Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal cymdeithasol ac anableddau

Cyngor a chefnogaeth arbenigol i bobl ag anableddau.

Addasiadau i'ch cartref

Gwybodaeth am sut i wneud addasiadau mwy neu lai i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch nam.

Therapi galwedigaethol

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol yn un o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol i helpu pobl hŷn a phobl ag anabledd corfforol neu synhwyraidd i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi eu hunain.

Cofrestru'n anabl

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gadw cofrestr o bobl anabl, mae cofrestru'n wirfoddol.

Plant a phobl ifanc anabl

Mae Tîm Anableddau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anableddau cymedrol i ddifrifol.

Oedolion ag anabledd

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn helpu ac yn annog oedolion anabl i fyw mor annibynnol â phosib gartref, cael cyfleoedd i fynd yma ac acw a dod o hyd i ffyrdd o addasu i'w nam.

Cymhorthion a chyfarpar

Mae amrywiaeth eang o gymhorthion a chyfarpar ar gael a all wneud bywyd yn haws i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd, neu'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd symud o gwmpas.

Adnoddau pellach a chyngor i bobl anabl

Sefydliadau cefnogaeth ac adnoddau ar-lein ar gyfer pobl sy'n byw ag anableddau.
Close Dewis iaith