Toglo gwelededd dewislen symudol

Cardiau bws consesiynol

Mae rhai pobl yn gymwys i deithio am ddim neu deithio gostyngedig ar wasanaethau bysus lleol. Rhaid i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchudd wyneb o 27 Gorffennaf 2020.

Cludiant am ddim ar wasanaethau bws lleol yng Nghymru i bobl dros 60 oed neu bobl sydd ag anableddau cymwys

Ni ellir defnyddio'r hen gardiau gwyrdd mwyach, a bydd disgwyl i chi dalu costau bws os nad oes gennych gerdyn bws Trafnidiaeth Cymru newydd. Os oes gennych gerdyn bws gwyrdd o hyd, ffoniwch 01792 636377 neu e-bostiwch tocynnaubws@abertawe.gov.uk.

I wneud cais am gerdyn bws ar sail oed (60 ac yn hŷn) neu anabledd, ewch i trc.cymru/cerdynteithio.

I weld cwestiynau cyffredin am gardiau bws consesiynol ac arweiniad pellach, ewch i trc.cymru/cerdynteithio.

Os oes angen help arnoch, ffoniwch 01792 636377.

Os oes angen help gan berson arall arnoch wrth deithio, ar gyfer ambell daith neu bob taith, gallwch wneud cais am gerdyn bws cydymaith. Bydd angen i ni asesu a ydych yn bodloni'r meini prawf, felly ffoniwch 01792 636377 neu e-bostiwch tocynnaubws@abertawe.gov.uk

Gallwch fod yn gymwys am gerdyn bws cydymaith os oes gennych chi:

  • Ymddygiad heriol, ac y mae angen eich goruchwylio drwy'r amser
  • Namau gwybyddol a meddyliol dwys (gan gynnwys pobl nad oes ganddynt ymwybyddiaeth o risg a gallu cyfyngedig i gynllunio a dilyn taith)
  • Cyfuniad o golli golwg a chlyw neu golli golwg a lleferydd sy'n atal symudedd annibynnol, neu
  • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol.

Sut rydw i'n cael cerdyn bws newydd yn lle un a gollwyd, sydd wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn?

Os nad ydych chi'n byw yn Abertawe cysylltwch â Trafnidiaeth Cymru drwy fynd i'w gwefan trc.cymru/cerdynteithio neu ffoniwch 0300 303 4240.

Os ydych chi'n byw yn Abertawe, gallwch gael cerdyn bws newydd gan Trafnidiaeth Cymru neu Gyngor Abertawe.

I wneud cais am gerdyn bws newydd drwy Trafnidiaeth Cymru ffoniwch 0300 303 4240 neu ewch i'w gwefan yn https://trc.cymru/cerdynteithio.

I wneud cais am gerdyn bws newydd drwy Gyngor Abertawe, codir ffi o £10.00. Dilynwch un o'r canllawiau isod.

Peidiwch ag anfon arian parod neu sieciau drwy'r post.

Teithio am bris gostyngol i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed yng Nghymru

Os ydych rhwng 16 a 21 oed, gallwch gael 1/3 oddi ar brisiau teithiau bws gyda fyngherdynteithio. Mae'r cerdyn am ddim.

Am ragor o wybodaeth ac i ddarganfod sut i wneud cais amdano, ewch i wefan fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/.

Gwnewch gais am gerdyn bws consesiynol newydd

Os yw'ch tocyn bws ar goll, wedi'i ddwyn neu wedi'i ddifrodi, codir tâl o £10.00 cyn rhoi tocyn bws newydd.