Chwilio'r wefan
English

Preifatrwydd a cwcis

Gwybodaeth am y ffordd y mae'r cyngor yn defnyddio cwcis ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i'r cyngor pan fyddwch yn defnyddio'r wefan hon.

Mae Cyngor Dinas a Sir Abertawe'n ymroddedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi roi gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod ohoni wrth ddefnyddio'r wefan hon, gellir eich sicrhau y bydd yn cael ei defnyddio'n unol a'r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall y cyngor newid y polisi hwn o dro i dro drwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o dro i dro i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Yr hyn rydym yn ei gasglu

Gallwn gasglu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw
  • Manylion cyswllt gan gynnwys eich e-bost (gallwch ddad-danysgrifio o'r e-byst fel rydych yn eu derbyn)
  • Gwybodaeth ddemograffig megis cod post, dewisiadau a diddordebau
  • Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i arolygon a/neu ddiddordebau cwsmeriaid.

Beth rydym yn ei wneud a'r wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Mae angen yr wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a rhoi gwell gwasanaeth i chi, ac yn arbennig ar gyfer y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol
  • Darparu gwasanaeth i chi
  • Gallwn ddefnyddio'r wybodaeth hon i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau
  • O dro i dro, gallem ddefnyddio eich gwybodaeth i gysylltu a chi at ddibenion ymchwll i'r farchnad. Gallem gysylltu a chi drwy e-bost, dros y ffon, drwy ffacs neu bost. Gallem ddefnyddio'r wybodaeth i deilwra'r wefan yn unol a'ch diddordebau.

Diogelwch

Rydym yn ymroddedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb ganiatad, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis gwahanol ar ein gwefan. Os nad ydych yn gwybod yr hyn yw cais, neu sut i'w rheoli neu eu dileu, dylech fynd i'r wefan ganlynol www.aboutcookies.org i gael arweiniad manwl.

Mae'r tabl canlynol yn disgrifio'r cwcis rydym yn eu defnyddio ar y wefan hon a'r hyn rydym yn eu defnyddio ar ei gyfer. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithredu polisi 'caniatad dealledig' sy'n golygu ein bod yn tybio eich bod yn hapus a'r defydd.

Os nad ydych yn hapus, dylech naill ai peidio a defnyddio'r wefan hon, neu dylech ddileu'r cwcis ar ol ymweld a'r wefan, neu dylech ddefnyddio'r wefan drwy ddefnyddio gosodiad delwedd anhysbys eich porwr (a elwir yn 'Incognito' yn Chrome, 'InPrivate' ar gyfer Internet Explorer, 'Private Browsing' yn Firefox a Safari etc).

Dyma restr o'r prif gwcis a osodir ar wefan y cyngor, a beth yw diben pob un:

Enw

Diben

Cwcis Sesiwn

Rydym yn defnyddio cwcis sesiwn (clientvars) i gofio eich enw mewngofnodi i chi. Rydym yn meddwl bod y rhain yn gwbl angenrheidiol er mwyn i'r wefan weithio. Os caiff y rhain eu hanalluogi, bydd amryw o swyddogaethau ar y wefan wedi'u torri.

CFID - mae'n dod i ben pan ddaw'r sesiwn bori i ben

CFTOKEN - mae'n dod i ben pan ddaw'r sesiwn bori i ben

JSESSIONID - mae'n dod i ben pan ddaw'r sesiwn bori i ben

Am fwy o wybodaeth am gwcis sesiwn a'r hyn y maent yn cael eu defnyddio ar eu cyfer, ewch i: www.allaboutcookies.org

PleidleisiauMae'r cwci hwn ar dudalennau sy'n arddangos arolygon barn y gallwch pleidleisio o'u plaid. Pan fyddwch wedi pleidleisio o blaid arolwg barn bydd cwci o'r enw 'PollTimeout-<pollid>' a dyma'r arolwg barn rydych newydd bleidleisio o'i blaid. Os nad ydych am i'r cwci hwn gael ei osod, ni ddylech bleidleisio ar arolwg barn. Os gwnewch hyn, bydd y cwci'n dod i ben ar ol diwrnod.
Google Analytics

Rydym yn defnyddio hwn i ddeall sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio er mwyn gwella profiad y defnyddiwr. Mae holl ddata defnyddwyr yn anhysbys, ac nid ydym yn caniatau i Gwgl ei ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Mae_utma - yn pennu nifer yr ymwelwyr unigryw a'r wefan ac mae'n dod i ben ar ol 2 flynedd.

Mae_utmb - yn gweithio gyda_utmc i gyfrifo hyd cyfartalog arosiadau ar ein gwefan ac mae'n dod i ben ar ol 30 munud.

Mae_utmc - yn gweithio gyda_utmb i gyfrifo pryd rydych yn cau'ch porwr ac mae'n dod i ben pan fyddwch yn cau'r porwr.

Mae_utmz - yn rhoi gwybodaeth am y llwybr i gyrraedd y wefan (e.e. o wefan arall neu beiriant chwilio) ac mae'n dod i ben ar ol 6 mis

Mae ga_nextpage_params - yn storio data i'w anfon i Gwgl ar y dudalen nesaf rydych yn clicio arni ac yn dod i ben pan fyddwch yn cau eich porwr.

Am fwy o wybodaeth am sut i wrthod y rhain neu'u dileu, ewch i: www.google.com

Baner hysbysebu

CAN yw rhywdwaith hysbysebu'r Cyngor, sef yr enw masnachol ar gyfer CAN Digital Solutions Limited. Mae CAN yn dod o hyd i hysbysebion digidol cymdeithasol gyfrifol fel partner unigryw i'r awdurdodau lleol.

Edrychwch ar bolisi preifatrwydd CAN i weld sut mae CAN yn defyddio cwcis.

Tracio e-bost

Rydym yn tracio rhai e-byst unigol i ddeall a yw'r defnyddiwr wedi agor a chlicio ar yr e-bost. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddeall cyfraddau agor a chlicio ar ein e-byst i geisio'u gwella nhw. Os ydych am fod yn siwr nad yw eich e-byst yn cael eu tracio, dylech gael eich eithrio o e-byst y cyngor drwy glicio ar y ddolen datdanysgrifio ar waelod un o'r e-byst hyn.

Dolenni i Wefannau Defnyddiol Eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi dilyn y dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros wefannau eraill. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am warchod unrhyw wybodaeth rydych yn ei rhoi wrth ymweld a gwefannau o'r fath ac nid yw gwefannau o'r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

Botymau Cymdeithasol

Ar ein tudalennau, fe welwch 'fotymau cymdeithasol'. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i rannu neu lyfrnodi tudalennau'r we. Mae botymau ar gyfer y canlynol: Twitter, Google +1, 'Hoffi' ar Facebook ac eraill. Er mwyn rhoi'r botymau hyn ar waith, a'u cysylltu a'r rhwydweithiau cymdeithasol perthnasol a gwefannau allanol, ceir sgriptiau o barthau y tu allan i gyngor Abertawe. Dylech fod yn ymwybodol bod y gwefannau hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth am yr hyn rydych yn ei wneud ar y rhyngrwyd, gan gynnwys ar safle Cyngor Abertawe. Os ydych yn clicio ar unrhyw un o'r botymau hyn, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru'r weithred honno a gallai ddefnyddio'r wybodaeth honno. Mewn rhai achosion, bydd y gwefannau hyn yn cofrestru'r ffaith eich bod yn ymweld a gwefan Cyngor Abertawe, a'r tudalennau penodol rydych chi'n ymweld a nhw, hyd yn oed os nad ydych yn clicio ar y botwm os ydych wedi mewngofnodi ar eu gwasanaethau, megis Gwgl a Facebook. Dylech wirio polisiau perthnasol pob un o'r gwefannau hyn i weld yn union sut maent yn defnyddio eich gwybodaeth a chael gwybod sut i dynnu'n ol, neu ddileu gwybodaeth o'r fath.

Gwasanaethau gwe allanol

Rydym yn defnyddio nifer o wasanaethau gwefannau allanol ar wefan Cyngor Abertawe, yn bennaf i arddangos cynnwys o fewn ein gwe-dudalennau. Er enghraifft, i ddangos delweddau rydym yn aml yn defnyddio Flickr, i ddangos sioeau sleid, weithiau rydym yn defnyddio SlideShare; i ddangos fideos, weithiau rydym yn defnyddio Vimeo ac YouTube. Nid yw hon yn rhestr drwyadl na chyflawn o'r gwasanaethau rydym yn eu defnyddio, neu efallai y byddwn yn eu defnyddio yn y dyfodol, wrth fewnosod cynnwys, ond rhain yw'r rhai mwyaf cyffredin. Fel gyda'r botymau cymdeithasol, ni allwn atal y gwefannau hyn, na pharthau allanol, rhag casglu gwybodaeth ar eich defnydd o'r cynnwys hwn sydd wedi'i fewnosod. Os nad ydych wedi mewngofnodi ar y gwasanaethau allanol hyn, ni fyddant yn gwybod pwy ydych chi, ond mae'n debygol y byddant yn casglu gwybodaeth defnydd anhysbys e.e. nifer yr ymweliadau, nifer y troeon, llwytho etc.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch gyfryngu ar gasglu neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

  • Pryd bynnag y byddwch yn prynu tocynnau drwy ddolen ar wefan, edrychwch am y blwch y gallwch roi tic ynddo i nodi nad ydych am i'r wybodaeth gael ei defnyddio at ddibenion marchnata uniongyrchol.
  • Os ydych wedi cytuno yn y gorffennol i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu atom neu ddad-danysgrifio o'r e-bost.

Nid fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai fod gennym eich caniatad neu fod yn rhaid i ni wneud hynny yn ol y gyfraith.

Gallwch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogeul Data 1998. Bydd ffi fach yn daladwy.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM