Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws a newidiadau i wasanaethau tai

Diweddariadau a newidiadau i wasanaethau tai oherwydd pandemig Coronafeirws.

 

Swyddfeydd tai ardal

Mae pob un o'n swyddfeydd tai ardal ar agor yn awr: Swyddfeydd tai ardal

Ceisiadau am dai

Mae'r gwasanaeth Opsiynau Tai'n dal i brosesu ceisiadau tai, y gellir parhau i'w gwneud dros y ffôn neu drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein. Mae gennym ôl-groniad o geisiadau ar hyn o bryd oherwydd faint sy'n cael eu derbyn a'r oedi yn sgîl COVID-19. O ganlyniad i hyn, mae'r broses gychwynnol i gofrestru ceisiadau bellach yn cymryd 8 wythnos.

Tai Cyngor

Opsiynau Tai

Atgyweiriadau

Byddwn yn parhau i wneud gwaith atgyweirio brys ac yn cynnig gwasanaeth y tu allan i oriau i sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel yn eich cartref. Sylwer y gall atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys gymryd yn hirach nag arfer wrth i ni barhau i weithio i amddiffyn ein tenantiaid a'n staff yn ystod y cyfnod clo cyfredol hwn. Cewch wybod am unrhyw oedi pan fyddwch yn ffonio'r ganolfan alwadau i roi gwybod am eich atgyweiriad.

Pan fyddwch yn adrodd am atgyweiriad brys, byddwn yn gofyn y canlynol:

  • Ydych chi neu unrhyw un yn y cartref wedi'i ddiagnosio â COVID-19/coronafeirws
  • Ydych chi neu unrhyw un yn y cartref yn hunanynysu
  • Oes unrhyw un yn ein cartref sydd â risg uwch neu y cynghorwyd iddo warchod - h.y. dros 70 oed, yn dioddef o diabetes etc.

Os ydych chi'n ateb 'ydw' neu 'oes' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, byddwn yn gweithio gyda chi i asesu'ch angen i weithiwr ymweld â chi cyn penderfynu ar beth i'w wneud nesaf.

Bydd ein gweithiwr hefyd yn eich ffonio ar ddiwrnod eich apwyntiad ac yn gofyn yr un gyfres o gwestiynau, rhag ofn bod unrhyw beth wedi newid ers i chi gysylltu â ni.

Mae'n bwysig bod y gweithiwr yn cadw'n ddiogel ac yn cadw pellter diogel, sef o leiaf 2 fetr neu 7 troedfedd.

Gwneir hyn i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel wrth i'r gwaith atgyweirio gael ei wneud.

Atgyweiriadau brys

Atgyweiriadau brys yw atgyweiriadau y mae angen ymdrin â nhw'n syth i sicrhau eich bod chi'n aros yn ddiogel yn eich cartref.

Mae atgyweiriadau brys yn cynnwys:

  • nwy - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
  • trydanol - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
  • plymwaith - diogelu a sicrhau bod cyflenwad ar gael
  • atgyweirio toeon
  • problemau draenio
  • adeileddau - eu diogelu
  • drysau a ffenestri - eu diogelu/cau yn sownd

Bydd ein canolfan alwadau'n dweud wrthych os nad yw'r atgyweiriad yn cael ei ystyried yn un brys.

Ar gyfer atgyweiriadau brys y tu allan i oriau, dylai tenantiaid ffonio 01792 521500 (dydd Llun i ddydd Iau 5.00pm - 8.30am a dydd Gwener 4.30pm i ddydd Llun 8.30am). 

Atgyweiriadau brys Atgyweiriadau brys

Atgyweiriadau nad ydynt yn rhai brys

Gall tenantiaid gysylltu â'r Ganolfan Alwadau Atgyweirio Tai ar 01792 635100 (dydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm) neu adrodd am y gwaith atgyweirio ar-lein:

Gwneud cais am atgyweiriad Gwneud cais am atgyweiriad