Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am daliadau tai dewisol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am daliadau tai dewisol (TTD).

Sawl cais a wnaed i'r cyngor a faint oedd yn aflwyddiannus?

Ceisiadau am TTD
 Cyfanswm nifer y ceisiadau am TTDNifer y ceisiadau aflwyddiannus
2021/222033591
2020/211862552
2019/202490897
2018/1931131183
2017/182610639

Ar gyfartaledd, pa mor hir mae'n ei gymryd i brosesu cais am TTD, o dderbyn y cais i roi'r penderfyniad terfynol i'r ymgeisydd?

Tua 8 wythnos ar gyfartaledd. Fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser os nad yw'r ymgeisydd yn darparu'r wybodaeth angenrheidiol y gofynnir amdani i benderfynu ynghylch yr hawliad.

Ydych chi'n cynnwys Lwfans Byw i'r Anabl rhywun fel rhan o'i incwm aelwyd? 

Nac ydym

Pa ffigur y mae'r llywodraeth wedi'i roi ar gyfer eich cronfa TTD ym mhob blwyddyn ariannol?

2022/23 - £387,651.00 (dyma ein dyraniad arian cychwynnol - cawn wybod yn nes ymlaen yn y flwyddyn am unrhyw gyllid ychwanegol)
2021/22 - £558,279.00 gan Lywodraeth Cymru (darparwyd £198,518.00 o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru hefyd)
2020/21 - £635,429.00
2019/20 - £585,574.00
2018/19 - £654,888.00

A wnaethoch chi wario mwy na dyraniad TTD y llywodraeth yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf? A wnaeth eich cyngor ychwanegu at ddyraniad y llywodraeth?

Do, gwariwyd mwy na'r gronfa ond nid oeddem wedi ychwanegu ati, darparwyd y gwariant ychwanegol o £198,518.00 gan Lywodraeth Cymru.

Beth yw'r cyfnod byrraf rydych wedi dyrannu TTD ar ei gyfer?

Diwrnod ar gyfer costau symud celfi. Gallai budd-dal ar gyfer 2 gartref cyn preswylio hefyd fod yn ddiwrnod.

Ydych chi'n cyfyngu ar nifer y dyraniadau TTD y gall ymgeisydd eu derbyn?

Ni chaiff unrhyw gyfyngiadau eu gwneud.

Close Dewis iaith