Chwilio'r wefan
English

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 4 Mehefin 2020 - parhau i weithio'n ddiogel

Nodyn i'ch atgoffa am barhau i weithio'n ddiogel.

Wrth i ragor o wasanaethau ddechrau ailagor, ac wrth i niferoedd cyfyngedig o staff ddychwelyd i'n hadeiladau, mae'n hollbwysig ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar rai pethau allweddol er mwyn cadw'n hunain, ac eraill, yn ddiogel ac atal ymlediad y feirws lle bo modd.

Mae'n rhaid i ni barhau i gadw pellter cymdeithasol, arfer hylendid da a dilyn mesurau rheoli'r asesiadau risg sydd ar waith. Dylem gynnal ymweliadau a chyfarfodydd wyneb yn wyneb dim ond os nad oes dewis amgen, a lle mae trefniadau ar waith i gadw pellter cymdeithasol a diogelu pobl.

Dylem hefyd:

 • Deithio dim ond os yw'n gwbl angenrheidiol, yn ddelfrydol drwy gerdded neu feicio. Os oes angen teithio yn y car dylai staff deithio ar wahân mewn cerbydau personol neu gerbydau'r gronfa. Os nad yw hynny'n bosib, mae'n rhaid i staff gadw pellter drwy eistedd ym mlaen a chefn y cerbyd.
   
 • Ar gyfer ein gwasanaethau rheng flaen, rhaid parhau i gadw pellter cymdeithasol a dilyn arferion hylendid da a rhaid defnyddio'r cyfarpar amddiffyn personol (PPE) cywir lle bo hynny'n orfodol. Dylai staff sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r asesiadau risg ar gyfer eu rôl, a dilyn y mesuriadau rheoli sydd ar waith i ddiogelu'i gilydd a'r cyhoedd. Os oes gennych bryderon, siaradwch â'ch goruchwyliwr, eich rheolwr neu'ch undeb llafur.
   
 • Ni ddylai staff ymgynnull mewn ceginau, ystafelloedd bwyta neu swyddfeydd ac mae'n rhaid iddynt gadw pellter cymdeithasol ar bob adeg, gan gynnwys wrth orsafoedd gwaith, y mae'r tîm rheoli cyfleusterau wedi'u lleihau ac wedi rhoi croesau ar y sgriniau na ddylid eu defnyddio er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol.
   
 • Os yw eich maes gwasanaeth yn gweithredu rota er mwyn cyfyngu ar nifer y staff yn yr adeilad, ni ddylech fynd i'r adeilad os nad ydych ar y rota ar y diwrnod hwnnw heb wirio'r rheswm gyda'ch rheolwr yn gyntaf, er mwyn gallu gwneud unrhyw newidiadau.
   
 • Rydym yn gwerthfawrogi'r pwysau ar staff sy'n gweithio yn ystod yr argyfwng hwn, ac rydym yma i'ch cefnogi, ond os oes angen help arnoch siaradwch â'ch rheolwr - mae eich lles corfforol a meddyliol o'r pwys mwyaf i ni gyd.
   
 • Os yw'n gwbl angenrheidiol cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ac os cedwir at drefniadau cadw pellter cymdeithasol, ni ddylai staff ysgwyd llaw unrhyw gyfranogwyr.
   
 • Hylendid da yw'r amddiffyniad gorau; golchwch eich dwylo â sebon a dŵr am 20 eiliad pryd bynnag y byddwch yn gadael yr adeilad neu'n cyrraedd y safle. Os nad yw hyn yn bosib, sicrhewch eich bod yn diheintio â hylif diheintio 70% alcohol ac yn glanhau gorsafoedd gwaith a chyfarpar ar ôl eu defnyddio.

Rydym yn gwneud popeth y gallwn i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaethau hanfodol i'r gymuned, ond mae'n rhaid i chi weithio gyda ni i ddiogelu'n gilydd a'n teuluoedd #YmaIAbertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM