Chwilio'r wefan
English

Teuluoedd: ydych chi'n poeni am rywbeth?

Eiriolaeth

Profedigaeth

Bwlio

Amddiffyn Plant

Cwnsela

Dyled a rheoli'ch arian

Cam-drin yn y cartref

Cyffuriau, alcohol ac ysmygu

Priodas dan orfod

Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Materion Cyfreithiol

Iechyd Meddwl

Iechyd Rhywiol


Eiriolaeth

Gall gwasanaethau eiriolaeth eich helpu mewn sefyllfaoedd lle efallai nad ydych yn teimlo y gallwch ymdopi â phopeth ar eich pen eich hun

Tros Gynnal PlantYn agor mewn ffenest newydd
Sefydliad hawliau plant sy'n cynnig gwasanaeth eiriolaeth i blant a phobl ifanc yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot.
Ffôn: 01656 669354.

Meic CymruYn agor mewn ffenest newydd
Llinell eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru.
Ffôn: 080880 23456


Profedigaeth

Winston's WishYn agor mewn ffenest newydd - elusen sy'n cefnogi plant sydd wedi colli rhiant neu frawd neu chwaer a'u teuluoedd 

CRUSEYn agor mewn ffenest newydd  - gwybodaeth am brofedigaeth i blant a phobl ifanc 


Bwlio

Bullying UKYn agor mewn ffenest newydd (rhan o'r wefan Family Lives)

KidscapeYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am fwlio gan BBC Radio 1Yn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am fwlio gan ChildlineYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am fwlio gan y Llywodraeth Cymru
    Wyt ti'n cael dy fwlio?Yn agor mewn ffenest newydd
    A yw eich plentyn yn cael ei fwlio?Yn agor mewn ffenest newydd


Amddiffyn Plant

Beth i'w wneud os ydych chi'n meddwl bod plentyn neu berson ifanc dan 18 oed yn cael ei niweidio neu ei esgeuluso, neu os ydych yn credu ei fod mewn perygl.

Diogelu Plant - Yn pryderu am blentyn neu berson ifanc?


Cwnsela

Math o therapi siarad yw cwnsela. Mae'n rhoi cyfle i bobl siarad yn gyfrinachol am eu problemau a'u gofidiau â rhywun sydd wedi'i hyfforddi i wrando a helpu.

Gallwch chwilio Cyfeiriadur Dinas Iach - AbertaweYn agor mewn ffenest newydd  i weld rhestr o sefydliadau cwnsela yn yr ardal.

Darperir cwnsela yn lleol ar gyfer pobl ifanc yn benodol gan The ExchangeYn agor mewn ffenest newydd Ffôn: 01792  346323.

Mae Llwybrau NewyddYn agor mewn ffenest newydd (Saesneg yn unig) yn cynnig gwasanaethau eiriolaeth a chwnsela i bobl y mae trais neu gam-drin rhywiol wedi effeithio arnynt.


Dyled a rheoli'ch arian

Dyled

Mae gwefan y Botwm Panig DyledYn agor mewn ffenest newydd yn daparu cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl ag anawsterau ariannol neu sy'n poeni am ddyled. 

Mae'r Llinell Dyled GenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd yn llinell ffôn genedlaethol am ddim i bobl sydd â phroblemau dyled. Ffôn: 0808 808 4000. Mae gan eu gwefan ystod o ffeithlenni sy'n gysylltiedig â dyled.  

Mae'r Elusen Dyled StepChangeYn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor am ddim ar ddyledion problem. Ffôn: 0800 138 1111

Rheoli'ch arian

Sefydlwyd y Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd gan y Llywodraeth i ddarparu cyngor ariannol annibynnol, diduedd. Ffôn: 0800 138 0555

Money Made Clear Wales (Cymraeg)Yn agor mewn ffenest newydd Gwefan sy'n helpu pobl yng Nghymru i reoli eu harian yn well.

Mae'r wefan Gov.UK yn cynnig cyngor (yn Saesneg) ynghylch budd-daliadauYn agor mewn ffenest newydd,  arian a threthiYn agor mewn ffenest newydd.

Mae gan y GIG awgrymiadau ar ymdopi â pryderon ariannol.


Cam-drin yn y cartref

Gall ymwneud â cham-drin yn y cartref fod yn brofiad anodd iawn i blant, p'un ai ydyn nhw'n cael eu cam-drin eu hunain neu'n gweld rhywun arall yn cael ei gam-drin.

Mae gan yr NSPCC wybodaeth am sut mae cam-drin yn y cartref yn effeithio ar blant.Yn agor mewn ffenest newydd 

Mae gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion ffeithlenYn agor mewn ffenest newydd (yn Saesneg) am effaith cam-drin yn y cartref ar blant a phobl ifanc.

The HideoutYn agor mewn ffenest newydd yw enw tudalen Cymorth i Ferched ar gyfer plant a phobl ifanc.

BAWSOYn agor mewn ffenest newydd - cefnogaeth i fenywod a phlant du a lleiafrifoedd ethnig sy'n profi cam-drin yn y cartref. Llinell gymorth 24 awr 0800 7318147

Mae Llinell Gymorth Byw Heb OfnYn agor mewn ffenest newydd  yn wasanaeth gwybodaeth a chyfeirio i helpu pobl sy'n profi cam-drin yn y cartref.
Ffôn: 0808 80 10 800 


Cyffuriau, alcohol ac ysmugu

Ble i gael help a chyngor cyfrinachol am gyffuriau a / neu broblemau alcohol.
Problemau alcohol a chyffuriau

The FilterYn agor mewn ffenest newydd - gwybodaeth a chyngor am ysmygu ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.

Mae gwybodaeth am wasanaethau i helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu ar y wefan Dim Smygu CymruYn agor mewn ffenest newydd.


Priodas dan orfod

Mae priodasau dan orfod yn anghyfreithlon. Mae hyn yn digwydd pan fydd pwysau ar rywun i briodi yn erbyn ei ewyllys. Gall hyn gynnwys bygythiadau, trais neu bwysau emosiynol. 

Mae Uned Priodasau dan Orfod gan y Llywodraeth. Ffoniwch 020 7008 0151 os ydych yn ceisio atal priodas dan orfod. Mae'r uned hefyd yn darparu amrywiaeth eang o ​wybodaeth ac arweiniadYn agor mewn ffenest newydd i ymarferwyr proffesiynol sy'n cynghori ac yn cefnogi dioddefwyr, ynghyd â llawlyfr i oroeswyr.Yn agor mewn ffenest newydd


Diogelwch ar y Rhyngrwyd

Gwybodaeth am ddiogelwch ar y rhyngrwyd gan CEOP (Canolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein)Yn agor mewn ffenest newydd. Gallai eu gwefan Think U KnowYn agor mewn ffenest newydd fod o ddiddordeb i rieni hefyd.

Mae gan ​Ganolfan Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel y DUYn agor mewn ffenest newydd awgrymiadau e-ddiogelwch, cyngor ac adnoddau i helpu plant a phobl ifanc i fod yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

Cyngor gan yr NSPCC am gadw plant yn ddiogel ar-lein.Yn agor mewn ffenest newydd 

Child online safety: a practical guide for parents and carers whose children are using social media (Gov.uk)Yn agor mewn ffenest newydd (Yn Saesneg yn unig)

Hefyd mae gan y wefan Get Safe Online gwybodaeth am digelu plant arleinYn agor mewn ffenest newydd


Materion Cyfreithiol

Mae Cyngor Ar Bopeth (CAB)Yn agor mewn ffenest newydd yn gallu cynghori ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol.

Mae CAFCASS CymruYn agor mewn ffenest newydd (Gwasanaeth Cynghori'r Llys Plant a Theuluoedd yng Nghymru) yn cynrychioli plant mewn achosion llys teulu.

Gall gwasanaethau cyfryngu helpu pobl sy'n cael ysgariad i gytuno ar drefnaidau ar gyfer plant ac arian. Gall y Cyngor Cyfryngu TeuluolYn agor mewn ffenest newydd eich helpu i ddod o hyd i gyfryngwr lleol.  


Iechyd Meddwl

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS)

Mae CAMHS yn darparu asesiad, triniaeth a chefnogaeth i bobl ifanc sydd ag anawsterau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl. Fel arfer, caiff pobl ifanc eu cyfeirio at CAMHS gan eu meddyg teulu ond gallant gael eu cyfeirio gan ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol hefyd.

Mae CAMHS yn Abertawe yng Nghlinig Plant a Theuluoedd Trehafod, y Cocyd, Abertawe SA2 0GB. Ffôn: 01792 582139

Young MindsYn agor mewn ffenest newydd - gwybodaeth i rieni a phobl ifanc

BeatYn agor mewn ffenest newydd - gwybodaeth i helpu pobl ifanc oresgyn anhwylderau bwyta

Heads Above the WavesYn agor mewn ffenest newydd - yn codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymysg pobl ifanc


Iechyd Rhywiol

Gall pobl ifanc sy'n 25 oed neu'n iau gael at gyngor iechyd rhywiol cyfrinachol, am ddim, a chondomau am ddim, o'r Cynllun Cerdyn Condom (Cerdyn C)Yn agor mewn ffenest newydd

Beichiogrwydd - mae'r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA)Yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor i fenywod a merched sy'n feichiog yn annisgwyl ac sy'n ansicr beth i'w wneud.

Mae Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) yn drosedd. Os ydych chi'n poeni bod plentyn mewn perygl FGM neu wedi dioddef FGM, ffoniwch linell gymorth FGM yr NSPCC (yn ddienw os yw'n well gennych) 24/7 ar 0800 028 3550 neu e-bostiwch fgmhelp@nspcc.org.uk. Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan yr NSPCCYn agor mewn ffenest newydd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM