Chwilio'r wefan
English

Cyfraddau Lwfans Tai Lleol

Y cyfraddau Lwfans Tai Lleol presennol ar gyfer Abertawe.

Nifer yr ystafelloedd

Cyfradd Lwfans Tai Lleol (LHA)

Ystafell/ystafell a gwely a rennir

£62.50 yr wythnos

1 ystafell wely

£103.56 yr wythnos

2 ystafell wely

£113.92 yr wythnos

3 ystafell wely

£120.82 yr wythnos

4 ystafell wely

£166.16 yr wythnos

Mae Lwfans Tai Lleol wedi cael ei gyfyngu ar y gyfradd 4 ystafell wely. Hyd yn oed os yw maint eich teulu'n golygu y byddai angen eiddo â mwy na 4 ystafell wely arnoch fel arfer, bydd eich budd-dal yn parhau i gael ei seilio ar y gyfradd 4 ystafell wely.

 

Faint o ystafelloedd mae eu hangen arnaf?

Unigolyn o dan 35 oed

Mae rhai eithriadau i hyn e.e. i bobl ag anableddau, gallwch wirio gyda ni i weld a yw hyn yn berthnasol i chi.

Cyfradd ystafell a rennir/fflat un ystafell
Unigolyn dros 351 ystafell wely *
Pâr1 ystafell wely *
2 blentyn o dan 10 oed (y naill ryw neu'r llall)1 ystafell wely
2 blentyn dros 10 oed ond yn iau nag 16 oed (yr un rhyw)1 ystafell wely
Unrhyw blentyn arall1 ystafell wely
Oedolyn arall1 ystafell wely

Person nad yw fel arfer yn byw yn yr eiddo, ond sy'n darparu gofal dros nos rheolaidd i'r hawliwr neu ei bartner (cyn belled ag y bod ystafell wely sbâr iddynt yn yr eiddo).

Gweler y Daflen Gofalwr isod am fwy o wybodaeth.

1 ystafell wely

Os byddwch yn dewis byw mewn ystafell mewn ty a rennir neu mewn fflat un ystafell, byddwch yn gymwys i dderbyn y gyfradd am ystafell a rennir yn unig.

Enghraifft: Mae angen 4 ystafell wely ar bâr a chanddynt fab 14 oed, merch 9 oed a pherson annibynnol yn eu teulu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM