Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Uwch Ymarferwr Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 24/07/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu yn broffesiynol, bydd gennych wybodaeth weithio ragorol o ran deddfwriaeth a chanllawiau allweddol perthnasol mewn perthynas â diogelu. Byddwch yn gallu gweithredu a chyflwyno arferion gorau.

Gweithiwr Domestig Gofal Nos (20 awr) x2 (dyddiad cau:24/07/19)

£19,554 - £20,344 pro-rata. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm nos. Rhaid bod gan yr ymgeisydd ddull caredig, gofalgar a chefnogol ac mae angen iddo/i allu bodloni ceisiadau'r unigolion sy'n byw yn y cartref.

Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth Rhan Amser (dyddiad cau: 24/07/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn (pro rata). Mae swyddau wag wedi codi yn y Tîm Cyswllt dan Oruchwyliaeth, dan gontract 1 x 16 awr (o leiaf) ac 1 x 18.5 awr (o leiaf).

Swyddog Contractio Integredig (dyddiad cau: 31/07/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021 a hynny ar sail contract cyfnod penodol neu secondiad ar draws sefydliadau partner Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe.

Cynorthwyydd Storfeydd (dyddiad cau: 02/08/19)

£18,975 - £19,171 y flwyddyn. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am dderbyn, rheoli a dosbarthu deunyddiau i staff a gweithredwyr Priffyrdd.

Cynorthwyydd Costio (dyddiad cau: 02/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am brosesu pob taliad anfoneb sy'n ymwneud â gwaith llogi a chludo offer a nwyddau o ddydd i ddydd ar draws yr adran.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 05/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm dysgu cyflym, sy'n gallu cyflawni tasgau lluosog, sydd â phrofiad gweinyddol blaenorol gyda gwybodaeth ardderchog am becynnau TG.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM