Chwilio'r wefan
English
Warning ! in circle

Twyll budd-dal - beth rydych chi'n ei wybod amdano?

Cewch wybod mwy am dwyll budd-dal a sut gallwch helpu i'w atal.

Sut gallaf roi gwybod am dwyll?

Os ydych yn credu bod rhywun yn cyflawni twyll budd-dal, gallwch roi gwybod amdano ar-lein i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).Yn agor mewn ffenest newydd​.

Bydd yn ystyried yr wybodaeth yr ydych yn ei darparu ac yn cysylltu â'r cyngor lle bo hynny'n berthnasol.

Mae'n rhaid bod ganddynt reswm da dros ymchwilio i rywun am dwyll budd-dal, felly bydd y ffurflen yn gofyn i chi roi cymaint o wybodaeth â phosib. Er enghraifft:

  • Enw a chyfeiriad y person yr ydych yn rhoi gwybod amdano
  • Disgrifiad o'r person
  • Y math o dwyll budd-dal yr ydych yn credu ei fod yn ei gyflawni a pham rydych yn credu hyn
  • Gwybodaeth am ei gyflogwr, os ydych yn credu ei fod yn gweithio

Mae'r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn gwbl gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi roi eich enw oni bai y dewiswch chi.

Hefyd gallwch roi gwybod am dwyll budd-dal dros y ffôn

Llinell Gymorth Twyll Budd-dal Genedlaethol (NBFH)

Ffôn: 0800 854 440
Ffôn Testun: 0800 328 0512
Ffôn Cymraeg: 0800 678 3722 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.00am tan 6.00pm)

Neu drwy'r post:  NBFH, Blwch Post 224, Preston PR1 1GP.

Yr hyn sy'n digwydd ar ôl i chi roi gwybod am rywun

Bydd Gwasanaeth Ymchwilio i Dwyll y DWP yn ystyried yr wybodaeth yr ydych yn ei darparu. Os ydych wedi rhoi digon o wybodaeth, bydd yn gallu gwirio hawl y person i'r budd-dal.

Ni chaniateir i'r Gwasanaeth Ymchwilio i Dwyll ddweud wrthych am ganlyniad ei ymchwiliadau.

Weithiau ni chaiff unrhyw gamau gweithredu eu cymryd oherwydd efallai bod y person wedi datgan newid yn ei amgylchiadau ac nid yw hwn yn effeithio ar ei fudd-dal.

Bydd y Gwasanaeth Ymchwilio i Dwyll yn cymryd camau gweithredu os yw'n darganfod bod y person wedi cyflawni twyll budd-dal. Gall camau gweithredu gynnwys atal budd-daliadau rhywun a'i erlyn mewn llys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM