Chwilio'r wefan
English
Sun

Tim Chwarae Plant

Mae chwarae mor bwysig i'n hiechyd corfforol a meddyliol a chael digon o gwsg, bwyta'n iach ac ymarfer corff.

Mae chwarae'n rhan hanfodol o fywyd pob plentyn ac mae'n hollbwysig er mwyn iddynt fwynhau plentyndod ac ar gyfer eu datblygiad cymdeithasol, emosiynol, deallusol a chorfforol. Mae gan bob plentyn reddf naturiol i chwarae y mae angen ei meithrin i'w galluogi i ddatblygu.

Hawliau plant

Mae Erthygl 31 Confensiwn y CU ar Hawliau'r Plentyn yn rhoi i blant a phobl ifanc 'yr hawl i chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden anffurfiol.' Cafodd hyn ei gadarnhau gan lywodraeth y DU ym 1991. Mae'r confensiwn hwn yn rhoi dyletswydd ar ein llywodraeth i ddiogelu a hyrwyddo cyfleoedd chwarae i bob plentyn a pherson ifanc.

Chwarae ar olwynion

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn darparu:

  • Chwarae yn eich cymuned. Ydych chi wedi gweld ein Bws Chwarae yn yr ardal? 
  • Sesiynau chwarae am ddim yn Abertawe i blant 5 i 14 oed. Drwy gydol y flwyddyn, boed law neu hindda. 
  • Sesiynau creche, gofal ardderchog i'ch plant bach wrth i chi fanteisio ar gyrsiau hyfforddi. 
  • Sesiynau Chwarae am ddim i'r Teulu. Ydych chi'n adnabod teulu a allai elwa o'r rhain? 
  • Cymorth a chefnogaeth i gychwyn Clwb Chwarae yn eich ardal. 
  • Lle hyfforddi unigryw sy'n gallu mynd i bob man bron.  PDF Document Y Rhaglenni rydym yn eu cynnig (PDF, 639KB)Yn agor mewn ffenest newydd
     

Gwybodaeth am fynediad agored i rieni/gwarcheidwaid:

Mae'r gwasanaeth a ddarperir gan y Prosiect Chwarae Teithiol yn cael ei gynnal ar sail mynediad agored i blant 5-14 oed.
Gall plant dan 5 oed ddod yng nghwmni oedolyn.

Er bod dyletswydd gofal ar y Gweithwyr Chwarae Cymwysedig pan fydd y plant gyda'r prosiect, mae Mynediad Agored yn golygu na fyddant yn gyfrifol am sicrhau bod y plant yn aros gyda'r prosiect nac am eu goruchwylio wrth iddynt fynd adref. Gall y rhiant ddweud wrth y plentyn i aros gyda'r prosiect am gyfnod penodol, ond nid cyfrifoldeb y gweithwyr chwarae yw gorfodi hyn. Y rhiant a'r plentyn sy'n gyfrifol am drefnu pryd caiff y plentyn ei gasglu nid y rhieni a'r staff chwarae.

Pwrpas y cynllun chwarae yw diwallu anghenion chwarae plant.

Mae hyn yn golygu bod chwarae yn cael ei...

Ddewis - y plant eu hunain sy'n dewis BETH maent am ei wneud.

Gyfeirio'n bersonol - y plant sy'n dewis SUT maent yn gwneud rhywbeth.

Ysgogi'n gynhenid - y plant sy'n dewis PAM maent yn gwneud rhywbeth.

  • Caiff pob plentyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth ei drin a gofal a pharch cyfartal, ac mae'r gweithwyr chwarae yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod anghenion penodol pob plentyn yn cael eu diwallu.
  • Anogir plant i benderfynu pay ymddygiad sy'n briodol. Fodd bynnag, os oes angen, bydd gweithwyr chwarae yn darparu arweiniad i blant, yn enwedig os gallai ymddygiad effeithio'n negyddol ar eu diogelwch hwy neu ddiogelwch plant eraill.
Enw:
Tim Chwarae Plant
Ffôn:
01792 635480
Wedi'i bweru gan GOSS iCM