Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliad costau byw - cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i'w galluogi i ddarparu cymorth dan gynllun dewisol, i helpu aelwydydd yr ystyrir bod angen cymorth arnynt gyda'u costau byw.

Rydym wedi penderfynu y caiff cronfa'r cynllun dewisol ei defnyddio i gefnogi aelwydydd sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer un o'r categorïau isod:

1. Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd ym mandiau Treth y Cyngor F, G,H ac I lle dyfarnwyd gostyngiad i'r band oherwydd anabledd er mwyn lleihau'r band a lle nad oedd yr aelwyd yn gymwys ar gyfer taliad dan y prif gynllun Costau Byw.

Bydd angen i aelwydydd sy'n gymwys yn y categori hwn gofrestru ar-lein ar gyfer y taliad dewisol hwn.

Mae'n bosib bod gan y cyngor fanylion banc cwsmeriaid Debyd Uniongyrchol eisoes, ond mae opsiwn i'r taliad o £150 gael ei dalu i gyfrif Treth y Cyngor cwsmeriaid.  Felly gwahoddir pob person cymwys i gofrestru er mwyn dewis ei ddull talu dewisol ac i sicrhau bod y manylion sydd gan y cyngor yn gywir.

Cliciwch yma i gofrestru

 

2. Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd:

 1. Mae'r person sy'n atebol dros dalu Treth y Cyngor yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa neu ei breswylfa bennaf ar 15 Chwefror 2022 ac yn parhau i fod yn atebol, ac
 2. Nid yw'n gymwys ar gyfer taliad o'r prif gynllun Costau Byw ac
 3. Sy'n derbyn eithriad Treth y Cyngor 100% am un o'r rhesymau canlynol:

a) Eithriad Dosbarth U - Mae gan yr holl breswylwyr nam meddyliol difrifol
b) Eithriad Dosbarth W - Rhandai sydd wedi'u meddiannu (a elwir yn 'fflatiau mam-gu' yn aml)
c) Eithriad Dosbarth X - Pobl sy'n gadael gofal sydd dros 18 oed ond heb gyrraedd 25 oed eto.

Bydd angen i aelwydydd sy'n gymwys dan un o'r categorïau uchod gofrestru ar-lein ar gyfer y taliad.

Cliciwch yma i gofrestru

 

3. Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd a feddiannir gan bobl dan 18 oed sy'n bodloni'r meini prawf canlynol yn unig:

 1. Roeddent yn byw yn yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 ac
 2. Yn byw'n annibynnol, ac felly os ydynt dros 18 oed byddent yn atebol i dalu Treth y Cyngor ac
 3. Maent yn gyfrifol am y biliau cyfleustodau a biliau eraill yr aelwyd ac
 4. Nid ydynt yn gymwys ar gyfer taliad o'r prif gynllun Costau Byw ac
 5. Mae Eithriad Dosbarth S 100% (dan 18 oed) yn berthnasol

Bydd angen i aelwydydd sy'n gymwys dan y categori uchod gofrestru ar-lein ar gyfer y taliad.

Cliciwch yma i gofrestru

 

4. Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd:

 1. Mae'r person yn atebol dros dalu Treth y Cyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 ac mae'n parhau i fod yn atebol, ac
 2. Mae'n gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill ar yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022 ac yn parhau i fod yn gyfrifol ac
 3. Nid yw'n gymwys ar gyfer taliad o'r prif gynllun Costau Byw ac
 4. Mae'n derbyn eithriad Treth y Cyngor 100% am un o'r rhesymau canlynol:

a) Eithriad Dosbarth E - Nid oes unrhyw un yn byw yn yr eiddo gan fod y person sy'n atebol yn byw mewn cartref gofal
b) Eithriad Dosbarth I - Nid oes unrhyw un yn byw yn yr eiddo gan fod y person sy'n atebol yn absennol o'r eiddo gan ei fod yn derbyn  gofal mewn man arall, ond nid mewn cartref gofal
c) Eithriad Dosbarth J - Nid oes unrhyw un yn byw yn yr eiddo gan fod y person sy'n atebol yn absennol o'r eiddo gan ei fod yn darparu gofal  personol i berson arall mewn man arall
d) Eithriad Dosbarth K - Roedd y person sy'n atebol yn byw yn yr eiddo diwethaf fel ei brif breswylfa ac mae'n fyfyriwr sy'n astudio mewn man arall

Bydd angen i aelwydydd sy'n gymwys dan un o'r categorïau uchod gofrestru ar-lein ar gyfer y taliad.

Cliciwch yma i gofrestru 

 

5. Caiff taliad o £150 ei wneud i aelwyd lle bo pob un o'r canlynol yn berthnasol:

 1. Yn denant mewn eiddo y mae Cyngor Abertawe'n berchen arno
 2. Yn atebol dros dalu Treth y Cyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 ac mae'n parhau i fod yn atebol
 3. Yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa neu ei breswylfa bennaf ar 15 Chwefror 2022 ac yn parhau i wneud hynny
 4. Yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill ar yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022 ac yn parhau i fod yn gyfrifol
 5. Nid yw'n derbyn cymorth drwy Fudd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol tuag at ei gostau rhentu ar neu ar unrhyw adeg ers 15 Chwefror 2022

Mae'r taliad hwn yn ychwanegol at unrhyw daliad o £150 y mae gan yr aelwyd hawl i'w dderbyn o'r prif gynllun.

Caiff y taliad ychwanegol hwn ei drosglwyddo i gyfrif rhent y tenant.

Bydd y tenantiaid hynny nad ydynt yn gymwys dan y cynllun dewisol hwn gan eu bod yn derbyn cymorth budd-dal tuag at eu rhent, yn cael eu hystyried dan Gynllun Dewisol 6 (gweler isod) os yw'n berthnasol.

Er mwyn i'r cyngor benderfynu pwy sy'n gymwys dan y categori hwn, mae angen cynnal gwiriadau penodol i benderfynu a yw aelwyd yn derbyn neu wedi bod yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol.

Nid yw'n ofynnol i'r rheini sydd eisoes wedi cofrestru dan y prif gynllun Costau Byw gofrestru eto ar gyfer y cynllun Dewisol a bydd cymhwysedd yn cael ei ystyried yn awtomatig.

Mae'n bosib y bydd angen i'r rheini a gafodd eu talu'n awtomatig dan y prif Gynllun Costau Byw am eu bod yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol ddarparu rhai manylion ychwanegol er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y cynllun Dewisol.  Yn yr achos hwn, bydd y cyngor yn cysylltu'n uniongyrchol â'r unigolion hynny dros y ffôn neu drwy lythyr yn ôl yr angen.

Mae'n rhaid i'r cyngor dalu'r holl daliadau dan y cynllun hwn erbyn 30 Mawrth 2023 ac rydym yn parhau i weithio cyn gynted â phosib i nodi'r rheini sy'n gymwys. Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni brosesu'r ceisiadau unigol hyn.

 

6. Caiff taliad o £28 ei wneud i aelwyd lle:

 1. Mae'r eiddo ym mand A neu B Treth y Cyngor
 2. Roedd y person sy'n atebol am dalu Treth y Cyngor yn byw yn yr eiddo fel ei brif breswylfa neu ei breswylfa bennaf ar 15 Chwefror 2022 ac
 3. Mae'n gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill ar yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022 ac
 4. Nid yw'n derbyn unrhyw daliad dewisol ychwanegol o £150 ar ben taliad £150 y prif gynllun (tenantiaid yr awdurdod lleol).

Mae'r taliad hwn yn ychwanegol at unrhyw daliad o £150 y mae gan yr aelwyd hawl i'w dderbyn o'r prif gynllun.

Does dim angen i aelwydydd sy'n gymwys dan y categori hwn sydd eisoes wedi cael £150 o'r prif gynllun Costau Byw gofrestru.

Dim ond unwaith y bydd angen i aelwydydd sy'n gymwys ar gyfer y £28 hwn yn ogystal â thaliad o £150 ar gyfer Cynllun Dewisol 2 uchod gofrestru.

Os ydych yn gymwys ar gyfer y prif gynllun ond heb dderbyn eich taliad eto, efallai y bydd gofyn i chi gofrestru: Taliad cymorth costau byw

 

Cyn i chi gofrestru' ar gyfer y Taliad Costau Byw Dewisol

Cyn i chi gofrestru, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

 • eich cyfeirnod Treth y Cyngor
 • eich côd didoli a'ch rhif cyfrif banc
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • eich cyfeiriad e-bost
 • rhif ffôn cyswllt

Eich taliad

Gallwch ddisgwyl taliad o fewn 30 niwrnod i dderbyn eich cofrestriad. Caiff e-bost yn cadarnhau'ch cofrestriad ei anfon unwaith y byddwch wedi cofrestru.

Ar gyfer y rheini nad oes ganddynt gyfrif banc, mae dull arall o dalu ar gael y gallwch ei ddewis pan fyddwch yn cofrestru. Bydd diweddariadau ynghylch y taliad yn cael eu e-bostio atoch pan wneir y taliad.

Cofrestru'ch manylion ar gyfer y taliad Cymorth Costau Byw Dewisol

Cliciwch yma i gofrestru'ch manylion ar gyfer y Taliad Costau Byw Cliciwch yma i gofrestru'ch manylion ar gyfer y Taliad Costau Byw

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 5.00pm, 10 Mawrth 2023 

Help i gofrestru

I'r rheini nad oes ganddynt rywun arall i'w helpu i gwblhau'r cofrestriad ar-lein, gallwn ddarparu cymorth i gwblhau'r cofrestriad.

Efallai y bydd angen i ni drefnu apwyntiad i rywun eich ffonio'n ôl i gwblhau'r cofrestriad.

Os oes angen rhagor o help arnoch neu wybodaeth na allwch ddod o hyd iddi ar y dudalen hon, anfonwch e-bost atom yn:

Close Dewis iaith