Toglo gwelededd dewislen symudol

COVID-19 Taliadau hunanynysu (Profi, Olrhain, Diogelu)

Os cysylltodd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru â chi ar 23 Hydref 2020 neu ar ôl hynny a gofynnwyd i chi hunanynysu, efallai bydd gennych hawl i daliad o £500. Mae'r taliad wedi cynyddu i £ 750 ar gyfer y rhai y cychwynnodd eu cyfnod hunan-ynysu ar neu ar ôl 7/8/2021.

Sylwer: NI FYDDWCH yn gallu hawlio taliad hunanynysu oni bai bod gennych y rhif cyfeirnod a roddwyd i chi gan y Gwasanaeth POD pan dywedwyd wrthych i hunanynysu (mae'n dechrau gyda CAS). Os nad oes gennych y cyfeirnod hwn, e-bostiwch covid19@abertawe.gov.uk i ofyn amdano.

Efallai bydd gennych hawl hefyd i daliad os cewch gyfarwyddyd i hunanynysu am gyfnod sy'n dechrau ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny gan ap COVID-19 GIG Cymru.

O 07/08/21 ni fyddwch yn cael eich cynghori i hunanynysu os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â Coronafeirws, ac rydych wedi'ch brechu'n llawn. O 07/08/21 bydd plant a phobl ifanc dan 18 oed hefyd wedi'u heithrio o'r angen i hunanynysu os cânt eu nodi'n gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif.

Pwrpas y taliadau hyn yw helpu i sicrhau y gall pobl sydd wedi profi'n bositif ar gyfer COVID-19 a'u cysylltiadau agos hunanynysu am y cyfnod gofynnol ac atal y feirws rhag ymledu ymhellach. Fe'u cynlluniwyd hefyd i annog unigolion sy'n gymwys ar gyfer y taliad hwn i gael prawf os oes ganddynt symptomau. Mae hyn yn bwysig i helpu i atal ymlediad COVID-19 ac osgoi rhagor o gyfyngiadau economaidd a chymdeithasol. Mae'r cyngor yn gweinyddu'r taliadau hyn ar ran Llywodraeth Cymru ac yn dilyn y rheolau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae 3 fath o daliad:

Taliad Cymorth Hunanynysu - ar gyfer y rheini y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan POD neu (o 1 Chwefror 2021) ap COVID-19 GIG Cymru ac sy'n bodloni'r amodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Taliad Hunanynysu Dewisol - ar gyfer pobl ag amgylchiadau eithriadol y gofynnwyd iddynt hunanynysu gan POD neu (o 1 Chwefror 2021) ap COVID-19 GIG Cymru AC

 • sy'n bodloni'r amodau sylfaenol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ond
 • nid ydynt yn derbyn un o'r budd-daliadau sy'n eu gwneud yn gymwys i dderbyn taliad

Taliadau Hunanynysu i Rieni/Ofalwyr (o 14 Rhagfyr 2020) - plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion niferus a chymhleth) y dywedwyd wrthynt i hunanynysu AC mae'r rheini/gofalwyr yn bodloni'r amodau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gwaith ac incwm. O 7 Mehefin 2021 bydd hyn hefyd yn cynnwys plant o flwyddyn 9, 10 ac 11.

Pryd y dylech chi gyflwyno cais am daliad

Os yw eich cyfnod hunanynysu'n dechrau cyn 1 Chwefror 2021, gallwch wneud cais am hyd at 14 diwrnod ar ôl i'ch cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Os yw eich cyfnod hunanynysu'n dechrau ar neu cyn 1 Chwefror 2021, gallwch wneud cais am hyd at 21 diwrnod ar ôl i'ch cyfnod hunanynysu ddod i ben.  Caniatawyd mwy o amser i chi hawlio o'r dyddiad hwn oherwydd efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais.

O 7 Mehefin 2021 mae'r meini prawf cymhwysedd wedi'u hymestyn. Bydd gennych 21 diwrnod o 7 Mehefin 2021 i wneud hawliad dan yr amgylchiadau canlynol.  

 • Os yw'ch plentyn ym mlwyddyn 9, 10 neu 11 a gofynnwyd iddo hunanynysu ar neu ar ôl 12 Ebrill 2021.
 • Os ydych eisoes wedi derbyn uchafswm nifer y taliadau ond gofynnwyd i chi hunanynysu eto o 12 Ebrill 2021. Gallwch hawlio hyd at dair gwaith, naill ai fel achos mynegai neu drwy gysylltiad. Gallwch hefyd hawlio hyd at dair gwaith os gofynnwyd i'ch plentyn hunanynysu.  

Os ydych yn cael anhawster llenwi'r ffurflen gais, cysylltwch â ni trwy e-bost neu dros y ffôn a gallwn eich helpu i lenwi'r ffurflen.

E-bost: taliadynysu@abertawe.gov.uk

Rhif ffôn: 01792 635353

Gweithwyr gofal

Efallai gall gweithwyr gofal y gofynnir iddynt beidio â mynd i'r gwaith oherwydd COVID-19 neu oherwydd y tybir bod ganddynt COVID-19 gyflwyno cais ar gyfer cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol (SSP) Llywodraeth Cymru. Fe'i lansiwyd ar 1 Tachwedd 2020 a bydd yn parhau tan 31 Mawrth 2022. Mae arweiniad ar y cynllun hwnnw ar gael ar wedudalen Llywodraeth Cymru.

Sylwer: Ni all gweithwyr gofal gyflwyno ceisiadau ar gyfer y taliad hunanynysu a'r cynllun tâl salwch statudol ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu a bydd angen iddynt ddewis pa daliad i'w hawlio. Bydd y cyngor yn croeswirio'r ceisiadau i sicrhau na wneir taliadau dyblyg ar gyfer yr un cyfnod hunanynysu.

Os oes angen cyngor arnoch i'ch helpu i benderfynu pa daliad y dylech gyflwyno cais amdano, ffoniwch ein Tîm Hawliau Lles yn 01792 637401 neu e-bostiwch Anti.Poverty@abertawe.gov.uk. Os byddwch yn anfon e-bost atom, rhowch y teitl 'Angen cymorth â thaliadau hunanynysu' iddo.

Pwy sy'n gallu cael Taliad Cymorth Hunanynysu?

Os ydych yn bodloni pob amod cymhwysedd a restrir isod, mae gennych hawl i Daliad Hunanynysu o £500 neu £ 750 os cychwynnodd eich cyfnod ynysu ar neu ar ôl 7/8/2021:

1. Mae GIG Cymru, Gwasanaeth Prawf, Olrhain, Amddiffyn (TTP) wedi dweud wrthych chi ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 i aros gartref a hunan-ynysu, naill ai oherwydd bod gennych chi

 • profi'n bositif am coronafirws neu
 • mae hyd at 6/8/2021 wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif neu
 • o 7/8/2021 rydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif ac nad ydych chi wedi'ch brechu'n llawn NEU

Fe'ch hysbyswyd gan ap COVID-19 GIG Cymru i hunan-ynysu naill ai oherwydd bod gennych chi hynny

 • wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi'n bositif am Coronavirus ac mae eich diwrnod cyntaf o hunanwahanu ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny a chyn 7/8/2021 neu
 • o 7/8/2021 rydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif ac nad ydych chi wedi'ch brechu'n llawn

2. Mae gennych swydd neu rydych yn hunangyflogedig

3. Byddwch yn colli incwm o ganlyniad i hunanynysu

4. Ni allwch weithio gartref

5. Rydych chi neu eich partner yn derbyn o leiaf un o'r budd-daliadau isod:

 • Credyd Cynhwysol
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Tai
 • Credyd Pensiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad Dewisol o £500 wedi cynyddu i £ 750 o 7/8/2021 os ydych yn bodloni amodau 1-5 ar gyfer taliad cymorth hunanynysu ond nid ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau a grybwyllir ym mhwynt 6 uchod.

a

Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio wrth hunanynysu.

O 17 Chwefror 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r cynllun dewisol. Ar gyfer unrhyw benderfyniad a wnaed ar neu ar ôl 17 Chwefror 2021, telir taliad dewisol dan yr amgylchiadau canlynol:

 • I'r bobl sydd â statws mewnfudo dros dro sydd â chyflwr sy'n golygu na allant wneud cais am y mwyafrif o fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth tai a delir gan y wladwriaeth (gelwir hyn yn 'heb hawl i arian cyhoeddus)
 • I'r bobl hynny y mae eu hincwm arferol yn is na £500/yr wythnos (net) cyhyd â'u bod yn derbyn cyflogau is am y cyfnod hunanynysu
 • I'r bobl sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol (£95.85 yr wythnos ar hyn o bryd) neu incwm sy'n is na hynny.

Pwy sy'n gallu cael Taliad Hunanynysu gan y dywedwyd wrth blant/bobl ifanc yn eu gofal i hunanynysu?

O ddydd Llun 14 Rhagfyr 2020, bydd hawl gan rieni/ofalwyr i daliad os dywedwyd wrth eu plentyn i hunanynysu ac mae'r holl feini prawf angenrheidiol yn cael eu bodloni.

Sylwer: Os ydych yn rhiant/ofalwr unrhyw blentyn y dywedwyd wrtho i hunanynysu rhwng 23 Hydref a dydd Sul 13 Rhagfyr 2020, bydd gennych tan ddydd Sul 27 Rhagfyr i wneud cais am daliad hunanynysu.

O 7 Mehefin 2021, gallwch wneud hawliad os yw eich plentyn ym mlwyddyn 9, 10 neu 11 a gofynnwyd iddo hunanynysu ar neu ar ôl 12 Ebrill 2021.

Dyma'r meini prawf:

 • mae'r plentyn/person ifanc yn mynychu ysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant hyd at ac yn cynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion niferus a chymhleth) A
 • gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan y gwasanaeth POD neu mae'r ysgol, y lleoliad addysg bellach neu'r lleoliad gofal plant wedi gofyn iddo hunanynysu am 10 niwrnod neu fwy o ganlyniad i gychwyniad yn yr ysgol, y lleoliad gofal plant neu'r lleoliad addysg bellach AC
 • mae'r rhieni neu'r gofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun sef:

a)    Maent yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;

b)    Ni allant weithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; ac;

c)     Ni allent weithio gartref

d)    Mae'r ymgeisydd neu ei bartner yn derbyn un o'r canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn

Mewn amgylchiadau eithriadol, fel rhiant/gofalwr mae'n bosib y byddwch yn gymwys ar gyfer Taliad Dewisol o £500 wedi cynyddu i £ 750 o 7/8/2021 os ydych yn bodloni'r holl amodau eraill ond nid ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau a grybwyllir ym mhwynt d) uchod. 

a

 • byddwch yn wynebu caledi ariannol oherwydd na allwch weithio yn ystod eich cyfnod hunanynysu.

O 17 Chwefror 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru'r cynllun dewisol. Ar gyfer unrhyw benderfyniad a wnaed ar neu ar ôl 17 Chwefror 2021, telir taliad dewisol dan yr amgylchiadau canlynol:

 • i'r bobl sydd â statws mewnfudo dros dro sydd â chyflwr sy'n golygu na allant wneud cais am y mwyafrif o fudd-daliadau, credydau treth neu gymorth tai a delir gan y wladwriaeth (gelwir hyn yn 'heb hawl i arian cyhoeddus).
 • i'r bobl hynny y mae eu hincwm arferol yn is na £500/yr wythnos (net) cyhyd â'u bod yn derbyn cyflogau is am y cyfnod hunanynysu.
 • i'r bobl sy'n derbyn Tâl Salwch Statudol (£95.85 yr wythnos ar hyn o bryd) neu incwm sy'n is na hynny.

Ni ellir gwneud unrhyw daliad oni bai y gofynnwyd i'r plentyn/person ifanc hunanynysu gan POD neu'r ysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant ac unwaith eto bydd angen i ni weld tystiolaeth o hyn. Hynny yw, copi o'r llythyr/e-bost a gyhoeddir gan yr ysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant. Os nad oes gennych hwn, RHAID i chi ei gael gan yr ysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant cyn y gallwch hawlio.

Ni ellir gwneud taliadau os yw ap COVID-19 GIG Cymru wedi dweud wrth eich plentyn i hunanynysu. Rhaid i'r cyfarwyddyd i hunanynysu ddod o POD neu leoliad addysgol y plentyn.

Alla' i gyflwyno cais ar ran rhywun arall os na all y person hwnnw wneud hynny ei hun?

Gallwch. Fodd bynnag, bydd angen talu'r £500 i gyfrif banc y person y cyflwynir y cais ar ei ran. Rhaid cyflwyno copi o'r gyfriflen banc ddiweddaraf ar gyfer y cyfrif hwnnw gyda'r cais.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn cyflwyno cais ar ran rhiant sy'n rhy sâl i wneud hynny ei hun, telir y taliad i gyfrif banc y rhiant.
Bydd angen i'r person sy'n cyflwyno'r cais ddarparu rhai manylion personol er mwyn atal twyll.

Ceisiadau gan gyplau ac aelodau eraill yn yr un aelwyd

Os gofynnwyd i chi a phobl eraill yn eich aelwyd hunanynysu ac rydych yn gymwys, gall pob person wneud cais ar wahân ar gyfer y taliad.

Sawl gwaith gall person gyflwyno cais am daliad?

Mae'n bosib y dywedir wrth rai pobl, a'r plant/bobl ifanc y maent yn gofalu amdanynt,  i hunanynysu fwy nag unwaith, ond mae terfyn ar nifer y taliadau y gall un person eu hawlio:

O 7 Mehefin 2021, uchafswm nifer y dyraniadau fydd tri fesul unigolyn a thri ar gyfer plant. Gwneir felly uchafswm o chwe thaliad i unrhyw unigolyn dan y cynllun; tri ar gyfer plant a thri os yw'n hunanynysu. 

Mae'r newid hwn yn berthnasol i gyfnodau hunanynysu sy'n dechrau ar neu ar ôl 12 Ebrill 2021 a bydd gan hawlwyr 21 diwrnod o 7 Mehefin 2021 i gyflwyno cais dan y meini prawf diwygiedig.

Roedd y meini prawf a oedd ar waith cyn 7 Mehefin 2021 fel a ganlyn:

 • un taliad lle canfyddir bod gan berson neu ei blentyn Coronafeirws a hyd at ddau daliad ychwanegol i bob person lle nodir ei fod ef neu ei blentyn yn gysylltiad agos â rhywun â'r feirws.

I oedolion, ni ellir gwneud taliad oni bai fod y gwasanaeth POD wedi gofyn i chi hunanynysu ac mae'n ofynnol i ni wirio a oedd hyn wedi digwydd. I blant, mae'n rhaid bod y gwasanaeth POD neu eu hysgol, lleoliad addysg bellach neu leoliad gofal plant wedi dweud wrthynt i hunanynysu, ac eto bydd angen i ni weld tystiolaeth o hyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud yn glir na allwn wneud taliadau os yw'r cyfarwyddyd i hunanynysu wedi dod oddi wrth ffynhonnell arall fel arweinwyr clybiau chwaraeon, clybiau dawns, Sgowtiaid/Geidiaid etc.

Er enghraifft: Os bydd rhywun yn hawlio am gyfnod hunanynysu rhwng 1 ac 14 Tachwedd ac yna'n hawlio eto am ail gyfnod hunanynysu sy'n dechrau ar 10 Tachwedd, bydd yn cael hawlio unwaith yn unig oherwydd bod y ddau gyfnod yn gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, gallai hawlio am ail gyfnod hunanynysu os oedd yn dechrau ar ôl i'r cyfnod cyntaf ddod i ben ar 14 Tachwedd.

Ceir gwybodaeth fanylach am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru.

Pryd gwneir y taliad?

Rydym yn bwriadu gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid rhoi taliad i chi o fewn 7 diwrnod i dderbyn eich cais llawn (y mae angen iddo gynnwys y dystiolaeth gefnogol y mae ei hangen), a byddwn yn gwneud y taliad yn fuan ar ôl hynny.

Os yw'ch cyfrif yn ddyledus

Os yw'ch cyfrif yn ddyledus gan nad ydych wedi derbyn eich cyflog arferol, gallwch ofyn i arian y taliad hunanynysu gael ei ddefnyddio ar gyfer biliau penodol yr hoffech eu talu yn hytrach na'i ddefnyddio i dalu'ch gorddrafft. Gelwir hyn yn 'hawl gyntaf i ddosbarthu'.

Mae llythyr enghreifftiol a chyngor ar sut i ofyn am hyn ar gael gan y Llinell Ddyled Genedlaethol.

Treth Incwm

Mae taliadau hunanynysu'n drethadwy. Os ydych chi'n gyflogedig, byddwch chi'n talu treth ar y taliad os ewch chi dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich côd treth yn newid er mwyn talu'r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych yn hunangyflogedig, mae'n rhaid i chi nodi'r taliad ar eich ffurflen dreth hunanasesiad. 

Bydd gofyn i'r cyngor ddarparu rhestr o bobl y rhoddwyd taliad hunanynysu iddynt a'r symiau a dalwyd i Wasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

Beth sydd ei angen arnoch i gyflwyno'ch cais?

Cyn dechrau'r ffurflen gais hon, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

 • os ydych yn gyflogedig, bydd angen copi wedi'i sganio/llun o'ch slip tâl diwethaf (a roddwyd o fewn y 2 fis diwethaf)
 • os ydych yn hunangyflogedig, bydd angen tystiolaeth sy'n cadarnhau eich bod yn hunangyflogedig. Er enghraifft, eich SA302 neu eich Trosolwg Treth Blynyddol ar gyfer y flwyddyn dreth diwethaf (gweler GOV.UK am ragor o wybodaeth am y dogfennau hyn) neu gopi o'ch cyfrifon busnes sy'n dangos gweithredoedd masnachu diweddar.

Os ydych yn gwneud cais gan y dywedwyd wrth eich plentyn i hunanynysu, bydd angen i chi lanlwytho copi o'r llythyr/e-bost rydych wedi'i dderbyn oddi wrth yr ysgol, y lleoliad addysg bellach neu ofal plant. Os nad yw hwn gennych, mae'n RHAID i chi ei gael o'r ysgol, y lleoliad gofal plant neu'r lleoliad addysg bellach cyn i chi allu gwneud cais.

a

 • chopi wedi'i sganio/llun o'ch cyfriflen banc ddiweddaraf (a roddwyd o fewn y 2 fis diwethaf) ar gyfer y cyfrif lle caiff yr arian ei dalu AC
 • eich rhif yswiriant gwladol
 • gofynnir i chi roi dyddiad dechrau a gorffen eich cyfnod hunanynysu chi neu eich plentyn fel y gallwn wirio'r dyddiadau gyda'r gwasanaeth POD neu swyddogion eraill fel y bo'n briodol.

Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wneud os dywedwyd wrthych am hunanynysu gan ap COVID-19 GIG Cymru

Os ydych chi wedi'ch hysbysu gan ap COVID-19 GIG Cymru i hunanynysu fel cyswllt â rhywun sydd wedi profi'n bositif am Coronafeirws, mae'n rhaid i chi gofrestru'ch manylion gyda'r gwasanaeth POD.

O 7/8/2021, ni fyddwch yn cael eich cynghori i hunanynysu gan POD os ydych wedi'ch brechu'n llawn. I'r rheini ohonoch nad oeddech wedi'ch brechu'n llawn pan gawsoch eich hysbysu gan ap COVID-19 GIG Cymru eich bod yn gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, ymddangosodd botwm 'Financial Support' ar sgrîn hafan yr ap. 

Screengrab of NHS Wales Covid 19 app 

Bydd angen i chi glicio ar y botwm 'Financial Support' hwn a dilyn y cyfarwyddiadau i gofrestru'ch manylion â gwasanaeth POD.  Os nad ydych yn cofrestru'ch manylion â'r gwasanaeth POD, ni fyddwch yn gallu hawlio'r taliad hunanynysu.

Os nad oes gennych yr wybodaeth hon yn barod i'w lanlwytho, ni allwch lenwi'r ffurflen.

Dychwelwch i'r wedudalen hon a chwblhewch y ffurflen pan fydd gennych yr holl dystiolaeth y mae ei hangen arnoch.

Os oedd dyddiad cyntaf eich cyfnod hunanynysu cyn 1 Chwefror 2021, sicrhewch eich bod yn gwneud cais o fewn 14 diwrnod o ddiwedd eich cyfnod hunanynysu/cyfnod hunanynysu eich plentyn. Os na fyddwch yn hawlio o fewn 14 diwrnod i'r dyddiad y daw eich cyfnod hunanynysu chi/cyfnod hunanynysu'ch plentyn i ben, ni fyddwn yn gallu rhoi taliad hunanynysu i chi.

Os yw dyddiad cyntaf eich cyfnod hunanynysu ar 1 Chwefror 2021 neu ar ôl hynny, sicrhewch eich bod yn gwneud cais o fewn 21 diwrnod o ddiwedd eich cyfnod hunanynysu/cyfnod hunanynysu eich plentyn. Os na fyddwch yn hawlio o fewn 21 diwrnod i'r dyddiad y daw eich cyfnod hunanynysu chi/cyfnod hunanynysu'ch plentyn i ben, ni fyddwn yn gallu rhoi taliad hunanynysu i chi.

Os ydych yn cael anhawster cael gafael ar y dystiolaeth angenrheidiol, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted â phosib a gallwn drafod opsiynau amgen lle bo modd.

e-bost: taliadynysu@abertawe.gov.uk

Rhif ffôn: 01792 635353

 

Cyflwyno cais am daliad hunanynysu

Yr unig ffordd o gyflwyno cais am grant yw trwy wefan y cyngor. Ni fyddwn byth yn cysylltu â chi i ofyn am daliad i gyflwyno cais am grant neu am daliad i brosesu grant.

Ni fyddwn yn cysylltu â chi i ofyn am eich manylion bancio neu fanylion ariannol eraill dros y ffôn. Yr unig eithriad yw os ydych yn cysylltu â ni'n gyntaf i ofyn am gymorth oherwydd na allwch lenwi'r ffurflen eich hun. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi roi'r holl fanylion i ni fel y gallwn eich helpu.

Os ydych yn amau a yw'r person sy'n siarad â chi am eich grantiau'n gweithio i'r cyngor, rhowch y ffôn i lawr a ffoniwch yr Is-adran Budd-daliadau ar 01792 635353 neu anfonwch e-bost atom yn Budd-daliadau@abertawe.gov.uk

 

I wneud cais, bydd angen eich bod wedi creu Cyfrif Abertawe. Os nad oes gennych un o'r rhain yn barod, byddwch yn gallu creu un ar ddechrau'r broses ymgeisio.

Unwaith eich bod wedi creu eich cyfrif Abertawe a/neu wedi mewngofnodi, fe welwch restr o benawdau ar ochr chwith y sgrîn. Dewiswch 'Grant Cymorth Hunanynysu'.

Dechreuwch eich cais Hunanynysu yma

 

Sylwer: efallai y gallwch hefyd gael cymorth ychwanegol trwy wneud cais am Daliad Tai Dewisol. Gallwch wneud cais am y taliad hwn os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen dai tuag at rhent sy'n ddyledus a'ch bod yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent. Mwy o wyboadaeth: Taliadau Tai Dewisol.