Chwilio'r wefan
English
Family in hand

Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig - UPOSS

Dyrannwyd arian Datgloi Potensial Ysgolion Arbennig i'r awdurdod gan Lywodraeth Cymru i gefnogi tri phrosiect allweddol. Mae'r arian hwn yn ychwanegu at arian UPOSS bleanorol.

Nodau'r prosiectau hyn oedd cynorthwyo cyfnod pontio pobl ifanc ag ADY o'r ysgol i addysg bellach a dadansoddi ymhellach y rhesymau dros lefelau uchel o NEET yn 16 oed ymhlith disgyblion ADY pan maent yn trosglwyddo i addysg bellach.  Dyma'r prosiectau:

 • Cefnogi cyfnod pontio disgyblion ADY CAA Ysgol Arbennig Pen-y-Bryn i lwybrau dysgu priodol yng Ngholeg Gwyr Abertawe.
 • Cefnogi cyfnod pontio disgyblion Camu Ymlaen Ol-16 i lwybrau dysgu yng Ngholeg Gwyr Abertawe.
 • Gwaith pontio AB - cyfnod pontio a chefnogaeth gan ddarparwyr addysg cyn-16 oed ac ol-16 oed i lwybrau dysgu yng Ngholeg Gwyr Abertawe i ddysgwyr ag ADY.
Dyma'r egwyddorion arweiniol sy'n rhan o faes y prosiect:
 • Darpariaeth gynhwysol ac amrywiol.
 • Cyfleoedd priodol i'r holl bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Cydraddoldeb mynediad i addysg bellach.
 • Cyfleoedd mewn ysgolion arbennig sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol sylweddol mewn partneriaeth a darparwyr eraill.

Cyflawnwyd hyn gan bartneriaid yn gweithio gyda'i gilydd ar gynllunio pontio sy'n adeiladu ar arferion da presennol:

 • Meithrin perthnasoedd da a'r holl ddarparwyr
 • Cyfathrebu gwell
 • Arweiniad gwell
 • Cefnogaeth a hyfforddiant
 • Paratoi a chynllunio ar gyfer pontio
 • Monitro cynnydd
 • Cofnodi canlyniadau cadarnhaol.

 


Mae'r prosiectau hyn wedi caniatau i bartneriaid gysylltu a phobl ifanc a'u cefnogi wrth symud ymlaen at fwy o lwyddiant wrth gefnogi pobl ifanc ag ADY i symud yn llwyddiannus o'r ysgol i addysg bellach.

Er mwyn deall barn dysgwyr a'u teuluoedd ar bontio effeithiol i addysg bellach ac i sicrhau y defnyddir ymagwedd gyson mewn gwaith pontio, anfonwyd holiaduron ar ddiwedd y prosiect ac fe'u defnyddiwyd mewn grwpiau ffocws o bobl ifanc i ddeall effeithiolrwydd gwaith pontio.

Ysgol Penybryn

Ysgol Arbennig Pen-y-bryn - UPOSS

Roedd Ysgol Pen-y-bryn yn llwyddiannus mewn cais i sicrhau arian ar gyfer cefnogi cyfnod pontio disgyblion ADY CAA Ysgol Arbennig Pen-y-bryn i lwybrau dysgu priodol yng Ngholeg Gwyr.

Gower College Swansea

Coleg Gwyr - UPOSS

Yn ystyried polisi Ymestyn Hawliau Llywodraeth Cymru.

Step Ahead

Step Ahead - UPOSS

Penodi gweithiwr pontio i gefnogi disgyblion Step Ahead Ôl-16 i lwybrau dysgu.

UPOSS Dissemination event

UPOSS - digwyddiad lledaenu

Roedd y digwyddiad lledaenu UPOSS a gynhaliwyd ar 18 Chwefror 2014, fel rhan o ddiwrnod y rhwydwaith CAA, yn llwyddiannus iawn gyda thros 40 o aelodau staff yn dod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM