Chwilio'r wefan
English

Ar beth y mae craffu'n gweithio ar hyn o bryd?

Mwy o wybodaeth am yr hyn y mae craffu'n ei wneud

Gallwch gael y diweddaraf am waith cyfredol craffu drwy danysgrifio i'n blog newyddion misol. Gallwch hefyd gyrchu rhifynnau blaenorol.

Gallwch lawrlwytho'r rhaglen waith craffu gytunedig ar gyfer 2017/18 isod.

Paneli Perfformiad Presennol

 • Panel Perfformiad y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd- Diben y panel hwn yw monitro a herio asesiadau ar berfformiad ac ansawdd gwasanaethau mewn perthynas â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant. Cynullydd y panel hwn yw'r Cynghorydd Paxton Hood-Williams.

Y diweddaraf:

Cyfarfu'r panel ar 18 Rhagfyr a chafodd ddiweddariad ar Eiriolaeth.  Bydd y panel yn ymgynnull eto ar 5 Chwefror i ystyried y cynigion cyllidebol mewn perthynas â'r Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet. 

 • Panel Perfformiad Ysgolion - Diben y panel hwn yw herio perfformiad ysgolion yn barhaus. Cynullydd y panel yw'r Cynghorydd Mo Sykes

Y diweddaraf:

Ar 12 Rhagfyr, ystyriwyd perfformiad addysgol a chefnogaeth i blant sy'n derbyn gofal gan y panel. Trafodwyd sut y mae ysgolion yn gwario eu Grant Amddifadedd Disgyblion i gefnogi disgyblion diamddiffyn mewn ysgolion yn Abertawe.

Yn y cyfarfod nesaf ar 18 Ionawr, bydd y panel yn ystyried Data Perfformiad Addysgol Blynyddol a chategoreiddio ysgolion.  Ar 5 Chwefror, bydd cynghorwyr yn cwrdd ag Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes i drafod agweddau addysgol y gyllideb flynyddol.

 • ·         Panel Perfformiad Gwella Gwasanaethau a Chyllid - Diben y panel hwn yw sicrhau bod cyllideb y cyngor a threfniadau gwelliannau corfforaethol yn effeithiol ac yn effeithlon. Cynullydd y panel yw'r Cynghorydd Chris Holley.

Y diweddaraf:

Roedd y cyfarfod ar 12 Rhagfyr yn canolbwyntio ar Adolygiad o Berfformiad Blynyddol a Monitro'r Gyllideb - Chwarter 2.  Bydd y cyfarfod nesaf ar 10 Ionawr yn ystyried y cynigion cyllidebol y mae'r Cabinet yn ymgynghori arnynt, gan gynnwys ffocws ar Adroddiad Blynyddol Cwynion Corfforaethol hefyd.

 • Panel Perfformiad y Gwasanaethau i Oedolion - Diben y panel hwn yw monitro a herio asesiadau ar berfformiad ac ansawdd y gwasanaethau mewn perthynas â'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion. Cynullydd y panel hwn yw'r Cynghorydd Peter Black.

Y diweddaraf:

Gellir bellach weld adroddiad ar gynnydd a gyflwynwyd i Bwyllgor y Rhaglen Graffu yng nghyfarfod mis Ionawryma. Mae hyn yn rhoi diweddariad manwl ar y cynnydd a wnaed gan y panel hwn.

 • Panel Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Diben trosgynnol y panel hwn yw ystyried y gwahaniaeth y mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn ei wneud i ddinasyddion. Cynullydd y panel hwn yw'r Cynghorydd Mary Jones.

Y diweddaraf:

Roedd y cyfarfod ar 13 Rhagfyr yn canolbwyntio ar y Cynllun Lles drafft. Mae'r cynllun yn destun ymgynghoriad cyhoeddus tan 13 Chwefror 2018. Adroddir yn ôl am y cynllun terfynol drafft i'r panel cyn cytuno arno.

Bydd y cyfarfod nesaf ar 14 Chwefror yn canolbwyntio ar ffrwd waith a llwyddiannau'r blynyddoedd cynnar.

 • Panel Perfformiad Datblygu ac Adfywio - Diben y panel hwn yw monitro perfformiad mewn perthynas â datblygu ac adfywio yn Abertawe. Cynullydd y panel hwn yw'r Cynghorydd Jeff Jones.

Y diweddaraf:

Cyfarfu'r panel hwn ar 11 Rhagfyr, gan holi Ben Smith, Martin Nicholls a Huw Mowbray ynghylch amcanion strategol a chynnydd mewn perthynas â gweithgareddau datblygu ac adfywio. Cynhelir cyfarfod ychwanegol ar 5 Chwefror i adolygu cyllideb ddrafft y cyngor.

Paneli Ymchwilio Presennol:

 • Gweithio Rhanbarthol (Cynullydd: Y Cyng. Lyndon Jones)

Cwestiwn Allweddol: Sut y gall y cyngor, ar y cyd â'i bartneriaid, ddatblygu a gwella gweithio rhanbarthol er budd Abertawe a'i phreswylwyr?

Yn hwyr ym mis Ionawr, bydd y panel yn siarad â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Prif Swyddogion perthnasol ynghylch darlun gweithio rhanbarthol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg.  Yna, bydd y panel yn cwrdd ag unigolion o'r partneriaethau gwahanol, gan gynnwys (er enghraifft) Bae'r Gorllewin, ERW a'r Fargen Ddinesig ar 2 ac 16 Chwefror.

Dyddiad Gorffen rhagweledig: Ebrill 2018

SYLWER - Disgwylir i'r Ymchwiliad i Amgylchedd Naturiol Abertawe ddechrau yn gynnar yn 2018.

Gwaith dilynol ar ymchwiliadau a gwblhawyd:

Bydd gwaith dilynol ar ymchwiliadau'n ystyried proses rhoi argymelliadau craffu ar waith ac effaith/gwahaniaeth ehangach a geir o ganlyniad. Ailgynullir paneli 6-12 mis ar ôl penderfyniad y Cabinet ar adroddiadau ymchwilio.

Ymchwiliad

Penderfyniad y Cabinet

Argymhellion

Cyfarfod Panel Dilynol

Cytunwyd

Yn Rhannol

Gwrthodwyd

Llywodraethu Ysgolion

16 Mehefin 2016

6

2

4

25 Medi 2017 (wedi'i gwblhau)

Ymateb i'r 4 argymhelliad arall: Camau gweithredu sydd eisoes ar waith

Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy

19 Ionawr 2017

10

0

0

17 Hydref 2017 (wedi'i gwblhau)

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

16 Chwefror 2017

13

1

1

15 Tachwedd 2017 (cyfarfod dilynol i'w gadarn-hau o fewn 9-12 mis)

Trechu Tlodi

15 Mehefin 2017

12

1

2

1 Mawrth 2018

Pa mor Barod yw Plant i Ddechrau'r Ysgol

15 Mehefin 2017

9

0

0

27 Mawrth 2018

Craffu Rhanbarthol:

 • Ein Rhanbarth ar Waith

Sefydlwyd grŵp o gynghorwyr craffu rhanbarthol i gydlynu gwaith craffu a sicrhau ymagwedd gyson ar draws y chwe chyngor sy'n rhan o ERW.  Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys dau gyfarfod y flwyddyn. Cynrychiolir Abertawe gan gadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu a Chynullydd y Panel Perfformiad Ysgolion.

Cyfarfu'r grŵp ar 29 Medi 2017 a gynhaliwyd gan Gyngor Powys. Trafododd y grŵp Gynllun Busnes ERW, Rheoli Perfformiad a chyfarfu â chynrychiolydd o Estyn i edrych ar y trefniant arolygu newydd i awdurdodau lleol, ERW ac ysgolion unigol.  Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 9 Mawrth 2018 a chaiff ei gynnal gan Sir Gâr.

Tîm Craffu Abertawe sy'n darparu'r gefnogaeth ar gyfer y grŵp hwn fel cyfraniad y cyngor at ERW.

Gweithgorau:

Nodwyd sawl pwnc i'w trafod mewn gweithgorau untro.

 • Cydlyniant Cymunedol a Throseddau Casineb(Cynullydd: Y Cyng. Elliot King)

Cyfarfu'r gweithgor hwn ar 14 Tachwedd, gan hwyluso gwybodaeth a thrafodaeth/cwestiynau ynghylch gwaith y cyngor a'r effeithiolrwydd o ran cefnogi a hyrwyddo cydlyniant cymunedol a threchu troseddau casineb ac ystyried y sefyllfa bresennol. Bydd y gweithgor yn cwrdd eto ym mis Mai er mwyn canolbwyntio ar Gydlyniant Cymunedol oherwydd y cafwyd pryder ynghylch diffyg cyfeiriad, neu strategaeth, drosgynnol yn yr agwedd hon. 

 • Taliadau meysydd parcio (Cynullydd: Y Cyng. Will Thomas)

Cyfarfu'r gweithgor ar 28 Tachwedd, gan drafod amrywiaeth o faterion a oedd yn berthnasol i feysydd parcio a chodi tâl amdanynt, e.e. effaith taliadau yn ystod y gaeaf, effaith taliadau ar dwristiaeth a nifer yr ymwelwyr â chanol y ddinas.  Yn ogystal â siarad ag Aelod y Cabinet a swyddogion perthnasol, cafodd y panel gyfle i glywed barn gan sawl aelod o'r cyhoedd ynghylch materion mewn meysydd parcio ar y blaendraeth. Ysgrifennodd y panel at Aelod y Cabinet dros Wasanaethau'r Amgylchedd yn mynegi ei farn ac yn awgrymu camau gweithredu gwella.

 • Ceffylau ar dennyn (Cynullydd: Y Cyng. Jeff Jones)

Mae'r pwyllgor wedi cytuno i ailystyried pryderon/materion ynghylch ceffylau ar dennyn. Cynhaliwyd cyfarfodydd gweithgorau yn wreiddiol yn ystod chwarter cyntaf 2016, gan arwain at nifer o argymhellion yn mynd i'r afael â'r mater o p'un a ddylai'r cyngor gyflwyno gwaharddiad ar adael ceffylau ar dennyn.

Mae cyfarfod gweithgor untro arall wedi'i drefnu ar gyfer 31 Ionawr a fydd yn galluogi cynghorwyr i gael datganiad ar y sefyllfa bresennol, canfod sut mae pethau wedi newid/gwella ers craffu yn 2016 a nodi unrhyw faterion sy'n weddill.

 • Cynnal a Chadw Ffyrdd a Throedffyrdd (Cynullydd: Y Cyng. Sam Pritchard)

Mae hwn yn destun pryder cyhoeddus a bydd yn galluogi cynghorwyr craffu i holi ynghylch y sefyllfa yn Abertawe a gwaith/mesurau i fynd i'r afael â'r problemau, gan gyfeirio at:

 • Arferion a gweithdrefnau gwasanaethau (e.e. mynd i'r afael â thyllau yn y ffordd)
 • Defnydd o adnoddau/effaith toriadau cyllidebol
 • Ansawdd ac effeithiolrwydd y gwaith cynnal ac atgyweirio
 • Ymdrechion i leihau tarfu ar brif ffyrdd mynediad
 • Heriau/materion gwella.

Cynhelir cyfarfod y gweithgor ar 31 Ionawr am 4.00pm.

 • Rheoli Perygl Llifogydd Lleol (Cynullydd: Y Cyng. Susan Jones)

Mae hwn yn eitem sefydlog yn y rhaglen waith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM