Chwilio'r wefan
English

Ar beth y mae craffu'n gweithio ar hyn o bryd?

Mwy o wybodaeth am yr hyn y mae craffu'n ei wneud

Gallwch gael y diweddaraf am waith cyfredol craffu drwy danysgrifio i'n blog newyddion misol. Gallwch hefyd gyrchu rhifynnau blaenorol.

Gallwch lawrlwytho'r rhaglen waith craffu gytunedig ar gyfer 2017/18 isod.

Paneli Perfformiad Presennol

 • Gwella Gwasanaethau a  Chyllid (Cynullydd: Y Cyng. Chris Holley)

Roedd y cyfarfod diwethaf ar 14 Chwefror yn cynnwys Craffu ar y Gyllideb Flynyddol a'r Adolygiad Comisiynu Priffyrdd a Chludiant. Aeth y Cyng. Rob Stewart, y Cyng. Clive Lloyd a'r Arweinydd Cyllid, Ben Smith, i'r cyfarfod i roi cyngor ar y gyllideb ac ateb cwestiynau amdani. Roedd y Cyng. Mark Thomas, Stuart Davies a Phil John o'r Adran Priffyrdd a Chludiant yn bresennol hefyd i gynorthwyo â'r gwaith o graffu ar yr Adolygiad Comisiynu.  Cyflwynwyd adborth ar y ddwy eitem i'r Cabinet ar 15 Chwefror.

 • Perfformiad Ysgolion (Cynullydd: y Cyng. Mo Sykes)

Cyfarfu'r panel â Phennaeth Ysgol Gyfun Gatholig yr Esgob Vaughan ym mis Chwefror i drafod ei pherfformiad presennol a rhagolygon ar gyfer gwella. Cyfarfuon nhw eto ym mis Mai i drafod a chynllunio'u gwaith ar gyfer y flwyddyn ddinesig i ddod.

 • Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Cynullydd: Y Cyng. Mary Jones)

Yn y cyfarfod nesaf edrychir ar Ffrwd Waith y Blynyddoedd Cynnar, a bydd yn cynnwys cyflwyniad gan Sian Bingham, Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd. Bydd trafodaeth hefyd am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a sut mae'r panel yn ei defnyddio i gyfeirio a datblygu ei waith craffu.

 • Gwasanaethau Plant a Theuluoedd (Cynullydd: Y Cyng. Paxton Hood-Williams)

Yn y cyfarfod nesaf edrychir ar adroddiad monitro perfformiad chwarterol ac ystyrir Adroddiad Cwynion Blynyddol y Gwasanaethau Plant 2016/17. Bydd y panel hefyd yn cynnal adolygiad diwedd blwyddyn.

 • Gwasanaethau i Oedolion (Cynullydd: Y Cyng. Peter Black)

Cyfarfu'r panel ar 20 Mawrth i gynnal sesiwn cwestiwn ac ateb gydag Aelod y Cabinet dros Iechyd a Lles ac i ystyried Adroddiad Cwynion Blynyddol y  Gwasanaethau i Oedolion 2016/17.  Bydd y panel yn cwrdd eto ar 17 Ebrill i graffu cyn penderfynu ar Adolygiadau Comisiynu Gwasanaethau Dydd a Gofal Preswyl.

 • Datblygu ac Adfywio (Cynullydd: Y Cyng. Jeff Jones)

Mae adroddiad cynnydd a gyflwynwyd i Bwyllgor y Rhaglen Graffu yng nghyfarfod mis Ebrill ar gael i'w weld yma. Mae hyn yn rhoi diweddariad manwl ar y cynnydd a wnaed gan y panel hwn.

 

Paneli Ymchwilio Presennol:

 • Gweithio rhanbarthol 

Cwestiwn Allweddol: Sut y gall y cyngor, ar y cyd â'i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio rhanbarthol er budd Abertawe a'i phreswylwyr?

Cyfarfu'r panel ym mis Mawrth i ddod â'i ymchwiliad i ben drwy adolygu'r dystiolaeth a gasglwyd ganddo a thrafod canfyddiadau ac argymhellion posib.  Trefnir cyfarfod olaf y panel ym mis Mai i edrych ar yr adroddiad terfynol.

Dyddiad Gorffen Rhagweledig: Mai 2018

 • Yr Amgylchedd Naturiol (Cynullydd: Y Cyng. Peter Jones)

Cwestiwn Allweddol: i'w gytuno

Bydd y panel yn cwrdd am y tro cyntaf ar 26 Mawrth i gael cyflwyniad sy'n amlinellu sut mae'r cyngor ar hyn o bryd yn cyflawni ei ymrwymiadau o ran yr Amgylchedd Naturiol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd cyfarfod ychwanegol ym mis Ebrill yn cynnwys sesiwn friffio gyffredinol ar gyfer gwybodaeth gefndir berthnasol ac i drafod sut mae gwasanaethau presennol yn bodloni gofynion o dan y Ddeddf. Bydd hyn yn fan cychwyn i'r panel benderfynu ar gyfeiriad a chynnwys yr ymchwiliad.

 

Gwaith dilynol ar ymchwiliadau a gwblhawyd:

Bydd gwaith dilynol ar ymchwiliadau'n ystyried proses rhoi argymelliadau craffu ar waith ac effaith/gwahaniaeth ehangach a geir o ganlyniad. Ailgynullir paneli 6-12 mis ar ôl penderfyniad y Cabinet ar adroddiadau ymchwilio.

Ymchwiliad

Penderfyniad y Cabinet

Argymhellion

Cyfarfod Panel Dilynol

Cytunwyd

Yn Rhannol

Gwrthodwyd

Llywodraethu Ysgolion

16 Mehefin 2016

6

2

4

25 Medi 2017 (wedi'i gwblhau)

Ymateb i'r 4 argymhelliad arall: Camau gweithredu sydd eisoes ar waith

Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy

19 Ionawr 2017

10

0

0

17 Hydref 2017 (wedi'i gwblhau)

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

16 Chwefror 2017

13

1

1

15 Tachwedd 2017 (cyfarfod dilynol i'w gadarn-hau o fewn 9-12 mis)

Trechu Tlodi

15 Mehefin 2017

12

1

2

1 Mawrth 2018

Pa mor Barod yw Plant i Ddechrau'r Ysgol

15 Mehefin 2017

9

0

0

27 Mawrth 2018

Craffu Rhanbarthol:

 • Ein Rhanbarth ar Waith

Sefydlwyd grŵp o gynghorwyr craffu rhanbarthol i gydlynu gwaith craffu a sicrhau ymagwedd gyson ar draws y chwe chyngor sy'n rhan o ERW.  Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys dau gyfarfod y flwyddyn. Cynrychiolir Abertawe gan gadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu a Chynullydd y Panel Perfformiad Ysgolion.

Cyfarfu'r grŵp ar 9 Mawrth 2018 ac fe'i cynhaliwyd gan Gyngor Sir Gâr. Trafododd y grŵp y data a ddilysir yn flynyddol ar gyfer y rhanbarth, effeithiau tlodi yn y Gymru wledig a'r cynnydd o ran Bwrdd Rhaglen Adolygu a Diwygio ERW a sefydlwyd yn ddiweddar.  Cyfarfuon nhw hefyd â Kirsty Williams, Ysgrifennydd dros Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru i drafod dyfodol gweithio rhanbarthol yn yr ardal hon. Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Medi 2018, wedi'i gynnal gan Gastell-nedd Port Talbot.

Tîm Craffu Abertawe sy'n darparu'r gefnogaeth ar gyfer y grŵp hwn fel cyfraniad y cyngor at ERW.

 

Gweithgorau:

Nodwyd sawl pwnc i'w trafod mewn gweithgorau untro.

 • Cydlyniant Cymunedol a Throseddau Casineb: (Cynullydd: Y Cyng. Elliot King)

Cyfarfu'r gweithgor hwn ar 14 Tachwedd, gan hwyluso gwybodaeth a thrafodaeth/cwestiynau ynghylch gwaith y cyngor a'r effeithiolrwydd o ran cefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol a threchu troseddau casineb ac ystyried y sefyllfa bresennol. Bydd y gweithgor yn cwrdd eto ym mis Mai er mwyn canolbwyntio ar Gydlyniant Cymunedol oherwydd y cafwyd pryder ynghylch diffyg cyfeiriad, neu strategaeth, drosgynnol yn yr agwedd hon. 

 • Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd (Cynullydd: Y Cyng. Sam Pritchard)

Mae hwn yn destun pryder cyhoeddus a oedd wedi galluogi cynghorwyr craffu i holi ynghylch y sefyllfa yn Abertawe a gwaith/mesurau i fynd i'r afael â'r problemau, gan gyfeirio at:

 • Arferion a gweithdrefnau gwasanaethau (e.e. mynd i'r afael â thyllau yn y ffordd)
 • Defnydd o adnoddau/effaith toriadau cyllidebol
 • Ansawdd ac effeithiolrwydd y gwaith cynnal ac atgyweirio
 • Ymdrechion i leihau tarfu ar brif ffyrdd mynediad
 • Heriau/materion gwella.

Cynhaliwyd cyfarfod y gweithgor ar 31 Ionawr ac anfonwyd llythyr at Aelod y Cabinet a oedd yn cynnwys barn ac argymhellion y gweithgor.  Mae ymateb wedi'i dderbyn bellach gan Aelod y Cabinet, ac mae'n ymddangos yn yr agenda hon dan eitem 11 (Llythyrau Craffu).

 • Rheoli Perygl Llifogydd Lleol (Cynullydd: Y Cyng. Peter Jones)

Mae hon yn eitem sy'n codi'n flynyddol yn y rhaglen waith. Cyfarfu'r gweithgor ar 20 Chwefror i dderbyn diweddariad blynyddol er mwyn monitro'r cynnydd o ran cyflwyno'r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd. Aeth Aelod y Cabinet dros Wasanaethau'r Amgylchedd i'r cyfarfod i roi diweddariad i'r grŵp. Caiff llythyr ei anfon yn awr at Aelod y Cabinet a fydd yn cynnwys barn ac argymhellion y gweithgor.

 • Ynni Adnewyddadwy (Cynullydd: Y Cyng. Sam Pritchard)

Bydd hyn yn hwyluso gwybodaeth a thrafodaeth/chwestiynau am nodau ac amcanion y cyngor, prosiectau/mentrau datblygu a chynnydd o ran hybu a defnyddio ynni adnewyddadwy, a'i fanteision. Mae'r pwnc hwn yn berthnasol i nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol a datblygu cynaliadwy. Trefnwyd y cyfarfod hwn ar gyfer 26 Mawrth.

 • Digartrefedd (Cynullydd: Y Cyng. Peter Black)

Bydd hyn yn hwyluso gwybodaeth, cwestiynau a thrafodaeth am weithgareddau i reoli digartrefedd, y sefyllfa bresennol, perfformiad gwasanaethau perthnasol a heriau a bydd hefyd yn galluogi cyfle i ddylanwadu ar y Strategaeth Digartrefedd ddrafft. Bydd y gweithgor yn cynnwys dau gyfarfod, a chynhelir yr un cyntaf yng nghanol mis Mai. 

 

Bydd mwy o weithgorau'n cael eu cynnull, yn nhrefn y flaenoriaeth a ddangosir (aelodaeth/cynullyddion i'w penodi maes o law):

 1. Cynhwysiad Digidol - Bydd hyn yn galluogi cynghorwyr i wneud gwaith ategol yn dilyn cyfarfod y gweithgor a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2017. Yn y cyfarfod hwnnw, manylodd y gweithgor ar nifer o faterion i'w hystyried fel rhan o adolygiad o strategaeth cynhwysiad digidol y cyngor.  Bydd cynghorwyr yn gallu ystyried pa mor barod yw'r cyngor a'r cyhoedd i ddefnyddio technoleg ddigidol a chyfathrebu drwyddi.
 2. Gwasanaethau Bws - Bydd hyn yn hwyluso gwybodaeth a thrafodaeth/chwestiynau am y berthynas rhwng y cyngor a darparwyr gwasanaethau e.e. cynnydd o ran cytuno ar Gontract Ansawdd Bysus, ac ystyried materion gwasanaeth cyfredol.
 3. Cyfleusterau Cyhoeddus - Bydd hyn yn hwyluso gwybodaeth a thrafodaeth/chwestiynau am ddarparu toiledau cyhoeddus a mynediad iddynt yn Abertawe, a phryderon perthnasol.
 4. Gwasanaeth Archifau - Byddai hyn yn galluogi trafodaeth am gyflwyno gwasanaethau, perfformiad a heriau presennol. Mae pryder arbennig am faterion llety a'u heffaith ar y gwasanaeth.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM