Chwilio'r wefan
English

Asesiad strategol o ganlyniadau llifogydd CDLl

Mae Asesiadau Strategol o Ganlyniadau Llifogydd (ASGLl) yn astudiaethau technegol trosgynnol a ddefnyddir i gyfeirio dewis safleoedd.

Mae Nodyn Cyngor Technegol 15 (Datblygu a Pherygl Llifogydd) yn annog Awdurdodau Cynllunio Lleol i baratoi ASGLl fel rhan o sylfaen dystiolaeth y CDLl. Nod yr ASGLl yw helpu'r cyngor i wneud penderfyniadau deallus wrth ystyried gwaith datblygu yn y dyfodol o fewn ei ardal fel y bydd gwaith datblygu newydd, lle bynnag y bo modd, yn cael ei ddargyfeirio o ardaloedd â pherygl uchel o lifogydd. Mae ASGLl yn helpu i bennu polisïau datblygu priodol a dyraniadau tir nad ydynt yn cynyddu'r perygl o lifogydd o fewn y datblygiad na'r ardal gyfagos, yn rhoi cyfle i leihau lefel y perygl llifogydd ac yn helpu i reoli canlyniadau perygl llifogydd.

Cam 1 ASGLl

Mae Cam 1 ASGLl yn astudiaeth ddesg sy'n defnyddio gwybodaeth a data a gasglwyd gan nifer o randdeiliaid gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd, ACLl a chwmnïau cyfleustodau dŵr, ymhlith eraill. Mae casglu data yn caniatáu i'r astudiaeth ymgymryd ag asesiad eang o beryglon llifogydd posib ar draws yr ardal astudio gyfan. Mae'r astudiaeth ddesg yn nodi meysydd sydd o bosib mewn perygl llifogydd yn ogystal â rhoi manylion am lifogydd hanesyddol yn yr ardal astudio. Mae hefyd yn rhoi manylion unrhyw strwythurau neu weithdrefnau rheoli peryglon llifogydd sy'n bodoli.

PDF Document Cam 1 ASGLl Cam 1 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol (PDF, 19MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cam 2 ASGLl

Mae Cam 2 ASGLl yn rhoi asesiad manylach o'r perygl llifogydd i'r Safleoedd Ymgeisiol sydd ar ôl (ar ôl y cyfyngiadau cychwynnol) i gyfeirio camau nesaf ymarfer chwynnu Safleoedd Ymgeisiol y Cyngor ac i barhau â'r cais i gyfiawnhau agwedd brofi TAN15. I hwyluso'r broses, mae Cam 2 ASGLl yn cyd-fynd ag amrywiaeth o ardaloedd sy'n cael eu harchwilio am eu potensial i dyfu yn y dyfodol fel rhan o'r ymgynghoriad ar Opsiynau Twf Strategol. Mae'r Safleoedd Ymgeisiol wedi'u rhoi mewn grwpiau o dri opsiwn, sef Opsiynau Estyniad Trefol Strategol (18 o leoliadau), Opsiynau Datblygu Sylweddol Amlddefnydd (4 lleoliad) ac Opsiynau Estyniad Gwledig/Rhannol-wledig (8 lleoliad).

PDF Document Cam 2 ASGLl Cam 2 Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Atodiadau:  

Cam 3 ASGLl

Byddai angen ASGLl Cam 3 pe na bai ASGLl Cam 1 na 2 yn gallu bodloni gofynion TAN15 fel safle datblygu posib oherwydd diffyg data am ganlyniadau llifogydd ar safle. Mae ASGLl Cam 3 fel arfer yn gofyn am fwy o ddadansoddi manwl o ddulliau a chanlyniadau llifogydd, ac fel arfer bydd angen modelu hydrolegol gan gyfrifiadur neu ddadansoddi hydrolegol. Cynhelir ASGLl Cam 3 gan gynigwyr y safle.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM