Chwilio'r wefan
English

Therapi Galwedigaethol

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol yn un o'r gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol i helpu pobl hŷn a phobl ag anabledd corfforol neu synhwyraidd i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi eu hunain.

Mae therapyddion galwedigaethol (ThG) yn helpu pobl i ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi ag effaith anabledd. Maent yn gweithio gyda phobl o bob oedran i'w helpu i fod mor annibynnol â phosib er mwyn gwella ansawdd eu bywydau a bywydau'r rhai sy'n gofalu amdanynt. Mae hyn yn cynnwys nodi tasgau sy'n anodd i bobl eu cyflawni a datblygu ffyrdd o addasu technegau, defnyddio offer neu addasu cartrefi pobl er mwyn hwyluso tasgau pob dydd.

Nod y Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yw:

  • Rhoi mwy o annibyniaeth a rheolaeth i bobl dros eu bywydau.
  • Hwyluso gweithgareddau pob dydd i bobl anabl neu unrhyw un sy'n eu cynorthwyo neu'n byw gyda nhw, a lleihau'r amser a gymerir i'w cyflawni.
  • Annog a chynghori pobl am arfer diogel.
  • Helpu pobl i addasu i'w hanableddau a gwella'u hyder a'u hunan-barch.

Er mwyn gofyn am wasanaeth, dylech chi, neu rywun ar eich rhan, gysylltu â'r Pwynt Mynediad Cyffredin ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Os ydych yn glaf mewn ysbyty, siaradwch â thîm gwaith cymdeithasol yr ysbyty.

Caiff eich cais ei gyfeirio i'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol a byddwn yn trefnu apwyntiad i therapydd galwedigaethol ymweld â chi yn eich cartref i asesu eich anghenion.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM