rhwydweithiau cynyddol o lwybrau a rennir oddi ar y ffordd ein dinas.

prom share with care

Mae Abertawe'n cynnwys rhai o'r llwybrau a rennir gorau yng Nghymru gyda rhai o'r golygfeydd a'r llwybrau gorau sydd ar gael yn unrhyw ardal.

Ac mae mwy o bobl nag erioed o'r blaen wedi bod yn eu darganfod nhw am y tro cyntaf yn ystod y pandemig wrth iddynt chwilio am ffyrdd o fwynhau ymarfer corff rheolaidd trwy feicio, cerdded, rhedeg neu dreulio amser gyda'r teulu.

Nawr, wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio ac wrth i dywydd y gwanwyn gyrraedd, mae Cyngor Abertawe'n annog pobl i ddilyn y côd 'Rhannwch gyda Gofal' fel y gall pawb fwynhau llwybrau a rennir yn ddiogel.

Bydd ymwelwyr i bromenâd prysur Abertawe ger West Cross, er enghraifft, eisoes wedi sylwi ar arwyddion 'Rhannwch gyda Gofal' wedi'u paentio ar y llwybr sy'n boblogaidd ymysg beicwyr, cerddwyr cŵn a theuluoedd fel ei gilydd.

Ac wrth i ni barhau i gyfri'r dyddiau tan yr haf ac wrth i bobl fynd o le i le ar eu beiciau yn fwy, anogir defnyddwyr i ddilyn y rheolau 'Rhannwch gyda Gofal'.

Meddai Stuart Davies, Pennaeth Priffyrdd Cyngor Abertawe, "Yn ystod y pandemig, pan ofynnwyd i bobl wneud ymarfer corff yn agos i'w cartrefi, gan ddechrau a gorffen ar eu carreg drws, gwnaethom sylwi bod cynnydd mawr yn nifer y bobl a oedd yn defnyddio ein rhwydwaith o lwybrau a rennir, weithiau am y tro cyntaf. 

"Mae hynny'n galonogol iawn gan mai un o brif nodau ein rhwydwaith o lwybrau a rennir yw annog pobl i adael y car gartref a mynd o le i le ar droed neu ar y beic ar gyfer teithiau byr ac ymarfer corff.

"Nawr bod y gwanwyn wedi cyrraedd ac wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio, rydym yn disgwyl i nifer y bobl sy'n defnyddio rhai o'r llwybrau mwyaf poblogaidd, fel y promenâd a'r marina, gynyddu. 

"Rydym am chwarae ein rhan wrth wneud yn siŵr bod pawb sy'n defnyddio'r llwybrau a rennir - p'un ai'n hen ddefnyddwyr neu'n ddefnyddwyr newydd - yn gallu mwynhau mynd o le i le yn ddiogel trwy ymuno â'r ymgyrch 'Rhannwch gyda Gofal'."

Mae'r cynllun 'Rhannwch gyda Gofal', a fabwysiadwyd gan gynghorau, parciau cenedlaethol a thirfeddianwyr eraill ar draws y wlad, yn gofyn i ddefnyddwyr barchu eraill a bod yn garedig wrth ddefnyddio'r llwybrau a rennir. 

Mae cyngor synnwyr cyffredin yn cynnwys gofyn i gerddwyr a rhedwyr gadw i'r ochr chwith oni bai eu bod yn ceisio pasio eraill ar hyd y llwybr fel y mae modurwyr yn ei wneud ar ffyrdd, i gadw llygad am ddefnyddwyr eraill ac i fod yn gwrtais.

Anogir beicwyr hannog i arafu a chanu eu cloch wrth agosáu at bobl eraill o'r tu ôl a gofynnir i berchnogion cŵn gadw eu hanifeiliaid anwes dan reolaeth a glanhau eu baw.

Dywedodd Mr Davies, "Nod menter 'Rhannwch gyda Gofal' yw defnyddio llwybrau a rennir yn ddiogel fel y gall pawb eu mwynhau yr haf hwn."

Gellir cael rhagor o wybodaeth am 'Rhannwch gyda Gofal' a'n rhwydweithiau llwybrau a rennir yma: www.abertawe.gov.uk/beicio

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen Teithio Llesol yma: https://www.abertawe.gov.uk/cynlluniauteithiollesol

Ac mae rhagor o wybodaeth am gael y gorau o lwybrau a rennir Abertawe yn Llwybrau Bae Abertawe yma: https://swanseabayways.co.uk/cy/

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM