Chwilio'r wefan
English
Piggy bank

Gordaliadau Budd-dal Tai

Mae gordaliadau'n digwydd fel arfer oherwydd na roddwyd gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau ar y pryd y digwyddodd.

Sut byddaf yn gwybod os wyf wedi cael gordaliad?

Byddwn yn anfon llythyr atoch i ddweud wrthych a fydd yn esbonio'r rheswm pam y digwyddodd, pa mor hir rydych wedi cael eich gordalu a'r swm i'w ad-dalu.

Ydy'r gordaliad yn gywir?

Os ydym wedi gwneud penderfyniad yn seiliedig ar newid yn eich amgylchiadau ond nid oes gennym fanylion llawn eich incwm newydd neu'ch amgylchiadau newydd am gyfnod y gordalu, bydd ein llythyr yn gofyn i chi ddarparu'r wybodaeth hon. Os ydych yn anfon atoch y manylion yr ydym wedi gofyn amdanynt, efallai y bydd modd i ni leihau'r gordaliad.

Beth os nad oes modd i mi ad-dalu'r gordaliad mewn un taliad?

Penderfynwch faint rydych yn meddwl y gallwch ein talu bob wythnos ac yna ffoniwch ni ar 01792 635877. Am gyfnod dros dro, oherwydd Coronafeirws, ni fyddwch yn gallu casglu neu ddarparu gwybodaeth yn bersonol yn y Ganolfan Ddinesig neu mewn Swyddfeydd Tai Lleol. Gallwch e-bostio unrhyw ymholiadau at gordaliadau.budddaliadau@abertawe.gov.uk

Os yw eich cynnig yn rhesymol, efallai y bydd modd i ni gytuno ar yr ad-daliadau ar unwaith. Fodd bynnag, os na allwn, mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi gyflawni PDF Document Ffurflen Cyllideb Bersonol (PDF, 291KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Os ydych yn bwriadu galw heibio i'n swyddfa i drafod ad-daliadau, byddai'n syniad da i lenwi'r cynlluniwr cyllideb cyn eich ymweliad.

Ble byddaf yn dod o hyd i'm cyfeirnod rhif?

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn gofyn am y cyfeirnod rhif ar yr anfoneb/nodyn atgoffa/hysbysiad terfynol a anfonwyd atoch. Mae hwn i'w weld yn ei flwch ei hun ychydig o dan y prif pennawd, sef

Anfoneb gordaliad Budd-dal Tai neu Nodyn atgoffa/hysbysiad terfynol o ordaliad Budd-dal Tai.

Overpayment Invoice with arrows

Sut i ad-dalu gordaliad

Weithiau gallwn adennill y gordaliad trwy ddidynnu swm wythnosol o unrhyw Fudd-dal Tai y mae gennych hawl i'w dderbyn. Os dyna beth sy'n digwydd, byddwn yn anfon llythyr atoch i esbonio'r swm sy'n cael ei adennill bob wythnos. Mae'n rhaid i chi dalu'r swm a ddidynnir i'ch landlord yn ogystal ag unrhyw rent yr ydych eisoes yn ei dalu er mwyn sicrhau nad ydych yn cronni ôl-ddyledion.

Os na allwn adennill y ddyled trwy'r dull hwnnw dros gyfnod rhesymol, byddwn yn anfon bil atoch gan ofyn am ad-daliad.

Mae sawl ffordd o'n talu os anfonwn fil atoch.

  • Trwy ddefnyddio system dalu dros y ffôn awtomataidd y cyngor - sicrhewch fod eich rhif anfoneb a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd wrth law a ffoniwch 0300 4562775 (cyfradd leol) a dilynwch y cyfarwyddiadau a roddir.
  • Trwy ddefnyddio ein system dalu ar-lein - dewiswch a ydych am wneud ad-daliad o ordaliad Budd-dal Tai i denant preifat neu ordaliad Budd-dal Tai i denant y cyngor.
  • Trwy ddefnyddio'r rhan fwyaf o gardiau debyd neu gredyd* - ffoniwch ni gyda manylion y gordaliad ar 01792 635877. Croeso i chi sgwrsio yn Gymraeg
  • Trwy'r post - anfonwch siec yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' at Pennaeth Cyllid a Chyflwyno, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.
  • Trwy archeb sefydlog. Argraffwch y ffurflen archeb sefydlog sy'n ynghlwm wrth y we-dudalen hon a'i dychwelyd i 'Dinas a Sir Abertawe, Is-adran Budd-daliadau, Tîm Adennill Dyledion, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN'. Cwblhewch ddwy ran y ffurflen (y mandad a'r gydnabyddiaeth o'r gordaliad).
  • Trwy ddidyniadau o'ch cyflog os ydych yn gweithio i Ddinas a Sir Abertawe. Ffoniwch ni ar 01792 635877 i wneud y trefniadau angenrheidiol os ydych am wneud hyn. Croeso i chi sgwrsio yn Gymraeg

Atodiad Enillion Uniongyrchol (AEU)

Wrth ddefnyddio'r dull hwn, mae'n ofynnol i gyflogwyr wneud didyniadau o gyflog eu gweithwyr ac yna caiff y symiau a ddidynnir eu talu i'r cyngor er mwyn lleihau neu glirio'r ddyled.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM