Chwilio'r wefan
English
Information

Cyngor i landlordiaid ar Fudd-dal Tai

Os ydych yn landlord preifat, dim ond hyn a hyn o wybodaeth y gallwn ni ei rhoi i chi am hawl tenant ar gyfer Budd-dal Tai ac ni allwn dalu Budd-dal Tai'n uniongyrchol i chi oni bai bod amgylchiadau penodol. Os yw eich tenant yn derbyn Credyd Cynhwysol, bydd y DWP yn ymdrin â phob ymholiad neu gais am daliad gan landlordiaid.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol a sut mae'n effeithio arnoch fel landlord ar y dudalen hon. Llinell ffôn y Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol yw 0345 6000 723 neu 0845 6000 723.

Gwybodaeth y gallwn ni ei rhoi i chi

Mae manylion unrhyw hawl ar gyfer budd-dal a wneir gan eich tenant yn gyfrinachol. Os nad yw Budd-dal Tai'n cael ei dalu i chi, ni allwn hyd yn oed ddweud wrthych a oes hawl wedi cael ei wneud oni bai bod eich tenant wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Os yw Budd-dal Tai'n daladwy i chi, byddwn yn gallu dweud wrthych:

  • Yr hawliad wythnosol
  • Pryd mae budd-dal yn dechrau ac yn dod i ben
  • Pryd mae'r hawliad yn newid.

Ni ellir rhoi unrhyw wybodaeth arall am hawl i landlordiaid oni bai ein bod yn cael caniatâd ysgrifenedig gan y tenant i wneud hynny.

Allwn ni dalu Budd-dal Tai eich tenant yn uniongyrchol i chi?

Fel arfer, i'r rhan fwyaf o denantiaid newydd, yr ateb i'r cwestiwn hwn yw na allwn. Fel arfer mae tenantiaid newydd yn hawlio Budd-dal Tai o dan y rheolau Lwfans Tai Lleol ac ni allant ddewis i'r budd-dal gael ei dalu'n uniongyrchol i'r landlord.

Gallwn wneud y taliad yn uniongyrchol i chi dan yr amgylchiadau canlynol er bydd rhaid rhoi gwybod i ni bod un neu fwy o'r meini prawf yn berthnasol a bydd angen i ni weld tystiolaeth sy'n ategu unrhyw ddatganiadau a wneir.

  • Os oes gan eich tenant ôl-ddyledion rhent o wyth wythnos neu fwy, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib. Pan fyddwn yn fodlon bod arno lai nag wyth wythnos o rent, gallwn ddechrau talu eich tenant eto.
  • Os yw eich tenant yn fregus ac yn methu rheoli ei faterion ei hun.
  • ​Os nad yw eich tenant yn debygol o dalu ei rent.
  • Os oes didyniadau'n cael eu gwneud i Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith eich tenant i dalu'r ôl-ddyledion rhent.

Y ffordd orau o ofyn i ni dalu Budd-dal Tai Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk

PDF Document Cais landlord i dderbyn Budd-dal Tai yn uniongyrchol (PDF, 46KB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Os yw eich tenantiaid wedi bod gyda chi am beth amser (blynyddoedd fel arfer) ac nid yw eich hawl ar gyfer Budd-dal Tai'n rhan o'r rheolau Lwfans Tai Lleol, gallant ddewis i daliadau gael eu gwneud yn uniongyrchol i chi. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallant hefyd ofyn i ni beidio â thalu i chi'n uniongyrchol ar unrhyw adeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM