Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwrandawiadau apêl budd-daliadau (COVID-19)

Gwybodaeth am wrandawiadau apêl yn ystod pandemig Coronafeirws.

Ar hyn o bryd mae pob gwrandawiad Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol rydych yn mynd iddo'n bersonol, wedi'i ohirio.

Mae gwrandawiadau apêl tribiwnlys ar bapur lle bo'n bosib. Yn yr achosion hyn, bydd penderfyniad dros dro yn cael ei wneud a'i anfon at bob parti. Bydd gan bob parti 28 niwrnod i hysbysu'r Gwasanaeth Tribiwnlys os nad ydynt yn cytuno â'r penderfyniad. Ar ôl 28 niwrnod, os nad yw'r naill barti na'r llall wedi anghytuno, bydd y penderfyniad yn gyfrwymol. Ar gyfer achosion na ellir gwneud penderfyniad arnynt ar y papurau, cyn belled ag y bo modd, cynhelir y gwrandawiadau o bell, a gellir gwneud hynny yn absenoldeb partïon. Gall barnwr cyflogedig wneud penderfyniadau ynghylch cyfansoddiad y panel. Bydd y penderfyniadau hyn yn benderfyniad i'r tribiwnlys ac yn gyfrwymol. Os ydych yn anhapus â'r penderfyniad a wnaed gan y tribiwnlys, efallai y byddwch yn gallu ei neilltuo - ceisiwch gyngor. Disgwylir i'r broses hon bara chwe mis ond gall hyn newid.

 

Mae'n bosib y bydd eich apêl budd-daliadau yn cael ei threfnu i'w chynnal dros y ffôn, gweler y manylion canlynol gan un o'n Ymgynghorwyr Hawliau Lles yn esbonio beth i'w ddisgwyl:

Gwrandawiadau apêl budd-daliadau yn cael eu cynnal trwy gynadledda dros y ffôn

Mae rhai gwrandawiadau apêl yn cael eu cynnal dros y ffôn. 

Dylech dderbyn hysbysiad o ddyddiad ac amser eich apêl drwy'r post. Bydd nodiadau hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y canllawiau ar gyfer y gynhadledd ffôn. Er enghraifft, mae'n drosedd i recordio'r gwrandawiad er y bydd yn cael ei recordio gan y gwasanaeth tribiwnlys.

Bydd yr hysbysiad yn dweud wrthych fod yr apêl yn cael ei chynnal 'drwy wrandawiad dros y ffôn'. Bydd yn dweud wrthych ba rif ffôn sydd gan y gwasanaeth tribiwnlys ar eich cyfer. Os yw'r rhif yn anghywir neu os ydych am ddefnyddio rhif gwahanol bydd angen i chi gysylltu â nhw gyda'r wybodaeth newydd. Os nad ydych am i'ch apêl gael ei chynnal dros y ffôn, dylech gysylltu â nhw ar y rhif ffôn sydd yn y llythyr ac egluro hyn.

Caiff yr alwad ffôn ei chychwyn gan wasanaeth awtomataidd, nad yw'n gallu gweithredu os oes gennych gyfleuster sgrinio galwadau. Gofynnir i chi gysylltu â'ch darparwr ffôn i ddileu'r gwasanaeth hwn; os nad ydych yn gallu gwneud hyn, rhowch wybod i'r gwasanaeth tribiwnlys.

Fel arfer, rhoddir 14 diwrnod o rybudd ar gyfer gwrandawiad. Mae'r hysbysiad yn egluro, o ganlyniad i'r sefyllfa bresennol, mae'n bosib y rhoddir llai na 14 diwrnod o rybudd. Mae hefyd yn dweud y gallwch ofyn i ohirio i ddyddiad hwyrach os oes angen mwy o rybudd arnoch. Gallwch hefyd ofyn am hyn os yw'r dyddiad a roddir yn anghyfleus am unrhyw reswm.

Os oes gennych weithiwr cefnogi neu ffrind neu berthynas yr hoffech ei gynnwys yn y gwrandawiad, bydd angen i chi roi gwybod i'r gwasanaeth tribiwnlys a rhoi ei fanylion, gan gynnwys ei rif ffôn. Dylai'r gwasanaeth tribiwnlys gael manylion eich cynrychiolydd os oes gennych un, ond os nad ydych yn siŵr, sicrhewch fod ganddynt y manylion hynny. Gallwch hefyd gael rhywun gyda chi i gadw gwmni i chi ac i'ch cefnogi er, oherwydd y sefyllfa bresennol, ni fydd hyn yn bosib i rai pobl sy'n hunanynysu.

Pan fyddwch yn ateb yr alwad, rhoddir cyfarwyddiadau awtomataidd i chi bwyso *1 ac yna dweud eich enw ar ôl y dôn. Ar ôl hynny bydd y barnwr yn siarad â chi ac yn eich cyflwyno i'r gwrandawiad ac i unrhyw bobl eraill sy'n cymryd rhan.

Cyn y gwrandawiad

Dylid anfon unrhyw dystiolaeth neu wybodaeth rydych am i'r panel eu hystyried at Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlThEM) yn y modd arferol. Os ydych yn anfon pethau drwy'r post caniatewch amser iddo gyrraedd. Bydd y cyfeiriad ar ohebiaeth gan GLlThEM. 

Dylech gynnwys eich enw, rhif yswiriant gwladol a chyfeirnod apêl ar unrhyw beth y byddwch yn ei anfon. Mae cyfeirnod yr apêl wedi'i nodi yn y llythyr sy'n rhoi manylion y gwrandawiad i chi. 

Os ydych yn poeni na fydd eich gwybodaeth yn cyrraedd mewn pryd ar gyfer y gwrandawiad, dylech ofyn am ohiriad. Cofiwch, mae'n rhaid i'r wybodaeth gael ei phrosesu a'i e-bostio at aelodau'r panel, a gall hyn gymryd sawl diwrnod ar ôl iddi gael ei derbyn, weithiau'n hirach. Ffoniwch y rhif ar eich llythyr i gael gwybod a dderbyniwyd yr wybodaeth rydych chi wedi'i hanfon. Anfonir copi yn ôl atoch o unrhyw beth y byddwch yn ei anfon i'w ychwanegu at eich papurau apêl, ond os caiff yr wybodaeth ei hanfon ychydig cyn y gwrandawiad, efallai na fyddwch yn ei derbyn yn ôl mewn pryd.

Gallwch e-bostio dogfennau at sscsa-cardiff@Justice.gov.uk - cofiwch nodi eich enw, rhif YG a rhif cyfeirnod yr apêl yn glir yn yr e-bost.

Y gwrandawiad apêl ei hun

Pethau i'w hystyried:

 • Mae'n bosib na fyddwch yn cysylltu â chi 'ar amser'. Gallai eich gwrandawiad fod am 10.00am ac efallai na fyddwn yn eich ffonio tan 10.15am neu'n hwyrach. Mae'r nodiadau a anfonir atoch yn dweud wrthych pa mor hir i aros a pha gamau i'w cymryd os byddwch yn poeni nad yw eich gwrandawiad wedi dechrau.
   
 • Mae manteision ac anfanteision i beidio â gallu gweld y panel neu i beidio â chael eich gweld gan y panel. Efallai y bydd llai o straen o beidio â chael eich gwylio, ond gall iaith y corff helpu pobl i ddeall beth rydych yn ei ddweud a sut rydych yn teimlo. Fodd bynnag, gall fod yn gamarweiniol hefyd. Os ydych yn dibynnu ar iaith y corff llawer, cofiwch hyn. Gall hyn olygu bod angen i chi ofyn i gwestiynau gael eu hailadrodd fwy neu eu haralleirio er mwyn deall yr hyn a ofynnir i chi. 
   
 • Os byddwch yn ateb cwestiwn ac wedyn yn sylweddoli eich bod wedi camddeall a'ch bod wedi rhoi gwybodaeth anghywir, rhowch wybod i'r panel.
   
 • Os ydych yn teimlo bod y panel wedi camddeall neu wedi camglywed eich ateb, dywedwch wrthyn nhw a cheisiwch esbonio.
   
 • Gwnewch eich hun mor gyfforddus â phosib ar gyfer y gwrandawiad. Mantais gwrandawiad dros y ffôn yw y gallwch symud pan fydd angen, a gallwch eistedd, sefyll neu orwedd i lawr.
   
 • Sicrhewch fod eich ffôn wedi'i wefru a'i fod yn gweithio.
   
 • Gofynnwch am seibiant os oes angen un arnoch. Ni ddylid gwrthod hyn. Dylid dod â'r alwad i ben gyda phawb yn roi'r ffôn i lawr a bydd rhywun yn eich ffonio nôl ar amser cytunedig.
   
 • Mae'n iawn i chi ofyn am seibiant er mwyn i chi gael siarad â'ch cynrychiolydd neu'ch gweithiwr cefnogi. Mae hyn yn bwysig os ydych chi'n drysu ac y mae angen cyngor arnoch ynghylch yr hyn sy'n digwydd, yr hyn sy'n cael ei ofyn a'r hyn sy'n ddisgwyliedig ohonoch. Yna gallwch eu ffonio, neu gallant eich ffonio chi, yn y modd arferol yn ystod y seibiant.
   
 • Rhowch wybod i'r panel os ydych yn cael trafferth clywed - a daliwch ati i roi gwybod iddyn nhw os nad yw'n gwella. Peidiwch â cheisio dyfalu yr hyn sy'n cael ei ddweud os na allwch chi glywed yn iawn.
   
 • Os nad ydych yn deall y cwestiwn, gofynnwch iddo gael ei ailadrodd gymaint o weithiau ag sydd angen. 
   
 • Rhowch amser i chi'ch hun i feddwl cyn ateb. Os ydych chi'n cael eich rhuthro neu mae rhywun yn torri ar eich traws cyn i chi orffen siarad, gofynnwch iddyn nhw bwyllo a rhoi rhagor o amser i chi ateb.
   
 • Diffoddwch bob radio, teledu, dyfeisiau digidol megis Alexa a ffonau eraill yn yr ystafell rydych ynddi.
   
 • Peidiwch â sgwrsio â phobl sydd gyda chi yn ystod y gwrandawiad heb roi gwybod i'r panel eich bod chi am wneud hynny. Gofynnwch i unrhyw un sydd gyda chi i beidio â siarad â chi yn ystod y gwrandawiad.

Pwy fydd yn y gwrandawiad

 • Bydd y Panel yn cynnwys 1, 2 neu 3 pherson, yn dibynnu ar y math o wrandawiad. Ar gyfer budd-daliadau anabledd (Taliad Annibynnol Personol, Lwfans Gweini a Lwfans Byw i'r Anabl) bydd 3 aelod panel: Barnwr, meddyg ac aelod lleyg. Ar gyfer budd-daliadau 'Analluedd' (Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chredyd Cynhwysol) bydd barnwr a meddyg ac ar gyfer y rhan fwyaf o wrandawiadau eraill bydd barnwr yn unig. Efallai y bydd 'swyddog cyflwyno' hefyd. Bydd hwn yn rhywun o'r Adran Gwaith a Phensiynau (neu pa adran bynnag a wnaeth y penderfyniad). Nid ydynt ar y panel ac ni fyddant yn cymryd rhan yn y penderfyniad ond gallant ofyn cwestiynau i chi ac egluro eu penderfyniad i'r panel.
   
 • Mae hyn yn golygu y gallai fod nifer o bobl yn cymryd rhan ac ni fyddwch yn gallu gweld pwy sy'n siarad. Dylai'r barnwr egluro hyn drwy esbonio ar bob cam beth sy'n digwydd a phwy sy'n gofyn y cwestiynau.
   
 • Os oes gennych weithiwr cefnogi, ffrind neu gynrychiolydd, ni chaniateir iddynt ateb y cwestiynau ar eich rhan a dywedir wrthynt ar y dechrau i beidio â thorri ar draws. Fodd bynnag, os oes angen i rywun dorri ar draws, gallant wneud hynny drwy ofyn caniatâd ac efallai y caniateir iddynt wneud hynny. Fodd bynnag, efallai y gofynnir iddynt aros tan yn ddiweddarach yn y gwrandawiad cyn siarad. Bydd hyn yn dibynnu ar y barnwr.
   
 • Ar ddiwedd y gwrandawiad byddwch yn cael gwybod oddeutu pryd i ddisgwyl penderfyniad, a fydd yn cael ei anfon atoch drwy'r post fel arfer.