Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Syrfëwr Dros Dro (dyddiad cau: 27/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Dros dro tan 31/12/20. Mae cyfle ar gael ar gyfer Syrfëwr sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i ymuno â Gwasanaeth Gwella Tai Cyngor sy'n rhan o'r Adran Tai ac Iechyd y Cyhoedd, yn y Ganolfan Ddinesig.

Gweithiwr Cefnogi Cymdogaethau (dyddiad cau: 28/03/19)

£18,672 a £19,819 y flwyddyn. Rydym ni'n chwilio am Weithiwr Cefnogi Cymdogaethau i gyfranogi yn y rota sifftiau.

Rheolwr Gwresogi Nwy a Phlymio Masnachol (dyddiad cau: 29/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Mae'r swydd hon yn rhan o'r Tîm Rheoli Cynnal a Chadw sy'n bennaf gyfrifol am reoli ystod o feysydd gwaith, rheoli tîm/prentisiaid ac isgontractwyr amlddisgyblaeth, byddwch yn darparu gwasanaeth cynnal a chadw adeiladau o ansawdd uchel i'n cleientiaid, gan sicrhau gwerth am arian a chynyddu arloesedd.

Uwch Swyddog Rhenti Dros Dro (dyddiad cau: 04/04/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i weithio fel aelod o'r Tîm Rhenti Tai ar adeg pan mae'r tîm yn gweithio'n ddiddiwedd yn datblygu dulliau o liniaru effaith y Diwygiadau i'r System Lles ar denantiaid a dyledion rhenti.

Swyddog Clercyddol Dros Dro (dyddiad cau: 04/04/19)

£18,672 - £19,819 pro-rata. Dyma gyfle cyffrous i weithio fel aelod o'r Tîm Rhenti Tai ar adeg pan mae'r tîm yn gweithio'n ddiddiwedd yn datblygu dulliau o liniaru effaith y Diwygiadau i'r System Lles ar denantiaid a dyledion rhenti.

Swyddog Asesu Dros Dro (dyddiad cau: 05/04/19)

£20,541 - £23,111 y flwyddyn. Gan weithio yn yr adran Dewisiadau Tai, byddwch yn rhan o dîm brwdfrydig ac ymroddedig sy'n gyfrifol am asesu a chofrestru ceisiadau am dai cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM