Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am y newidiadau i'r gwasanaethau parcio a chludiant cyhoeddus mewn perthynas â coronafeirws.

Meysydd parcio

Mae holl feysydd parcio'r cyngor yng nghanol y ddinas ar agor a gellir parcio ynddynt am ddim ar hyn o bryd. Taliadau'n ailddechrau o 15 Awst.

Mae holl feysydd parcio'r traethau/blaendraethau ar agor a rhaid talu i barcio yno.

Mae holl feysydd parcio'r rhai maestrefol ar agor.

Mae peiriannau Talu ac Arddangos newydd yn cael eu gosod mewn meysydd parcio o ddydd Mawrth 11 Awst. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y peiriannau hyn yn cael eu gosod yn lle'r hen rai a'r rhai sydd wedi'u difrodi, a byddant yn derbyn arian parod a thaliad gyda cherdyn a bydd yr ap MiPermit ar gael o hyd.

 

Gorfodi parcio sifil

Wrth i Abertawe lacio rheolau'r cyfyngiadau symud, cynhelir patrolau gorfodi parcio ar draws Abertawe i helpu rheoli llif y traffig a sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

Felly bydd cilfachau talu ac arddangos ar y stryd, cilfachau llwytho, cilfachau aros cyfyngedig, safleoedd/cilfachau tacsis, safleoedd bysus, cilfachau parcio i breswylwyr, parthau i gerddwyr, cilfachau anabl, llinellau melyn, etc i gyd bellach yn cael eu gorfodi'n llawn os yw cerbydau wedi'u parcio yn groes i'r uchod.

Hoffai'r cyngor atgoffa pawb i barcio'n gyfrifol ac yn unol â'r cyfyngiadau parcio.

 

Parcio a Theithio

Mae'r gwasanaethau Parcio a Theithio wedi'u hatal nes clywir yn wahanol.

 

Gwybodaeth am fysus

Bydd Gorsaf Fysus Dinas Abertawe'n ail-agor i'r holl wasanaethau bysus a choetsis o ddydd Sul 12 Gorffennaf 2020.

Beth yw oriau agor yr orsaf fysus?
Bydd y brif orsaf fysus ar agor saith niwrnod yr wythnos rhwng 5.30am ac 8.30pm. Os ydych chi'n gadael ar goets cyn i'r brif orsaf fysus agor, gallwch gael mynediad at yr ardal ymadael ar gyfer coetsis trwy'r fynedfa i'r de gan bwyso'r seiniwr a dangos eich tocyn teithio i'r gwarchodwr diogelwch sydd ar ddyletswydd.

Ydy'r holl wasanaethau bysus a choetsis yn defnyddio'r orsaf fysus?
Ydyn, mae'r holl wasanaethau bysus a choetsis, gan gynnwys National Express a Megabus yn defnyddio'r orsaf fysus.

Oes unrhyw gamau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus?
Oes, mae camau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus. Bydd bysus a choetsis yn defnyddio bob yn ail gilfan ymadael. Golygai hyn y bydd maint ardal aros y teithwyr ym mhob cilfan yn dyblu. Yn ogystal â hyn, darperir seddi o hyd, ond bu'n rhaid lleihau nifer y seddi.

Bydd fy mws yn gadael o'r un cilfan ag o'r blaen, cyn i'r orsaf fysus gau?
Mae nifer o'r cilfannau ymadael wedi newid ers i'r orsaf fysus fod ar agor ddiwethaf. Rydym wedi ceisio lleihau nifer y newidiadau fel y bydd y bysus sy'n teithio tuag at Gastell-nedd a Phort Talbot yn parhau i adael o'r cilfannau i'r de, a bydd bysus sy'n teithio tuag at y Mwmbwls, Gorllewin Abertawe a Llanelli'n parhau i adael o'r cilfannau i'r gogledd. Caiff gwybodaeth gyfredol am ymadawiadau ei harddangos ym mhob cilfan i'ch helpu i ddod o hyd i'ch bws, er efallai na fydd hyn ar y sgriniau electronig i ddechrau.

Ydy'r orsaf fysus yn cael ei glanhau mor aml ag o'r blaen?

Wrth i'r orsaf fysus fod ar gau, glanhawyd ardal ymgynnull y teithwyr yn drylwyr.  Rydym yn cyflogi ein staff glanhau ein hunain yn yr orsaf fysus ac mae ganddynt drefniadau glanhau diwygiedig ar waith, sy'n golygu glanhau'r ardaloedd prysuraf a'r 'mannau cyffwrdd' cyson yn fwy aml.

Ydy'r toiledau cyhoeddus yn yr orsaf fysus ar agor?
Bydd y toiledau cyhoeddus ar agor bob dydd rhwng 8.00am ac 8.30pm. Mae'r ffi 30c ar waith o hyd, ac mae staff wrth law i reoli'r niferoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau, yn ogystal ag i gynnal gwaith glanhau ychwanegol.

Os oes angen cymorth arnaf yn yr orsaf fysus, i bwy ydw i'n gofyn am help?
Bydd ceidwaid yr orsaf fysus ar ddyletswydd er mwyn darparu cymorth a bydd desg wybodaeth yr orsaf fysus hefyd ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn, ond mewn lleoliad ychydig yn wahanol.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio'r orsaf fysus i adael bws neu wrth aros am fws?
Yng Nghymru, nid yw gorchuddion wyneb yn orfodol wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus, ac nid oes rhaid i bobl sy'n teithio ar fysus wisgo gorchuddion wyneb wrth ddefnyddio'r orsaf fysus.

Pa wasanaethau sy'n gweithredu?
Mae'r gwasanaethau bysus a choetsis a nodir yn y ddogfen isod yn gweithredu yn Abertawe ar hyn o bryd. Sylwer, o 12 Gorffennaf 2020, bydd y gwasanaethau bysus a choetsis yn symud o safleoedd 'ar y stryd' i'r orsaf fysus.

PDF Document Rhestr o'r holl wasanaethau bysus yn Abertawe (PDF, 563KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir gweld manylion llawn yma:

Gellir dod o hyd i'r dolenni ar gyfer gweithredwyr eraill ar wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru/coronavirus/#h_520819179109891585155595882

Mae gwasanaeth Traveline Cymru hefyd ar gael dros y ffôn am ddim er mwyn darparu gwybodaeth a chyngor ar sut i deithio o amgylch Cymru yn ystod y sefyllfa ddigynsail hon: 0800 464 0000.

Bus stops in Swansea (coronavirus)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM