Toglo gwelededd dewislen symudol

Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai i'ch helpu gyda chostau rhent a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor er mwyn helpu gyda chostau treth y cyngor.

Gwneud cais am fudd-daliadau

Gwybodaeth am sut i wneud cais am Fudd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor os ydych chi ar incwm isel.

Adrodd am newid mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich budd-daliadau

Os ydych yn hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor a/neu Fudd-dal Tai ac mae eich amgylchiadau'n newid, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith.

Sut i apelio yn erbyn penderfyniad budd-dal

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad am eich hawliad am Fudd-dal Tai a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor yna gallwch ofyn am ragor o wybodaeth am ein penderfyniad neu gyflwyno apêl.

Lwfans Tai Lleol

Os ydych yn rhentu gan landlord preifat, mae swm y Budd-dal Tai y gallwch ei dderbyn yn seiliedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol ar gyfer eich amgylchiadau.

Twyll budd-dal

Cewch wybod mwy am dwyll budd-dal a sut gallwch helpu i'w atal.

Sut caiff eich budd-dal ei dalu?

Dysgwch sut y byddwch yn derbyn unrhyw fudd-daliadau y gallwch eu hawlio gennym ni.

Deall eich llythyr hysbysiad o fudd-daliadau

Bob tro y caiff eich hawliad budd-dal ei gyfrifo, anfonir hysbysiad penderfyniad gostyngiad budd-dal atoch gyda llythyr datganiad o'r rhesymau ynghlwm.

Cyngor ar fudd-daliadau os ydych yn landlord

Gwybodaeth ddefnyddiol i landlordiaid os oes ganddynt denantiaid/deiliaid contract sy'n hawlio Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol.

Cyngor ar fudd-dal os ydych yn hunangyflogedig

Gwybodaeth ddefnyddiol am sut bydd bod yn hunangyflogedig yn effeithio ar eich hawl am fudd-dal tai neu ostyngiad treth y cyngor.

Ymweld â'r Ganolfan Gyswllt

Gallwch ymweld â'r Ganolfan Gyswllt os oes angen i chi gyflwyno dogfennau gwreiddiol i gefnogi hawliad am fudd-dal newydd neu gyfredol, neu os hoffech drafod ymholiad cymhleth.

Gordaliadau Budd-dal Tai

Gall gordaliadau ddigwydd os na roddwyd gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau ar y pryd y digwyddodd.

Cysylltwch â ni am Ostyngiad Treth y Cyngor neu Fudd-dal Tai

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i'n holi am y budd-daliadau hyn a'ch hawliad.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

I weinyddu'r gwasanaethau amrywiol y mae'n eu rheoli, bydd Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau'r cyngor yn casglu data personol amdanoch chi a'ch teulu.

Cyfrifianellau budd-daliadau

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys ar gyfer unrhyw fudd-daliadau gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio.

Taliadau Tai Dewisol

Mae Taliadau Tai Dewisol (TTD) yn daliadau ychwanegol i helpu gyda chostau rhent neu gostau tai. Maent ar gael i bobl sy'n derbyn naill ai Budd-dal Tai neu elfen dai o Gredyd Cynhwysol yn unig.
Close Dewis iaith