Chwilio'r wefan
English

Hoffech chi godi mater gyda chraffu?

Mae gan bawb sy'n byw neu sy'n gweithio yn Ninas a Sir Abertawe yr hawl i gyflwyno cais am graffu ar faterion o bwys lleol.

Dylid cyflwyno ceisiadau ysgrifenedig am graffu i Dîm Cefnogi Craffu'r cyngor:

Dîm Cefnogi Craffu
Ystafell Gaerloyw 
Neuadd y Ddinas 
Abertawe
SA1 4PE

E-bost: craffu@abertawe.gov.uk

Dylai'r cais gynnwys y canlynol:

 1. Beth yw'r broblem neu natur y pryder?
 2. Pa ardaloedd neu grwpiau cymunedol y mae'n effeithio arnynt?
 3. Beth byddai'n helpu i ddatrys y broblem?
 4. Pa lwybrau gweithredu rydych wedi eu harchwilio eisoes?
 5. Pam dylai craffu ystyried y mater yn eich barn chi/beth yr hoffech i graffu ei wneud?

Gellir gwrthod cais am y rhesymau canlynol:

 1. Mae'n wacsaw, yn ddifrïol, mae'n gwahaniaethu, mae'n flinderus, yn amhriodol neu'n afresymol.
 2. Mae'n ymwneud â mater lled-farnwrol (e.e. cais penodol am ganiatâd cynllunio) neu benderfyniad y mae ganddo ei broses apelio statudol ei hun.
 3. Mae'r mater eisoes wedi cael ei ystyried gan graffu neu mae craffu yn ymdrin ag ef.
 4. Mae'r mater yn destun achos cyfreithiol neu mae wedi bod yn destun achos cyfreithiol yn ddiweddar neu mae'n cael ei archwilio drwy broses gwyno ffurfiol.
 5. Mae gan y sawl sy'n cyflwyno'r cais fuddiant personol amlwg a sylweddol yn y mater.
 6. Nid yw'r mater yn effeithio'n helaeth ar y gymuned leol.
 7. Mae'r mater yn g?yn bersonol neu'n fater masnachol.
 8. Nid yw'r broblem a/neu rôl craffu'n glir.
 9. Ceir prinder amser ac adnoddau i ymdrin â'r mater.
 10. Gall fod yn fwy priodol i gorff heblaw craffu ymdrin â'r mater

Caiff ceisiadau eu cyfeirio at gadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu a fydd yn ystyried y cais ac yn cyflwyno cynnig am sut i ymdrin â'r cais i gyfarfod nesaf y pwyllgor i'w ystyried.

Gall cadeirydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu wahodd y sawl a gyflwynodd y cais neu unigolion perthnasol eraill i ddod gerbron y pwyllgor i fynegi eu barn.

Gan ystyried barn berthnasol, gall y pwyllgor ddewis:

 1. cynnwys y mater yn ei raglen waith
 2. cyfeirio'r mater at fforwm arall
 3. gwneud dim

Bydd y pwyllgor yn darparu adborth llawn am ei benderfyniad i'r sawl a gyflwynodd y cais gwreiddiol, ynghyd â'r rhesymeg dros ei benderfyniad.

Lle bo'r pwyllgor wedi cytuno i gynnwys y mater yn ei raglen waith, gall ddewis galw ar aelodau a swyddogion i ddod i gyfarfod ac ateb cwestiynau, galw am adroddiad ar y mater, sefydlu ymchwiliad, neu wneud argymhellion i'r corff perthnasol a fydd yn penderfynu ar y mater.

Gellir cael cyngor ar gyflwyno cais neu wybodaeth ychwanegol am y broses graffu drwy e-bostio Tîm Cefnogi Craffu'r Cyngor: craffu@abertawe.gov.uk neu drwy ffonio: 01792 637732.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM