Chwilio'r wefan
English
House in hand

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen tai tuag at atebolrwydd rhentu, ond rydych dal yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent, efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol drwy gyflwyno cais am Daliad Tai Dewisol (TTD).

Oherwydd telir TTD o gronfa gyfyngedig, fe'u dyrennir fel arfer fel mesur tymor byr i helpu pobl wrth iddynt ymdrechu i ddatrys eu hanawsterau ac mae'r cyngor yn targedu taliadau i'r rhai y mae'r angen mwyaf arnynt.

Gallwch gyflwyno cais am TTD tuag at eich Costau Tai am y rhesymau canlynol:

 • Rydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai
 • Mae eich Budd-dal Tai'n is na'r rhent llawn, gan dynnu pris unrhyw wasanaethau na all Budd-dal Tai dalu amdanynt, megis taliadau am wres neu drethi dŵr.
 • Rydych yn derbyn Credyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen tai.

Mae costau tai'n golygu atebolrwydd rhentu; fodd bynnag, gellir dehongli costau tai yn fwy eang i gynnwys; rhent ymlaen llaw; blaendaliadau; a chyfandaliadau sy'n gysylltiedig ag angen tai megis costau symud.

Sut i wneud cais am TTD  

Os ydych yn cyflwyno cais am gymorth gyda'ch atebolrwydd rhent

Er bod y Ganolfan Ddinesig ar gau, gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth gefnogol drwy e-bost hefyd.

PDF Document Taliadau Tai Dewisol – ffurflen olygadwy (PDF, 155KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Neu gallwch argraffu'r fersiwn hon o'r ffurflen a'i phostio i: Budd-daliadau Tai, Canolfan Ddinesig, Oystermouth Road, Abertawe SA1 3SN.

PDF Document Taliadau Tai Dewisol – fersiwn i’w hargraffu (PDF, 58KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Taliadau Tai Dewisol (Word, 47KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych yn cyflwyno cais am gymorth gyda rhent ymlaen llaw, blaendal neu gostau symud

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk. Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth gefnogol drwy e-bost hefyd.

PDF Document Taliadau Tai Dewisol: treuliau symud – ffurflen olygadwy (PDF, 100KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Sut bynnag y byddwch yn cyflwyno cais, nodwch gymaint o wybodaeth â phosib i'n helpu i ddeall pam mae eich amgylchiadau'n arbennig.

Gellir cysylltu â'r Is-adran Budd-daliadau drwy ffonio 01792 635353 rhwng 10am a 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fel arall gallwch e-bostio budd-daliadau@abertawe.gov.uk

Pryd gallwn wneud Taliad Tai Dewisol

Dyma enghreifftiau o'r sefyllfaoedd lle gallwn dalu TTD:

 • Os oes gennych dreuliau ychwanegol oherwydd amgylchiadau arbennig megis bod rhywun o'ch aelwyd yn yr ysbyty.
 • Os ydych yn profi caledi dros dro oherwydd colli swydd neu golli budd-dal wrth ddychwelyd i'r gwaith.
 • Os ydych mewn perygl o golli'ch cartref lle'r ydym yn meddwl y gallai TTD atal hyn.
 • Os cafodd eich dyraniad Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol ei leihau oherwydd meini prawf maint y sector cymdeithasol (y dreth ystafell wely) ac mae angen cymorth arnoch gyda'r costau symud i eiddo llai.

Pryd na allwn wneud taliad

Nid yw'r taliad ychwanegol hwn ar gael at y dibenion canlynol:

 • Cymorth gyda Threth y Cyngor.
 • Ar gyfer dŵr, prydau, tanwydd neu unrhyw daliadau gwasanaeth anghymwys arall sydd wedi'u cynnwys yn eich rhent.
 • Talu am unrhyw ddiffyg mewn Budd-dal Tai oherwydd adennill unrhyw ordaliadau.
 • Talu rhent sy'n amlwg yn ormodol.
 • Talu cynnydd yn eich rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent sy'n weddill.
 • Talu cost cosbau a gostyngiadau penodol mewn budd-daliadau e.e. cosb gwrth-dwyll.
 • Os nad yw eich Credyd Cynhwysol yn cynnwys elfen tai.

Ar ôl i chi wneud cais

 • Os ydym yn penderfynu ein bod yn gallu gwneud taliad, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych faint gaiff ei dalu ac am faint o amser.
 • Os ydym yn penderfynu na allwn wneud taliad, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn dweud wrthych y rhesymau dros ein penderfyniad.
 • Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad. Rhaid i'r person a wnaeth gais am y TTD (neu ei gynrychiolydd)  wneud ei gais yn ysgrifenedig ac o fewn mis calendr o ddyddiad llythyr y penderfyniad. 

Telir TTD naill ai yn yr un ffordd â'ch Budd-dal Tai neu os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, drwy'r dull a ddewisoch yn eich cais.

Pethau i'w cofio

 • Ni all TTD eich helpu gyda'ch Treth y Cyngor.
 • Cyflwynwch gais cyn gynted â'ch bod yn meddwl bod angen cymorth ychwanegol arnoch.
 • Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib i'n helpu i ddeall pam mae eich amgylchiadau'n arbennig.

Cwestiynau cyffredin am daliadau tai dewisol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am daliadau tai dewisol (TTD).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM