Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am Asiantaethau Gofal Cartref i Bobl sy'n Defnyddio Taliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 46)

Mae'r dudalen hon i bobl sy'n defnyddio, neu'n ystyried defnyddio, taliad uniongyrchol i dalu am wasanaethau gofal.

Mae'n rhoi gwybodaeth am brynu gofal gan asiantaeth gofal cartref a reoleiddir ac yn rhoi manylion cyswllt y fath wasanaethau yn Abertawe.

Hefyd, gallai fod yn ddefnyddiol i bobl a hoffai wneud trefniadau am ofal cartref yn annibynnol ar y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Nodyn pwysig:   Yn ôl asesiad y Gwasanaethau Cymdeithasol, os oes angen gofal a chefnogaeth arnoch y gellir eu bodloni gan wasanaeth asiantaeth gofal cartref, ond nid ydych wedi trefnu defnyddio taliad uniongyrchol er mwyn gwneud hyn, nid yw'r wybodaeth hon yn briodol ar gyfer eich anghenion

Os nad ydych yn defnyddio taliad uniongyrchol, bydd y cyngor yn gwneud y trefniadau hyn i chi gan ddefnyddio un o nifer o asiantaethau 'achrededig' y mae'r cyngor yn eu defnyddio.  Bydd manylion am yr asiantaethau hyn gan eich rheolwr gofal.  Hefyd, efallai y bydd ein ffeithlen  PDF Document Gofal yn y Cartref (Ffeithlen 015) (PDF, 78KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn ddefnyddiol i chi.

Beth yw Taliad Uniongyrchol?

Yn ôl asesiad y Gwasanaethau Cymdeithasol, os nad ydych yn gymwys am ofal neu wasanaethau cefnogi, gallwch ddewis i'r Gwasanaethau Cymdeithasol drefnu gwasanaeth i chi neu gallwch ddewis cael taliad fel y gallwch wneud eich trefniadau'ch hunain.  Mae mwy o wybodaeth yn ein ffeithlen  PDF Document Rheoli eich cefnogaeth gyda Thaliadau Uniongyrchol (Ffeithlen 003) (PDF, 107KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gellir defnyddio taliadau uniongyrchol i dalu am help gyda thasgau personol megis codi, ymolchi, gwisgo, mynd i'r gwely a thasgau ymarferol megis help gyda phrydau a thasgau cysylltiedig eraill i'ch helpu i fyw yn eich cartref eich hunan.
Os ydych yn derbyn taliad uniongyrchol, gallwch ddewis prynu gofal o asiantaeth neu gallwch gyflogi'ch cynorthwy-ydd personol neu wneud y ddau.  
Mae'r ffeithlen hon ond yn dweud wrthych am ddefnyddio asiantaeth gofal cartref.  I gael mwy o wybodaeth am gyflogi cynorthwy-ydd personol, cysylltwch â Tîm Byw'n Annibynnol y Cyngor ar 01792 636445.

Pam y byddai angen i mi ddefnyddio Taliad Uniongyrchol?

Mae Taliadau Uniongyrchol yn rhoi mwy o hyblygrwydd, dewis a rheolaeth i chi ynglŷn â phwy sy'n darparu eich gofal a phryd rydych yn ei dderbyn.

Mae'n bosib bod rhai pobl eisoes wedi bod yn prynu gofal yn breifat gan asiantaeth gofal cyn cael eu hasesu i fod yn gymwys i gael cefnogaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Os ydych yn dymuno parhau gyda'r un asiantaeth, a chadw'r staff gofal rydych eisoes yn eu hadnabod, gellir rhoi Taliad Uniongyrchol i chi fel cyfraniad at eich costau. Gallai dilyniant gofal fod yn arbennig o fanteisiol i bobl sy'n byw gyda dementia neu gyflyrau eraill sy'n achosi colli'r cof.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol efallai na fydd y Taliad Uniongyrchol yn cynnwys cost lawn y gofal gan yr asiantaeth yr ydych yn ei dewis ac efallai bydd rhaid i chi dalu swm atodol eich hun. Os ydych yn hawlio Lwfans Gweini gallai'r taliad hwnnw dalu am y swm atodd yn gyfan.  I gael mwy o wybodaeth am Lwfans Gweini, ewch i https://www.gov.uk/attendance-allowanceYn agor mewn ffenest newydd

Pam byddwn i'n dewis asiantaeth gofal cartref?

Mae prynu gwasanaethau gan asiantaeth gofal cartref yn golygu nad oes rhaid i chi gyflogi'n uniongyrchol y bobl sy'n darparu'ch gofal ac nid oes gennych gyfrifoldebau cyflogwr (byddai cyfrifoldebau cyflogwr os byddech yn cyflogi'ch cynorthwy-ydd personol eich hunan). Yn lle hynny, mae gennych gontract gyda'r asiantaeth.
Mae llawer o asiantaethau sy'n darparu gwasanaethau gofal.  Drwy ddefnyddio taliad uniongyrchol, nid ydych yn gyfyngedig i nifer bach o wasanaethau gofal cartref a ddewisir gan y cyngor a gallwch brynu gofal gan unrhyw asiantaeth gofal cartref cofrestredig a fydd yn gweithio yn eich ardal.

Beth yw asiantaeth gofal cartref?

Busnesau yw asiantaethau gofal cartref sy'n hyfforddi ac yn cyflogi staff i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae dyletswydd arnynt i sicrhau bod y staff maent yn eu darparu i ddiwallu'ch anghenion wedi cael y gwiriadau cyflogaeth angenrheidiol a'u bod wedi'u hyfforddi'n briodol i ddiwallu'ch anghenion a byddant yn monitro hyn yn rheolaidd.  Bydd yr asiantaeth yn trafod â chi, eich teulu neu'ch gofalwr am y ffordd orau o ddiwallu'ch anghenion ac yn ysgrifennu hyn mewn cynllun cefnogi.

Mae asiantaethau gofal cartref wedi'u cofrestru a'u rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).  Mae'r asiantaethau a restrir yn y ffeithlen hon wedi'u cofrestru gydag AGGCC yn Abertawe i ddarparu gofal a chefnogaeth i oedolion a byddent yn croesawu ymholiadau gan bobl sy'n derbyn taliad uniongyrchol neu sydd am drefnu eu gofal yn breifat.

Fodd bynnag, nid yw pob asiantaeth yr un peth ac maent yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gofal cymdeithasol, ar gyfraddau gwahanol, felly mae'n rhaid i chi adnabod un a allai ddiwallu'ch anghenion.  Er enghraifft, mae rhai'n cynnig cefnogaeth dim ond ar gyfer mathau penodol o angen, mathau o gleientiaid neu mewn ardaloedd penodol o Abertawe.  Hefyd, mae asiantaethau gofal cartref wedi'u cofrestru y tu allan i Abertawe sy'n darparu gwasanaethau i bobl sy'n byw yn ardal Abertawe.  Mae ragor o wybodaeth yn ein Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth.

Asiantaethau gofal cartref cofrestredig yn Abertawe

Allied Healthcare LtdYn agor mewn ffenest newydd
19 Stryd Craddock 
Abertawe SA1 3HE
Ffôn: 01792 472700
E-bost: swansea@acromashealthcare.com


Cymdeithas Clefyd AlzheimersYn agor mewn ffenest newydd
Tŷ Garngoch, 
Heol yr Ysbyty 
Gorseinon 
Abertawe SA4 4LH 
Ffôn: 01792 531208
E-bost: swansea@alzheimers.org.uk


Gwasanaethau Cartref AylecareYn agor mewn ffenest newydd 
12 Stryd y Gorllewin 
Gorseinon 
Abertawe SA4 4AA 
Ffôn: 01792 895150
E-bost: info@aylecare.co.uk


Carewatch (Abertawe)Yn agor mewn ffenest newydd
8 Stryd y Gorllewin Gorseinon 
Abertawe  SA4 4AA
Ffôn: 01792 457766
E-bost: enquiriesswansea@carewatchswansea.co.uk

Mae Carewatch yn dweud:

"Rydym wedi bod yn helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth a'u lles yng nghysur eu cartrefi eu hunain am bron dau ddegawd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym wedi darparu lefelau amrywiol o gefnogaeth i bobl drwy greu atebion personol i'w galluogi i fanteisio i'r eithaf ar fywyd.

"Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth personol i bob grwp oedran, gan wella ansawdd eu bywydau drwy helpu gyda gweithgareddau pob dydd a allai fod yn anodd iddynt, er enghraifft:

  • Help i godi a pharatoi am y diwrnod
  • Cael bath ac ymolchi
  • Gwisgo a golwg
  • Cymorth i reoli moddion
  • Paratoi am y gwely"

Gofal Cartref De LuxeYn agor mewn ffenest newydd
4c Stryd Humphrey
Abertawe SA1 6BG
Ffôn: 01792 654941
E-bost: office@deluxehomecare.co.uk

Mae Deluxe Homecare yn dweud:

"Busnes sy'n canolbwyntio ar deuluoedd yw Deluxe Homecare a reolir gan dri chyfarwyddwr sydd â mwy na 30 mlynedd o brofiad yr un. Mae'r cyfarwyddwyr yn cael eu cynnwys yn llawn yng ngweithrediadau dyddiol y busnes ac yn ymdrechu i gyflogi staff sy'n ofalgar ac yn gyfrifol ac sydd â dealltwriaeth o anghenion y defnyddiwr gwasanaeth.

"Mae Deluxe Homecare yn darparu'r ystod lawn o wasanaethau mewn modd hyblyg ac ymatebol, gan sicrhau bod yr holl ofal yn canolbwyntio ar yr unigolyn, nid y defnyddwyr gwasanaeth yn unig ond hefyd eu teuluoedd."


Gwasanaethau Cartref CrosshandsYn agor mewn ffenest newydd
Tŷ Beech, Lion Way
Parc Busnes y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9FZ
Ffôn: 01792 701402 / 792693


GRS (Care) LtdYn agor mewn ffenest newydd
Tŷ Poplar
Pentre BusnesTawe
Ffordd y Ffenics
Abertawe SA7 9LA
Ffôn: 01792 776238
E-bost: info@grscare.co.uk

Mae GRS yn dweud:

"Mae GRS yn darparu cefnogaeth gynyddol modern,dan arweiniad clinigol, sy'n anelu at ddarparu i'r bobl yr ydym yn cynorthwyo gyda mwy o ddewis o ran cynnal annibyniaeth.

"Mae ein gwasanaethau yn cael eu darparu ar draws De Cymru i gefnogi oedolion ag anghenion cymhleth gan gynnwys: Iechyd Meddwl, Anabledd Dysgu, Dementia, Awtistiaeth, Anaf i'r Ymennydd, Nam ar y Synhwyrau, Pobl Hŷn, Anableddau Corfforol a Camddefnyddio Alcohol a Chyffuriau."

Llwybr Genesis
"Mae GRS yn darparu canlyniad 'Llwybr i Annibyniaeth' ffocws sy'n ymdrechu i gynorthwyo unigolion i wneud eu penderfyniadau eu hunain mewn rheolaeth o'u bywydau eu hunain."

Ymrwymo i Lwyddiant 
"Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu cymorth i oedolion ag anghenion heriol neu gymhleth, mae gan y tîm yn GRS hanes profedig o ran cyflawni canlyniadau llwyddiannus.

"Mae staff medrus yn galluogi unigolion i wneud dewisiadau, datblygu sgiliau a galluoedd i gyflawni gweithgareddau swyddogaethol ac ystyrlon, yn cynyddu ymreolaeth a hunan-benderfyniad, adeiladu rhwydwaith o berthnasau personol ac yn gwneud cyfraniad gwerthfawr."


Gofal a Chymorth Gwalia 
7-13 Ffordd y Brenin
Abertawe SA1 5JN
Ffôn: 0800 012 1080 or 01554 779822 (oriau busnes)


Gofal Henoed Home InsteadYn agor mewn ffenest newydd
53 Stryd Woodfield
Treforys
Abertawe SA6 8BW
Ffôn: 01792 790890

Mae Home Instead yn dweud:

"Mae Home Instead yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i'n cwsmeriaid; mae ein hethos yn syml - trin eraill fel yr hoffem gael ein trin ein hunain.

"Rydym yn darparu cefnogaeth gan yr un gofalwr drwy'r amser ac rydym yn ofalus i sicrhau bod y gofalwyr yn addas ar gyfer ein cleientiaid, fel eu bod yn rhannu diddordebau ac yn gallu sefydlu perthynas ar unwaith. Rydym yn gwasanaethu Abertawe a Gwyr.

"Mae ein gwasanaethau'n cynnwys: cymorth i gael bath a gwisgo; gwaith ty, siopa a pharatoi prydau bwyd; cadw cwmni, gan gynnwys mynd â'r cleient allan, i apwyntiadau ysbyty neu gael sgwrs a chwmni da.

"Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth arbenigol i gwsmeriaid ag Alzheimer's neu unrhyw fath arall o ddementia. "


iCareYn agor mewn ffenest newydd
Uned 23 Pentre
BusnesTawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe SA7 9LA
Ffôn: 01792 794320
E-bost: swansea@icaredomcare.co.uk


Lifeways Support OptionsYn agor mewn ffenest newydd
Neuadd Jameson
8 Heol y Ffowndri
Treforys
Abertawe SA6 8DU
Ffôn: 01792 775101
E-bost: supportoptions@lifeways.co.uk


MiHomecare
30 Cilgant Uplands
Uplands
Abertawe SA2 0PB
Ffôn: 033 1219301


Gofal Cartref PegasusYn agor mewn ffenest newydd
Uned 2,
Ystâd Ddiwydiannol yr Hendy
Abertawe SA4 0XP
Ffôn: 01792 885874
E-bost: careswansea@pegasushomecare.co.uk


Gofal Cartref RSDYn agor mewn ffenest newydd
Ffordd y Brenin
Fforestfach
Abertawe SA5 4DL
Ffôn: 01792 585859

Mae Gofal Cartref RSD yn dweud:

"Cwmni a reolir gan deulu yw ein busnes ni ac mae gwerthoedd teulu a dealltwriaeth yn hollbwysig. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau i bobl o bob oed - plant ac oedolion, pobl ag anableddau dysgu a chorfforol, gofal personol, gofal cartref a gofal seibiant, gofal dros nos a phecynnau gofal llawn lle mae'r gofalwr yn byw gyda'r cleient, neu gefnogaeth i alluogi rhywun i fyw'n annibynnol yn ei gartref ei hun. Rydym yn gwasanaethu Abertawe, G?yr, Castell-nedd Port Talbot a Llanelli.

"Mae ein staff yn derbyn yr un hyfforddiant â staff y GIG a'r awdurdod lleol ac maent yn cael gwiriad gan yr SCT. Mae gennym dîm o staff ymroddedig a phroffesiynol a fydd yn teilwra eich pecyn gofal i ddiwallu eich anghenion penodol, gan ganolbwyntio ar ganiatáu i chi reoli'r broses."


Swansea Bay Home Care Services Ltd.
Suite B
Tŷ Maple
Pentre BusnesTawe
Parc Menter
Ffordd y Ffenics
Abertawe SA7 9LA
Tel: 01792 274003
E-bost: enquiries@swanseabay.care

Mae Swansea Bay Home Care Services Ltd yn dweud:

"Asiantaeth Gofal Cartref wedi ei lleoli yn Abertawe yw Swansea Bay Home Care Services Ltd.  Yr ydym wedi cofrestru gydag AGGCC i ddarparu gofal personol i oedolion dros ddeunaw mlwydd oed. 

"Ymfalchïwn yn ansawdd y gwasanaethau a ddarparwn a sicrhawn fod Defnyddwyr Gwasanaeth wrth wraidd popeth a wnawn, gan sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir yn cyfateb i anghenion a disgwyliadau, ac ar yr un pryd yn cydnabod  mai  ein staff ni sydd yn allweddol wrth ein galluogi i ddarparu gwasanaeth o'r fath.  

"Mae ein holl staff yn cael eu gwirio'n briodol, ac maent wedi'u hyfforddi'n dda, yn ymroddedig, yn broffesiynol,  yn gwrtais ac, yn anad dim, yn frwd am y swydd maent yn ei wneud

"Mae gan ein tîm rheoli llawer of flynyddoedd o brofiad o weithio yn y sector gofal ac maent yn frwd a mawr eu gofal dros y gwasanaethau a ddarparwn.

"Os ydych yn dymuno cyfarfod â ni i drafod eich anghenion penodol a sut mae'r gwasanaethau a gynigiwn yn gallu diwallu eich anghenion, yna cysylltwch â ni ar unwaith. Byddwn yn falch o ymweld â chi i drafod hyn ymhellach."


Gwasanaeth 'Rhannu'r Gofal' Canolfan Gofalwyr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd
Cefnogi gartref i roi seibiant i ofalwyr
Tŷ Conway
1 Heol Brennig
Penlan
Abertawe SA5 7BE
Ffôn: 01792 578158
E-bost: viv@swanseacarerscentre.org.uk

Mae Canolfan Gofalwyr Abertawe yn dweud:

"Rydym yn elusen leol sy'n cefnogi gofalwyr yn Abertawe. Gallwn ddarparu cynorthwywyr cefnogi ymroddedig, profiadol a chymwys i ddod i'ch cartref i ddarparu gofal wrth i ofalwr digyflog y teulu gael seibiant. Caiff pob aelod o'n staff ei wirio gan y GDG ac rydym yn gofrestredig gydag AGGCC fel asiantaeth gofal cartref. Gall ein cynorthwywyr cefnogi ddarparu gofal ar gyfer eich anghenion a'ch dewisiadau. Mae gennym amrywiaeth eang o gefnogaeth ar gyfer ein gofalwyr - gweler ein gwefan am fwy o wybodaeth."


Sylwer - Nid yw bod ar y rhestr hon yn golygu bod Dinas a Sir Abertawe'n cefnogi unrhyw asiantaeth neu sefydliad gofal cartref ac nid yw'n sicrhau ansawdd gwasanaeth. Ymhellach, nid yw Dinas a Sir Abertawe'n atebol nac yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad a wnewch yn seiliedig ar yr wybodaeth yn y rhestr asiantaethau hon.


Mwy am AGGCC

Gall AGGCCYn agor mewn ffenest newydd roi rhagor o fanylion am yr holl asiantaethau gofal cofrestredig a chopïau o adroddiad yr arolygiad diwethaf ar gyfer pob asiantaeth. 

Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin SA31 3BT
Ffôn: 0300 7900 126
E-bost:  cssiw.southwest@wales.gsi.gov.uk
Fax: 0872 437 7303

Hefyd, gallwch weld yr adroddiadau hyn a chael gwybodaeth arall drwy eu gwefan, sef http://cssiw.org.uk/find-a-careservice/? lang=cyYn agor mewn ffenest newydd.

Gwybodaeth arall a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Mae'r Gymdeithas Gofal Cartref y DU yn rhoi cyngor ar ddewis asiantaeth gofal ar ei wefan www.ukhca.co.uk/choosingcare.aspx

I gael copïau o unrhyw un o'r ffeithlenni y soniwyd amdanynt yn y ddogfen hon neu'r Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth, gofynnwch i'ch rheolwr gofal, ffoniwch 01792 636902 neu lawrlwytho o www.abertawe.gov.uk/socialcarepublications

Mae Canolfan Gofalwyr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd'n rhoi cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n gofalu am aelodau teulu neu ffrindiau.
Ffôn: 01792 653344.

Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe a gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn cadw gwybodaeth amdanoch mewn cofnodion ysgrifenedig ac ar ffeiliau cyfrifiadurol. Byddwn yn cadw'r wybodaeth hon yn gyfrinachol oni bai bod angen i ni ei rhannu â phobl sy'n darparu eich gofal, neu i'ch diogelu chi neu bobl eraill.

Mae hawl gennych i ofyn am gael gweld y cofnodion rydym yn eu cadw amdanoch chi.

Gallwn roi mwy o wybodaeth i chi am sut rydym yn trin gwybodaeth bersonol yn y ffeithlen  PDF Document Eich Gwybodaeth Bersonol: Ein Hymroddiad i Chi (Ffeithlen 002) (PDF, 106KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Sylwadau a chwynion

Rydym yn croesawu sylwadau am ein gwasanaethau - boed hynny'n dda neu'n ddrwg. Rydym am glywed sut y gallem
wneud pethau'n well, ac rydym yn hoffi gwybod pan fyddwn yn gwneud yn dda.
Os ydych yn anfodlon ar y gwasanaethau rydych yn eu derbyn, rydym yn eich annog i gwyno. Rhoddir manylion llawn yn y ffeithlen PDF Document Cyflwyno sylwadau, cwynion neu ganmoliaeth am y Gwasanaethau Cymdeithasol (Ffeithlen 016) (PDF, 197KB)Yn agor mewn ffenest newydd. I gael mwy o gyngor neu wybodaeth am gwyno, gallwch ffonio ein Swyddogion Cwynion ar 01792 637345.
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM