Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Glanhawr - Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill (dyddiad cau: 24/09/20)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*£18,562 y flwyddyn (pro rata). Mae'r adran lanhau yn ceisio recriwtio pobl ddibynadwy a hyblyg i'w thîm glanhau. 7.5 awr yr wythnos.

Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr (dyddiad cau: 25/01/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe am recriwtio Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr a fydd yn gweithio ar lefel leol yn yr Adran Trechu Tlodi. Bydd y Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr yn cysylltu â chyflogwyr i drefnu lleoliadau profiad gwaith, cyfleoedd gwaith posibl ac opsiynau i gefnogi pobl yn ôl i gyflogaeth.

Mentor Cyflogaeth Cymunedol x3 (dyddiad cau: 25/01/21)

£27,481 - £28,672 y flwyddyn. *Ymgeiswyr mewnol yn unig* Mae Cyngor Abertawe yn awyddus i recriwtio Mentoriaid Cyflogaeth Cymunedol a fydd yn gweithio ar lefel leol yn yr Adran Trechu Tlodi. Bydd y Mentoriaid Cyflogaeth Cymunedol yn cydlynu'r gwaith o ddarparu cymorth a gweithgarwch cyflogadwyedd i breswylwyr.

Swyddog Cyfrifon Derbyniadwy Dros Dro (dyddiad cau: 28/01/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae'r Ganolfan Wasanaethau wedi ei lleoli o dan y Gyfarwyddiaeth Adnoddau oddi mewn i Wasanaethau Ariannol a'r Ganolfan Wasanaethau; Ben Smith yw Pennaeth y Gwasanaeth a Rheolwr y Ganolfan Wasanaethau yw Sian Williams.

Warden Rheoli Plâu/Anifeiliaid (dyddiad cau: 03/02/21)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £21,748 - £24,491 y flwyddyn Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm brwdfrydig sydd ag agwedd hyblyg at ei (g)waith i ymuno â'r tîm ymroddedig hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM