Chwilio'r wefan
English

Pa waith ydy'r tîm Craffu'n ei wneud ar hyn o bryd?

Darganfyddwch yr hyn mae'r tîm Craffu'n ei wneud.

Cewch y newyddion diweddaraf am waith presennol y tîm Craffu trwy ddarllen ein cylchlythyr misolYn agor mewn ffenest newydd. Gallwch danysgrifioYn agor mewn ffenest newydd i'n cylchlythyr i dderbyn y diweddaraf bob mis trwy e-bost.

Rydym hefyd yn ysgrifennu blogiauYn agor mewn ffenest newydd diddorol am ein gwaith.

Mae'r Rhaglen Waith Flynyddol yn nodi'r pynciau a drafodir gan ein Cynghorwyr Craffu bob blwyddyn. Gweler manylion rhaglen eleni isod.  

Gallwch glicio ar unrhyw un o deitlau'r paneli (sy'n las) i weld y cyfarfodydd a gynllunnir a'r agendâu ar eu cyfer.

Bydd adroddiad cynnydd ar yr holl weithgareddau craffu, ynghyd ag amserlen o'r cyfarfodydd i ddod, yn cael ei gynnwys yn agenda misol pob cyfarfod Pwyllgor y Rhaglen GraffuYn agor mewn ffenest newydd.

2019 / 2020

 Panel Ymchwilio newydd

(craffu trylwyr wedi'i gyfyngu gan amser - chwe mis)

 Gweithgorau newydd

(craffu bras/cyfarfodydd untro)

Paneli Perfformiad

(monitro a herio perfformiad/ ariannol trylwyr parhaus)

Materion ar gyfer Pwyllgor y Rhaglen GraffuYn agor mewn ffenest newydd

(Rheoli'r rhaglen waith gyffredinol; sesiynau Holi ac Ateb Aelod y Cabinet; trafod amrywiaeth eang o  faterion polisi a gwasanaeth)

1.   CaffaelYn agor mewn ffenest newydd

(Y Panel i gytuno ar y cylch gorchwyl ond efallai y bydd yn edrych ar effeithiolrwydd y broses a strategaeth; gwerth am arian/gwerth cymdeithasol; buddion i'r economi leol; effaith caffael lleol ar adfywio/swyddi; arbedion ariannol i'r cyngor; cydweithio etc)

Camau dilynol ymchwiliadau blaenorol:

1.   Gweithio RhanbartholYn agor mewn ffenest newydd

2.   CydraddoldebYn agor mewn ffenest newydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   BrexitYn agor mewn ffenest newydd

(Pa mor barod yw'r cyngor a'i gydnerthedd y cyngor; sut mae gwneud hyn; pa gynlluniau/ drefniadau sydd ar waith i roi'r effaith orau bosib, perthynas â  Chymru/ Llywodraeth y DU )

2.   Iechyd a Lles Gweithwyr

(sut mae'r cyngor yn cefnogi aelodau o staff; materion ynghylch salwch staff; pwysau)

3.   Diogelwch Ffyrdd

(mannau poblogaidd; gweithio i wella diogelwch; mesurau ataliol; rheoli cyflymder; diogelwch llwybrau beicio; gweithio mewn partneriaeth)

4.   Cynhwysiad Digidol

(cymryd camau dilynol yn dilyn y trafodaeth ym mis Mawrth 2017 ynghylch trawsnewid digidol, strategaeth cynhwysiad digidol y cyngor a pha mor barod yw'r cyngor a'r cyhoedd i ddefnyddio technoleg ddigidol a chyfathrebu/ cysylltu drwy dechnoleg ddigidol i osgoi cael eich cau allan/mynediad gwael)

Rhestr wrth gefn:

 • Teithio Llesol

(rydym yn cyflawni rhwymedigaethau Deddf Teithio Llesol Llywodraeth Cymru; annog cerdded/ beicio)

 • Cyfleusterau hamdden

(asesu'r cynnig hamdden i breswylwyr ac ymwelwyr; trafod materion; bylchau; gweithio i ddarparu ar gyfer pobl ifanc, e.e. parciau sglefrfyrddio)

 • Gwasanaethau ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr

(Ymagwedd gyffredinol y cyngor at gynhwysedd/ mynediad at wybodaeth, cyngor, gwasanaethau, gwella ansawdd bywyd, cynnydd gyda'r Strategaeth Gofalwyr; cydymffurfio â deddfwriaeth)

 

1.   Gwella Gwasanaethau a ChyllidYn agor mewn ffenest newydd (misol)

Materion penodol i ymdrin â hwy:

 • Cyllideb (gwariant/ cynaladwyedd)
 • Gwastraff ac Ailgylchu (gan gynnwys materion ynghylch gwastraff plastig, darpariaeth safle amwynderau dinesig; dylanwad ar sefydliadau masnachol)
 • Gwreiddio Mesurau'r Gymraeg
 • Gwasanaeth Archifau (pryder am faterion llety a'u heffaith ar y gwasanaeth presennol/yn y dyfodol)
 • Cydgynhyrchu (ymagwedd y cyngor at wella cyfranogaeth a chynnwys, gwreiddio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol)

2.   AddysgYn agor mewn ffenest newydd (misol)

Materion penodol i ymdrin â hwy:

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol (effaith deddfwriaeth newydd)
 • Perfformiad plant sy'n derbyn prydau ysgol am ddim

3.   Gwasanaethau i OedolionYn agor mewn ffenest newydd (misol)

Materion penodol i ymdrin â hwy​​​​​​​:

 • Comisiynu Gofal Preswyl (ansawdd y gwasanaeth/ contractau; sefydlogrwydd ariannol)
 • Ansawdd asesiadau o anghenion/ cynlluniau gofal
 • Codi tâl
 • Argaeledd gwelyau arbenigol ar gyfer y rheiny sy'n dioddef o ddementia mewn cartrefi gofal
 • Rhestrau aros ar gyfer gofal yn y gymuned

4.   Gwasanaethau Plant a TheuluoeddYn agor mewn ffenest newydd (bob deufis)

Materion penodol i ymdrin â hwy​​​​​​​:

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (effeithiolrwydd trefniadau lleol newydd yn dilyn arolygiad rhanbarthol allweddol)

5.   Datblygu ac AdfywioYn agor mewn ffenest newydd (bob deufis)

Materion penodol i ymdrin â hwy​​​​​​​:

 • Mewnfuddsoddi (pryder am fusnesau manwerthu'n methu yng nghanol y ddinas; cyngor/ cefnogaeth ar gyfer BBaCh)
 • Y Fargen Ddinesig ac Adfywio ehangach
 • Rheoli AoHNE Gŵyr
 • Prosiectau adfywio mewn cymunedau difreintiedig
 • Cynigion Glan Môr
 • Datblygiadau llety myfyrwyr(rheoli effaith)

6.   Amgylchedd NaturiolYn agor mewn ffenest newydd (bob chwarter)

Materion penodol i ymdrin â hwy​​​​​​​:

 • Gwaith dilynol ar Argymhellion yr Ymchwiliad
 • Rheoli Perygl Llifogydd Lleol
 • Rheoli Llygredd
 • Defnyddio glyffosad i chwistrellu chwyn
 • Camau gweithredu'r cyngor o ran newid yn yr hinsawdd

7.   Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusYn agor mewn ffenest newydd (dwywaith y flwyddyn)

Trafodaethau penodol​​​​​​​:

 • Diogelu corfforaethol
 • Adolygiad Comisiynu Tai

Sesiynau Holi ac Ateb Aelod y Cabinet (materion i'w trafod):

 • Ymrwymiadau Polisi
 • Lleihau Tlodi
 • Gweithio Rhanbarthol
 • Cyflwyno 5G a phryderon iechyd  (effaith yn lleol; cyfranogaeth y cyngor o ran profi ac ymateb)
 • Tanau ar Fynydd Cilfái
 • Digwyddiadau ar y traethau/y clogwyni
 • Gwaith ieuenctid
 • Cynnydd o ran y Strategaeth a'r cynllun gwaith Digartrefedd
 • Adeiladu tai cyngor
 • Economi Wledig

Craffu ar Droseddu ac Anhrefn​​​​​​​:

 • Camfanteisio'n rhywiol ar Blant/County Lines (maint/ cwmpas y broblem ac ymdrechion i fynd i'r afael â nhw)
 • Cydlyniant Cymunedol a Throseddau Casineb

Gwaith dilynol ar Weithgorau blaenorol​​​​​​​:

 

Craffu Rhanbarthol

Ymchwiliad Craffu Cydraddoldeb

Roedd yr Ymchwiliad yn ystyried 'sut y gall y cyngor wella'r ffordd y mae'n bodloni ac yn ymgorffori'r gofynion o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru 2011)'.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM