Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rheolwr Cymorth Ardal (dyddiad cau: 29/07/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,577- £32,234 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Saer cymwys sydd ag amser gwasanaeth ac o leiaf NVQ 2/3 mewn Gwaith Coed a phrofiad mewn rheoli staff.

Rheolwr Cynnal a Chadw Ardal (dyddiad cau: 29/07/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio Rheolwr Cynnal a Chadw Ardal i weithio yn yr isadran Ymateb /Cynnal a Chadw Brys.

Swyddog Cymorth Busnes ADY (dyddiad cau: 30/07/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £20,092 - £20,903 y flwyddyn. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn hynod drefnus a brwdfrydig weithio fel rhan o'r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant.

Rheolwr Cymorth Ardal (dyddiad cau: 03/08/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £33,782- £37,890 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson ymroddedig sydd â hanes profedig llawn ym maes Rheoli Asbestos i reoli unrhyw fater sy'n ymwneud ag asbestos ym mhob rhan o'r awdurdod.

Swyddog Gwasanaeth Dydd (dyddiad cau: 09/08/21 )

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Ty Waunarlwydd yn chwilio am swyddog gwasanaeth dydd sydd â llawer o gymhelliant, cadarnhaol a brwdfrydig i ddod yn rhan o dîm sefydledig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM