Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau

Oes angen cymorth arnoch gyda chostau byw? Cymerwch gip ar ein tudalennau cymorth costau byw: Cymorth Costau Byw

Taliadau costau byw

Mae taliadau ar gael gan lywodraethau Cymru a'r DU i helpu gyda chostau byw.

Cyfrifianellau budd-daliadau

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys ar gyfer unrhyw fudd-daliadau gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio.

Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai i'ch helpu gyda chostau rhent a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor er mwyn helpu gyda chostau treth y cyngor.

Banciau bwyd a chefnogaeth

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Cynhyrchion mislif am ddim

Mae cynhyrchion mislif am ddim ar gael mewn nifer o leoliadau o gwmpas Abertawe.

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o fudd-daliadau prawf modd heb eu hawlio bob blwyddyn. Gall deall yr hyn y mae hawl gennych ei gael a chyflwyno cais ymddangos yn gymhleth, ond mae sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gefnogaeth mewn nwyddau i bobl yng Nghymru sydd angen cymorth brys.

Taliadau Tai Dewisol

Mae Taliadau Tai Dewisol (TTD) yn daliadau ychwanegol i helpu gyda chostau rhent neu gostau tai. Maent ar gael i bobl sy'n derbyn naill ai Budd-dal Tai neu elfen dai o Gredyd Cynhwysol yn unig.

Budd-daliadau eraill

Rhagor o wybodaeth am fudd-daliadau lles statudol i bobl mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Apeliadau a gwrandawiadau budd-daliadau

Gwybodaeth am sut i apelio os nad ydych yn cytuno â phenderfyniad a beth sy'n digwydd mewn gwrandawiadau apêl.

Mudo i Gredyd Cynhwysol

Symud o fudd-daliadau etifeddol presennol i Gredyd Cynhwysol.

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Gwisg Ysgol - PDG - Mynediad yn flaenorol)

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau gallech arbed arian drwy hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Wcráin - sut gallwch helpu

Mae Abertawe yn adnabyddus fel Dinas Noddfa. Mae gennym hanes o groesawu pobl o wahanol genedligrwydd, ethnigrwydd a chrefyddau yn ogystal â'r rheini sy'n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth mewn gwledydd eraill.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Medi 2022